Р Е Ш Е Н И Е

 

      Номер 529             Година 20.03.2018             Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й. Б.

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 91 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.211 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Образувано е по жалба на М.П.М. с ЕГН: **********, с адрес *** против заповед № 769з-104/20.12.2017г. издадена от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. Счита обжалваната заповед за издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и прави искане да бъде уважена и да му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът – Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

На 11.09.2017г., в гр.Бургас, ж.к.„Меден Рудник“ е настъпило пътнотранспортно произшествие, като автомобил марка „Ситроен” с рег.№ ***, собственост на М.С. е бил ударен, докато е паркиран, а другият участник в ПТП е напуснал местопроизшествието. След подаден сигнал на ЕЕН 112, на мястото на произшествието са пристигнали мл.автоконтрольор К.Д. и мл.автоконтрольор М.М.. Полицейските служители установили вида и марката на МПС-то, което е ударило автомобила на С.и неговия водач чрез информация получена от свидетели-очевидци.  Автомобилът бил товарен, марка „Форд транзит” с рег.№ ***, като същият бил управляван от лицето С.Н.. Служителите успели да се свържат с Н.и същият се върнал на местопроизшествието. Н.е изпробван за наличието на алкохол, като е отчетена отрицателна проба и поради нанесени минимални щети на МПС е съставен двустранен констативен протокол, на който след обаждане на ЕЕН 112, е даден № 04527/11.09.2017г.. В последствие полицейските служители напуснали местопроизшествието.

Със заявление вх.№ 769000-15414/13.09.2017г. (л.19 от делото), подадено от М.С. до началника на сектор „ПП“, е възпроизведена описаната фактическа обстановка, като е посочено, че на уговорената дата 12.09.2017г., С.Н. не се в явил в застрахователната компания за оглед на автомобила му и потърпевшата не е успяла да се свърже с него. Посочено е, че при пристигане на местопроизшествието полицейските служители не са огледали нанесените по автомобила на С.щети, както и че след установяване на виновното лице, на същото не е съставен АУАН. На така подаденото заявление била поставена резолюция с дата 13.09.2017г., съгласно която „Служителите М.М. К.Д.да си приключат ПТП. Да изготвят док. записка защо не е обследвано на място. Взето отношение по чл.123 от ЗДвП”.

В докладна записка рег.№ 769р-9564/18.09.2017г. (л.20 от делото), до началника на сектор „ПП”, изготвена от М.М., е възпроизведена описаната случка.  В нея е посочено, че двамата водачи са постигнали съгласие за подписване на двустранен протокол, като взели номер за същия на ЕЕН 112, като полицейските служители разбрали едва на 15.09.2017г., че водачът Н.не се е явил за попълване на двустранния констативен протокол, издирили го и го откарали в 01 РУ, за да попълни протокола. Същият заявил, че не се е явил, защото е бил възпрепятстван.

С докладна записка рег.№ 769р-11101/07.11.2017г. (л.18 от делото) до началника на сектор „ПП”, изготвена от Й.Р., са докладвани резултатите от извършена проверка по приписка 769000-15414 от 13.09.2017г. по повод жалбата на М.С., като отново е възпроизведено произшествието и е добавено,     че на 15.09.2017г. полицейските служители Д.и М. се срещат с двамата водачи в Първо РУ, където е попълнен ДКП.

Изготвена е и втора докладна записка рег.№ 769р-11102/07.11.2017г. (л.17 от делото) от инсп. Й.Р., в която се сочи, че на 11.09.2017г., около 16:00ч., в ж.к.„Меден Рудник“, бл.187, жалбоподателят и колегата му мл.автоконтрольор Д.са изпратени на сигнал за водач допуснал и напуснал ПТП. След установяване на водача на товарния автомобил, допуснал ПТП, полицейските служители не вземат отношение, съгласно разпоредбата на чл.123 от ЗДвП. Посочено е, че служителите са запознати с образуваната преписка и разпоредените с резолюция действия. Р.посочва, че е разпоредил на същите да се срещнат с двамата водачи и да бъде издаден протокол  за ПТП с материални щети и съставен АУАН на Николов, като полицейските служители не изпълнили това разпореждане, а заявили, че е взет номер за двустранен констативен протокол. От началник на сектор „ПП ” е разпоредено мл.инспектор Д.да установи водача Н.и да му състави АУАН, а от тъжителката С.да бъде снето сведение, като Д.е запознат от инсп. Р.с даденото разпореждане, но отказва да го изпълни, като заявява, че ПТП е завършило с ДКП. 

Със справка рег.№ 769р-11110/07.11.2017г. (л.15 от делото), изготвена от пл.инспектор К.Н. е уведомен началника на сектор „ПП”, за извършената проверка по повод постъпилото заявление от М.С.. В справката са възпроизведени фактическите констатации от изготвените докладни, като е предложено, предвид данните за извършени нарушения на служебната дисциплина от страна на служителите мл.инспектор К.Д. и мл.инспектор М.М., същите да бъдат запознати с изготвената справка и да им бъдат снети писмени обяснения. Жалбоподателят е запознат с изготвената справка на 07.11.2017г..

Със справка рег.№ 769р-11998/27.11.2017г. (л.12-14 от делото), изготвена от полицейски инспектор К.Н. до началника на сектор „ПП” е описана повторно фактическата обстановка, като е посочено, че служителите мл.инспектор К.Д. и мл.инспектор М.М. не са изпълнили служебните си задължения, тъй като след като са установили водача Н.е следвало да издадат необходимите документи за застрахователното събитие, както и да съставят АУАН на виновния водач, а същите са заявили на двамата водачи да съобщят за събитието на ЕЕН 112 и да попълнят двустранен констативен протокол, след което напуснали мястото на произшествието. Посочено е още, че мл.инспектор Д., в качеството си на старши на наряда, не е отразил данни за посетено ПТП в работната станция за отдалечен достъп. На следващо място е посочено, че служителите не са изпълнили разпореденото им с резолюция от началник на сектор „ПП“. С оглед изложеното е направено предложение на двамата служители, поради неизпълнение на служебните задължения, както и неизпълнение на заповед, да бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца до 1 година. Жалбоподателят е запознат с изготвената справка на 27.11.2017г.

На 13.12.2017г. е проведено изслушване на служителите във връзка с приетите за извършени от тях нарушения на служебната дисциплина, за което е съставен протокол рег.№ 769р-12743/14.12.2017г. (л.11 от делото). В протокола е посочено, че жалбоподателят не е дал конкретни обяснения по случая и не са представени допълнителни доказателства.

С писмо рег.№ 769р-12959/19.12.2017 г. (л.10 от делото) до началника на сектор „Човешки ресурси“, е поискано предоставяне на справки за служебната дисциплина, включващи наложени дисциплинарни наказания и присъдени награди на служителите. Изготвена е кадрова справка на М.М. с рег. № УРИ 251р-38952/20.12.2017г. (л.9 от делото), в която е посочено, че през срока на службата той е награждаван два пъти и са му налагани два пъти дисциплинарни наказания.

Със заповед № 769з-104/20.12.2017г. издадена от началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас (л.6-8 от делото), на мл.инспектор М.М. е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, на основание чл.194, ал.2, т.1 и т.2, чл.200, ал.1, т.11, пред.1 и чл.204, т.4 от ЗМВР. В мотивите на заповедта е посочено, че наказанието се налага за извършено нарушение на служебната дисциплина изразяващо се в това, че на 11.09.2017г. след като е посетил ПТП, не е изпълнил задължението си да издаде необходимите документи за застрахователното събитие, както и да състави АУАН на виновния водач, допуснал ПТП, както и не е изпълнил разпореденото му с резолюция на началника на сектор „ПП“.

Заповедта е връчена на 20.12.2017г. и е обжалвана в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.61, ал.2 от ГПК, с жалба с рег.№ 769000-165/04.01.2018г.. В жалбата се твърди, че заповедта е издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като не са събрани и оценени всички доказателства, съобразно изискванията на чл.206, ал.4 от ЗМВР, като няма назначена проверка по чл.205, ал.2 от ЗМВР с писмена заповед по образец. Неизясняване на обстоятелствата визирани в чл.206, ал.2 от ЗМВР е довело до неправилно приложение на материалния закон, като наложеното наказание „порицание“ не съответства на вида и тежестта на нарушението.

В хода на съдебното производство е разпитан като свидетел К. П. Д., служител на ОД на МВР гр.Бургас, който заедно със жалбоподателя е бил наряд на 11.09.2017г., като и на него е наложено дисциплинарно наказание, което той обжалва. Свидетелят сочи, че са били изпратени от дежурния на ОД на МВР, сектор „ПП“ да посетят сигнал за настъпило ПТП. На място е установен автомобил с минимални щети, чиято собственичка е заявила, че по данни на присъствали хора, автомобила е ударен от товарен автомобил, на който посочили номера. По номера, чрез дежурния на сектор „ПП“, установили неговия водач, който дошъл на местопроизшествието след 10-15 минути. На зададения му въпрос, защо не е останал на място е казал, че  при маневра на заден ход не е усетил удара и затова не е останал. Водача на товарното ПС е изследван за употреба на алкохол, като пробата е била отрицателна. Казали са на лицата, че могат да си съставят двустранен протокол за ПТП, като си вземат номер от телефон 112. Те са се съгласили и докато полицейските служители са били на място, са си взели номер. След това служителите са си тръгнали, като са направили преценка, че щетите са минимални и за това не следва да вземат отношение, като водача на товарния автомобил може и да не е разбрал, защото по неговия автомобил е нямало щети. След като е взет номер от телефон 112, водачът е поел вината и в момента Гаранционния фонд е изплатена изцяло щетата. Всички документи на участниците в ПТП са били изрядни. Съгласно длъжностна характеристика има правомощия да извършва преценка, кога да не се съставя акт, а да се приключи със съставянето на двустранен протокол. Това било практика и не за първи път процедират така, ако се върне водачът на местопроизшествието в близките няколко минути минават на двустранни протоколи, ако има съгласие за това с другия участник. Ако двамата водачи са на място и няма съгласие обясняват кой е виновен и кой невинен и в повечето случай се съставя протокол.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.204, ал.4 от ЗМВР дисциплинарните наказания се налагат от служители на висши ръководни и ръководни длъжности – за наказанията по чл.197, ал.1, т.1-3 от ЗМВР.

Със заповед № 8121з-140 от 24.01.2017г. на Министъра на вътрешните работи (обнародвана в ДВ бр.13/07.02.2017г.) е утвърден Класификатор на длъжностите в МВР. В ІХ-Областни дирекции на МВР, в т.8 длъжността „началник на сектор“ е класифицирана като „ръководна“, поради което обжалваната заповед е издадена от компетентен орган – началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Бургас, съобразно правомощията му по чл.204, т.4 от ЗМВР.

Дисциплинарното производство е образувано и проведено съобразно изискванията на чл.205, ал.1 от ЗМВР, като повод е била изготвена докладна записка рег.№ 769р-11102/07.11.2017г. до началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, във връзка с извършена проверка по преписка 769000-15414/13.09.2017г..

Изготвена е справка с рег.№ 769р-11110/07.11.2017г., относно данни за неизпълнение на служебните задължения и заповеди от страна на служители на сектор „ПП“ при ОД на МВР гр.Бургас. Жалбоподателят е запознат срещу подпис с тази справка, като е отбелязал, че ще даде писмени обяснения в посочения срок.

Изготвена е и втора справка с рег.№ 769р-11998/27.11.2017г., в което е прието, че служителите М. и Д.не са си изпълнили служебните задължения, което представлява нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР и на основание чл.200, ал.1, т.11 е предложено да им бъде наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6м. до 1г. Жалбоподателят е запознат срещу подпис с тази справка, като е отбелязал, че ще даде писмени обяснения в посочения срок.

Преди налагане на дисциплинарното наказание от наказващия орган е изслушан наказания служител, за което е съставен протокол с рег.№ 769р-12743/14.12.2017г..

Дисциплинарното наказание е наложено с писмена заповед, чието съдържание е в съответствие с изискванията на чл.210, ал.1 от ЗМВР. Заповедта е мотивирана, като административния орган е изложил съответните фактически и правни основания за нейното издаване.

В хода на дисциплинарно производство, фактическата обстановка е установена, посредством подаденото заявление от участника в настъпилото ПТП, депозираните докладни записки и събраните писмени доказателства. Ето защо следва да се приеме, че наказващият орган е събрал необходимите доказателства обосноваващи изложените в заповедта фактически основания за издаването и́, но от жалбоподателя не е извършено дисциплинарното нарушение за което е наказан.

В заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е прието, че жалбоподателя след като е посетил ПТП и е установил водача който го е причинил и е напуснал мястото на произшествието е следвало да издаде необходимите документи за застрахователното събитие и да състави АУАН на виновния водач, съгласно чл.99, т.5 от Инструкция № 8121з-749/20.10.2014г.. Посочено е че съгласно чл.80, ал.2, т.20 от Инструкцията – служителя осъществяващ дейност по пътен контрол, е длъжен да изследва обстоятелствата и изготви необходимите документи за настъпилото ПТП, в предвидените от закона случай, като вместо това жалбоподателя оставил двамата водачи да съобщят за събитието на тел.112, след което да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП, при което служителя е напуснал местопроизшествието. Посочено е още, че служителя не е изпълнил разпореденото му с резолюция от началник сектор „ПП“ – „Служителите м.М. и К.Д.да си приключат ПТП-то. Защо не е обследвано на място, взето отношение по чл.123 от ЗДвП.“, вместо което се е запознал със заявлението на М.С.и резолюцията, на 15.09.2017г. е издирил напуснали я водач и го е призовал в 01 РУ гр.Бургас, където е проведена среща с тъжителката и е попълнен двустранен констативен протокол с номера взет от тел.112 в деня на произшествието. Прието е, че М. не е изпълнил служебните си задължения произтичащи от Инструкцията и не е изпълнил разпореденото му с резолюция на началник сектор „ПП“, което е нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, за което на основание чл.200, ал.1, т.11, предл.първо от ЗМВР се предвижда дисциплинарно наказание „порицание“.  

Съгласно нормата на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, дисциплинарно нарушение е неизпълнение на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и на преките ръководители.

 По смисъла на чл.200, ал.1, т.11 от ЗМВР, нарушение на служебната дисциплина, за което се налага дисциплинарно наказание „порицание“ е неизпълнение на служебни задължения или на заповеди.

Видно от обжалваната заповед, в нея са описани две дисциплинарни нарушения по смисъла на чл.194, ал.2, т.1 от ЗМВР, първото от които е неизпълнение на разпоредбите на Инструкция № 8121з-749/20.10.2014г. (да се изготвят необходимите документи за ПТП-то) и второто – неизпълнение на разпореждане на прекия ръководител (да се приключи ПТП-то). Това са две самостоятелни дисциплинарни нарушения, за всяко от които следва да бъде наложено отделно дисциплинарно наказание, а не едно общо, както неправилно е постъпил дисциплинарнонаказващия орган. В този смисъл и в нормата на чл.200, ал.1, т.11 от ЗМВР, тези нарушения са предвидени, като самостоятелно основание за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ и е недопустимо за тях да бъде наложено едно общо наказание

На следващо място обжалваната заповед е незаконосъобразна и тъй като от събраните по делото доказателства не се установява жалбоподателя да е извършил дисциплинарното нарушение за което е наказан.

Съгласно чл.194, ал.4 от ЗМВР дисциплинарната отговорност е лична, като всеки държавен служител отговаря за своите действия или бездействия, извършени виновно в нарушение на служебната дисциплина и свързани със заеманата длъжност и правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. Следователно нарушение на служебната дисциплина е виновното неизпълнение на произтичащите от служебното правоотношение задължения, при което фактически осъщественото деяние обективно несъответства на правнодължимото поведение на служителя.

От събраните по делото доказателства не се установява виновно бездействие от страна на жалбоподателя.

Дисциплинарна отговорност на жалбоподателят е ангажирана за неизготвяне на необходимите документи за застрахователното събитие и не съставяне на АУАН на виновния водач, съгласно чл.99, т.5 от Инструкция № 8121з-749/20.10.2014г., като и неизпълнение на чл.80, ал.2, т.20 от Инструкцията да изследва обстоятелствата и изготви необходимите документи за настъпилото ПТП, в предвидените от закона случай, като жалбоподателя оставил двамата водачи да съобщят за събитието на тел.112, след което да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП, при което служителя е напуснал местопроизшествието.

В случая не се установява виновно неизпълнение от страна на жалбоподателя на посочените изисквания. Съгласно чл.99, т.5 от Инструкцията, когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да разследва причините за неговото настъпване, като издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП), като протокола за ПТП се подписва от участниците в него. В случая не е налице спор по делото, че от ПТП са причинени само материални щети и то не се разследва от ДОГ. Съгласно събраните в хода на производството доказателства, служителите са установили участниците в ПТП, проверили са виновния водач за употреба на алкохол, съдействали са на участниците в ПТП и доколкото не е било налице спор относно причините за настъпване на ПТП са ги уведомили за възможността да си изготвят двустранен констативен протокол, за който е взет номер от тел.112.

Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № Iз-41/12.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд (Наредбата), за настъпило ПТП се съставят следните документи: 1.констативен протокол за ПТП с пострадали лица; 2.Протокол за ПТП с материални щети и 3.двустранен констативен протокол за ПТП.

Съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата „Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – приложение № 3. Двустранен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.“. В случая не е налице спор, че от настъпилото ПТП няма пострадали лица, материалните щети са минимални, като те не възпрепятстват движението на МПС на собствен ход и между участниците има съгласие относно обстоятелствата свързани с ПТП-то, поради което правилно е бил съставен двустранен констативен протокол, който е заведен под номер 04527/11.09.2017г.. След като е бил съставен изискващия се по Наредбата протокол и в Инструкцията не е предвиден какъв точно протокол се съставя на основание чл.99, т.5, то не е налице твърдяното неизпълнение на тази разпоредба, съответно не е налице дисциплинарно нарушение.

В случая не е налице и неизпълнение на изискванията на чл.80, ал.2, т.20 от Инструкцията, съгласно която служителят осъществяващ дейност по пътен контрол е длъжен да изследва обстоятелствата и изготвя необходимите документи за настъпило ПТП в предвидените от закона случай, доколкото както беше посочено вече, жалбоподателят и неговия колега, не са бездействали, установили са участниците в ПТП-то, издирили са този който не е бил на място и са го проверили за употреба на алкохол, съответно разяснили са възможността да бъде съставен двустранен констативен протокол, тоест не е налице от тяхна страна твърдяното бездействие.   

В този смисъл не е налице и неизпълнение на поставената резолюция „Служителите м.М. и К.Д.да си приключат ПТП-то“, доколкото това е станало посредством съставения двустранен констативен протокол и вземането на номер за него от тел.112. Не е налице спор по делото, че въз основа на така съставения протокол от Гаранционния фонд са изплатени щетите причинени от ПТП-то на пострадалия водач, което не би било сторено, ако документите са били неизрядни. Също така, следва да се има в предвид, че не е налице и законово изискване, което изрично да предвижда по какъв начин следва да се приключи ПТП-то, съответното, че това не може да стане посредством подписването на двустранен констативен протокол, поради което не е налице твърдяното неизпълнение.

С оглед на изложеното жалбата на М.П.М. е основателна и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.211 от ЗМВР, обжалваната заповед следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на жалбоподателят следва да се присъдят направените съдебно-деловодни разноски в размер на 610,00 лева, представляващи платени държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 769з-104/20.12.2017г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас.

ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Бургас да заплати в полза на М.П.М. с ЕГН: **********, с адрес ***, разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 610 лева (шестотин и десет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: