ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 91 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Амбулатория индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Б.Б.”, редовно уведомен,  не се явява. Представлява се от адвокат Р., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ   Директор на Районна здравноосигурителна каса -  Бургас, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на ЕТ “Амбулатория – Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Б.Б.“, ЕИК 102607021, представляван от Б.Б. Боянова, ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. „Ф.“ № 78, против писмена покана изх. № 29-05-1299/21.12.2016г., издадена от зам. директора на РЗОК – гр. Бургас.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпилата по делото административна преписка.

 

          АДВ. Р.: Поддържам жалбата. Оспорвам Писмена покана № 29-05-1299/21.12.2016 г. за възстановяване на суми. 

Да се приеме приложената административна преписка. Считам, че не  е представено до днешно съдебно заседание решението така, както съдът е указал при разпределяне на доказателствената тежест на ответника, както и доказателство за начина на формиране на посочените в протокола неоснователно получени суми. Това е моето становище.

Въз основа на това, с което се запознах от административната преписка, имам едно доказателствено искане, което ако прецените, моля да го представят. В заповедта, с която е назначена тематичната проверка е цитирана Докладна записка № 02/67-32/27.06.2016 г., която не я видях в преписката. Моля да задължите ответника да я представи.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Представям на съда доказателства, с копие за ответната страна.

          АДВ. Р.: Моля да ми дадете срок да се запозная с представените в днешно съдебно заседание доказателства, тъй като са в голям обем.

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля, съдът да допусне съдебно-счетоводна експертиза, за което представям нарочна писмена молба, с въпроси към експертизата.

          АДВ. Р.: Аз считам, че за първи и втори въпрос не са необходими специални знания, за да бъде възложено на вещото лице това, тъй като това произтича от представените по преписката доказателства. За останалите въпроси, тъй като не сочат начина, по който са изчислени сумите, които се претендират, предоставям на съда да прецени дали да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза.       

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: Тъй като Вие оспорвате начина и размера на фактическите констатации, затова е нашето искане за експертиза.

 

          Съдът по доказателствата счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание с молба от ответника писмени доказателства, да даде възможност на жалбоподателя да се запознае с тях и да изрази становище.

Счита искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и относимо към предмета на спора, като освен поставените в молбата въпроси, вещото лице следва да отговори и на въпроса дали така установените суми са реално заплатени от касата, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с административната преписка доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание доказателства от ответника.

          ДОПУСКА назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и направи справка, където е необходимо, да отговори на въпросите, поставени в молбата на юрисконсулт К., както и на въпроса дали така установените от РЗОК суми са реално заплатени oт касата и получени от изпълнителите на медицинска помощ.

          ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 300 лв., платими в 7-дневен срок по сметка на Административен съд – Бургас от ответника, като в същия срок следва да представи доказателство за плащането.

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Д., която да бъде уведомена за експертизата след внасяне на депозита.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства и да изрази становище по тях, в срок до следващо съдебно заседание.

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.03.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.46 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: