Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер          961             от  05.06.2014г.,             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на осми май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 91 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.Т.М., ЕГН **********;*** против Решение № 2509/10.12.2013г. постановено по НАХД № 3769/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 22-0000584/08.08.2013г.  на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба № 34) на основание чл. 93, ал.2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) на касатора е наложено наказание глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Д.Т.М. против Наказателно постановление № 22-0000584/08.08.2013г.  на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34 на основание чл. 93, ал.2 от ЗАП на М. е наложено наказание глоба в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. Не се установява наличието на съществени процесуални нарушения при съставянето на акта, съответно при издаване на атакуваното наказателно постановление. Изложените в акта за установяване на административното нарушение фактически констатации съответстват на тези в издаденото въз основа на него наказателно постановление и се подкрепят изцяло от събраните в хода на производството доказателства.

 При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Неоснователни са твърденията в касационната жалба за представяне на удостоверение за психологическа годност веднага след проверката. Правнорелевантно за настоящият казус е липсата на такова в момента на проверката, тъй като същият е задължен да го представи на контролните органи при поискване съгласно чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2509/10.12.2013г. постановено по НАХД № 3769/2013г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                   2.