ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 920 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.И.Д., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Б., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., който представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражение по хода на делото.

        

         Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Б.: Моля да приемете представените доказателства с подадената от жалбоподателката Д. жалба, с която е образувано настоящото съдебно производство. В същото време, освен наведените в нея доводи, категорично се противопоставям на констатациите възприети от административния орган, издал заповедта, за приемане на това, че строежът е незаконен, както и това, че е извършен от нея самата. Оспорвам това, че строежът е изпълнен от моята доверителка. Във връзка с това считам, че заповедта е както незаконосъобразна, така и неправилна,  издадена в противоречие с материалноправните норми.

С нарочна молба, която представям, посочвам доказателствени искания - да се извърши съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в тази молба въпроси, както и в следващото съдебно заседание да бъдат допуснати до разпит при условието на довеждане от наша страна двама свидетели, които да внесат яснота основно по въпроса кой е извършил строителството, по кое време, кога.

         Адв.Д.: Оспорвам жалбата. По принцип не се противопоставям на искането за изготвяне на съдебно-техническа експертиза, но считам, че голяма от част от въпросите са ирелевантни  по отношение на процесната заповед.

Например въпрос № 1  - На колко етажа е пристройката – няма спор, че е едноетажна сградата;

         Въпрос № 3 - От кога датира построяването – това не може да се установи със съдебно-техническа експертиза;

Както и въпросът „Приблизително коя година е извършено строителството на процесната постройка”.

В тази връзка считам, че тези въпроси са неотносими и се противопоставям на искането за разпит на свидетели. Ако все пак бъдат допуснати от съда, то моля да бъдат конкретизирани точно въпросите, на които те ще отговарят.

 

         СЪДЪТ към адв.Д.: Адв.Б. поясни, че двамата свидетели с показанията си ще свидетелстват по въпроса кой е извършил строителството и кога е осъществено.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за премахване на процесния строеж.

 

Намира доказателственото искане на адв.Б. за ангажиране на съдебно-техническа експертиза по делото за основателно, доколкото посредством същата биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, както и с оглед на това, че жалбоподателката оспорва по същество фактическите констатации на административния орган, послужили като основание за издаване на обжалвания административен акт, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния строеж, да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси, съдържащи се в депозираната днес от адв.Б. молба, като освен така поставените въпроси вещото лице да отговори и на въпросите:

Дали процесният строеж е идентичен със складовото помещение, за което е издадено Разрешение за строеж № 71/18.12.1998г.;

Дали са налице предпоставките по смисъла на § 127, ал.1 от ЗУТ.

Експертизата да се изготви  от вещото лице Т.Ч. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Намира също така доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства за основателно, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващото съдебно заседание  двама свидетели, водени от страна на жалбоподателката.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 24.11.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: