ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети март                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 91 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Д. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат Т., надлежно упълномощена.

За ответника- началник РДНСК ЮИР се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.Д.Д., против заповед № ДК-02-ЮИР-23/27.07.2015г. на началника на РДНСК ЮИР Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Разширение на апартамент № 16 на шести жилищен етаж в жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-2608, 2609, 2610, кв. 40 по плана на гр. Бургас, ул. Шар планина № 15, извършен от жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Т.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете като доказателства по делото: констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - акт 15; акт за приемане на конструкцията - приложение №14, одобрен екзекутивен проект от 1998г. Моля също така, с оглед оспорените констатации на административния орган, да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, въпроси към която представям в нарочна молба, с копие за ответника. Моля вещото лице да направи справка в Община Бургас, тъй като за жилищната сграда са налице многобройни преработки и екзекутиви, като последният такъв е по схемата, която прилагам в настоящото съдебно заседание и от която е видно, че строежът е изпълнен с одобрен инвестиционен проект, с което се опровергават констатациите на административния орган при проверката на място. На този етап няма да соча други доказателства. Уточнявам, че жалбоподателят И.Д.Д. е с ЕГН **********.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. Представям и моля да приемете, нотариален акт, който е част от административната преписка, но не е приложен по делото. По направените доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя- не възразявам да бъдат приети представените доказателства, както и не възразявам да бъде допусната съдебно-техническа експертиза. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното доказателствено искане, доколкото експертиза с посочените задачи ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от страните: констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - акт 15 от 25.04.2005г; акт за приемане на конструкцията - приложение №14 от 05.07.2001г., одобрен екзекутивен проект от 1998г. и нотариален акт № 105/16.07.2008г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат Т. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.И..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.05.2016г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: