ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 06.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На шести април                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

Административно дело номер 91 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ФОРТУНА 5” ООД, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по жалбата – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл. 142, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба против  ревизионен акт №200800254/05.11.2008 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Сливен и потвърден изцяло с Решение №РД-10-351/22.12.2008 г. на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

Производството се движи по глави Седемнадесета и Деветнадесета от ДОПК.

Въпреки, че в жалбата е посочено, че тя е насочена срещу решението на Директора на ОУИ – гр. Бургас, с което е потвърден ревизионният акт, с оглед регламентираните в ДОПК процесуални правила съдът приема, че с жалбата се атакува ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да се приемат приложените с преписката доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис, съдържащ се на л.11 от делото, както и Решение №РД-10-351/2008 г. на Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, известие за доставяне №*8800000372791* и писмо от ТД на НАП – гр. Сливен от 01.12.2008 година.

 

Съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателя на основание чл. 171, ал. 4 АПК, че поради пасивното си процесуално поведение за твърдяните в жалбата обстоятелства не сочи никакви доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищеца и му дава възможност да посочи и представи доказателства по отношение на обстоятелствата, които твърди в жалбата си.

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.05.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призован.

Да се изпрати съобщение  на жалбоподателя с указанията по чл.171 ал. 4 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: