ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори април                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 91 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „САРК ГРУП” ЕООД,  „РАВДА ТУР” ЕООД и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, редовно уведомени, не изпращат представители.

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Р., който представя пълномощно.

        

Юрисконсулт Р.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Р.: Считам, че жалбата подадена от „Равда Тур” ЕООД е недопустима, тъй като, както и по твърдения на този жалбоподател, както и от приложените доказателства е видно, че същият не е собственик на поземления имот с идентификатор № 61056.100.438. Съответно, за него липсва правен интерес от водене на делото.

По отношение на другите две жалби от „Сарк Груп” ЕООД и „Болкан енд Сий Пропъртис”, оспорвам същите, като считам същите за неоснователни.

         Представям и моля да приемете Решение № 244 с препис-извлечение от Протокол № 8/18.07.2012г. на Общински съвет гр.Несебър за одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Тласкател”; страници 59 и 60 от Държавен вестник бр.68/2012г; Акт на Общински съвет гр.Несебър, от който е видно, че в законоустановения срок срещу решението за одобряване на ПУП-парцеларния план не са постъпили възражения.

         Това решение, което представям, е относимо спрямо тези два имота. Връзката може да се направи с обяснителната записка приложена  към преписката.

В тази връзка, по направените доказателствени искания от „Болкан енд Сий Пропъртис” и „Сарк Груп” ЕООД, конкретно за допускане извършването на съдебно-техническа експертиза в т.2.2, считам, че на този въпрос вещото лице няма как да отговори, тъй като е налице влязъл в сила ПУП.

Жалбоподателите искат две експертизи: т.2.4. – съдебно-техническа експертиза, която да отрази трасето на колектора и съответно къде засяга имота и т.2.3. – оценителна експертиза, по която се иска определяне размера на обезщетението.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбите писмени доказателства, както и тези, изпратени от Община Несебър, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

В депозираните жалби и тримата жалбоподатели са формулирали доказателствени искания, които по своята същност и съдържание са напълно идентични, поради което съдът намира за необходимо по делото да бъде изготвена една обща експертиза, при извършването на която вещото лице да съобрази обстоятелството, че доказателствените искания касаят двата процесни имота с идентификатори 61056.100.439 и 61056.100.438  и по отношение на всеки един от тези два имота следва да се отговори на въпросите в депозираните жалби.

Исканията за назначаване на съдебно-техническа експертиза са основателни, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателите въпроси, съдържащи се в депозираните от тях жалби в част „Доказателствени искания”.

Експертизата да се изготви от вещото лице Т. Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от всеки един от жалбоподателите поотделно.

 

Що се отнася до повдигнатото в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. възражение относно недопустимостта на оспорването водено от жалбоподателяРавда Тур” ЕООД съдът ще вземе становище по това възражение в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.09.2013г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозитите.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: