Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                08.05.2009г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на единадесети февруари две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия ЕВТИМОВА административно дело номер 91 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на Л.Р. П., Г.Д.Д. и Д.Г.Г. *** със съдебен адрес за призоваване в *** против писмен отказ на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахтопол, обективиран в писмо № 02-10-6841/23.01.2007г. Иска се от съда да отмени процесния отказ и задължи административния орган да издаде претендираната заповед по чл.54 от ЗКИР. В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адвокат Новакова, която поддържа искането, сочи доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – изпълнителният директор на АГКК се представлява в процеса от адвокат В., която оспорва жалбата. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованата страна – Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт Ц., която оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й.

Заинтересованата страна – „Тракия бус” ООД изразява становище за неоснователно оспорване и ангажира доказателства.

Заинтересованата страна К.Т.И. не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването, въпреки редовното си уведомяване.

Заинтересованата страна – Община Царево настоява за отхвърляне на жалбата.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че производството пред административния орган е инициирано по молба на Л.П., Г.Д. и Д.Г., с която се иска изменение на кадастралната карта и регистър на гр.Ахтопол. Навежда се твърдение, че при заснемане на терена за изработване на кадастралния план е допусната съществена непълнота и собствените им имоти са отразени като един с площ от 495 кв.м. Настояват да се отстрани допусната грешка и имотите да бъдат нанесени в кадастралната карта коректно, съобразно площта и границите към момента на придобиването, а имената им записани в регистъра. Приложени са документите, които удостоверяват правото на собственост. С писмо рег.№ 02-10-6841/23.01.2007г. началникът на СК – Бургас постановява отказ. В мотивната част на оспорения акт се сочи, че изменението е невъзможно, тъй като в нотариалните актове границите на имотите са описани „вероятно” по плана на зоната за земеделско ползване без посочване на планоснимачен номер и съседи. Пояснява се, че не е извършена идентификация на претендираните имоти и не са спазени изискванията на чл.58, т.3, т.2, 3, 5 и 10 от Наредба № 3 за съдържание, създаване и поддържане на КК и КР. Границите са материализирани на терена така, както са отразени в кадастралната карта. Твърди се, че молителите не са обжалвали кадастралния план от 1999г., нито регулационния такъв, съответно ситуирането и обособяването на място на УПИ ІV – 450 в кв.108 по действащия ПУП на града. Изложените фактически основания мотивират административния орган да приеме, че не е налице грешка и непълнота в одобрената карта, а спор за материално право, след решаването на който е допустимо исканото изменение.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган, в обема на правомощията му, делегирани със заповед № 300-152/23.10.2003г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по кадастъра и в изискуемата от закона форма, но при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила.

Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки; когато са одобрени при нарушение на закона или когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл.34, ал.1. Според алинея втора от цитираната норма непълнотите или грешките на основните данни се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато те са свързани със спор за материално право, се отстраняват след решаването му по съдебен ред. Правилото на алинея трета предвижда, че непълнотите и грешките се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.

От съдържанието на приложения по делото нотариален акт за констатиране правото на собственост върху земеделски имот, придобит по §5, ал.4 от ППЗСПЗЗ, вр. с §4а от ЗСПЗЗ № 150, том ХVІІ, дело 10138/1994г. на нотариус при БРС се установява, че жалбоподателят Д.Г.Г. е собственик на земеделски имот с площ от 500 кв.м., находящ се в зоната за земеделско ползване на гр.Ахтопол, местността „Кесаря”, обл.Бургаска при съседи: изток – почивна станция на ДАП-Хасково; север – път; юг – Д.Г.; запад – К.Т. Според приложените по делото удостоверение за наследници № 000789/03.05.2005г. и нотариален акт за констатиране правото на собственост върху земеделски имот, придобит по §5, ал.4 от ППЗСПЗЗ, вр. с §4а от ЗСПЗЗ № 151, том ХVІІ, дело 10139/1994г. на нотариус при БРС оспорващите Л.Р.П. и Г.Д.Д. са съсобственици в равни идеални части на земеделски имот с площ от 500 кв.м., находящ се в зоната за земеделско ползване на гр.Ахтопол, местността „Лозята” (”Кесаря”) при съседи: изток – почивна стнация на ДАП – Хасково; юг – Д. Томов; запад – наследници на Д. Щ.; север – Д.Г.Г.. Видно от приложената по делото скица № 7970/12.03.2007г. имотите на оспорващите са отразени в кадастралната карта като поземлен имот № 00878.503.1 с площ от 414 кв.м. и са записани в регистъра на Д.Г. и Д.Г..

По делото е допусната и извършена съдебно-техническа експертиза, в констативната част на която се сочи, че към момента на придобиване за имотите има изработен, но неодобрен кадастрален план от 1985г., в който същите са отразени като имот с пл.№ 2 и площ от 300 кв.м. Според становището на вещото лице имотът е заснет с точните му размери, конфигурация и граници на терена. Изменението на кадастралната карта е възможно чрез нанасяне на двата имота с площ от по 500 кв.м. съобразно онагледяването в приложената към заключението скица-проект. Частта за упълномеряването им до 1000 кв.м. попада в имот с идентификатор № 00878.503.520, записан в кадастралната карта на Община Царево и на „Тракия бус” ООД като ползвател. В засегнатата от упълномеряването част на имот 00878.530.520 има изградени паянтови постройки – бунгала и навес, за които няма строителни книжа. Поради нетрайния си характер не са отразени в кадастралната карта. Описаните в нотариалните актове граници на имотите съществуват на място: от север – пътят за гр.Ахтопол; от изток – имотът на ДАП – Хасково (сега – „Тракия бус” ООД) и от запад – имотът на К.Т.И. с идентификатор 00878.503.3 по кадастралната карта. Според заключението на вещото лице при така съществуващите граници имотът може да бъде нанесен в картата.

По делото е представено решение № 6/20.02.2001г. по гр. дело № 67/1999г., с което е отхвърлен ревандикационния иск на жалбоподателите против заинтересованата страна „Тракия бус” ЕООД, която към момента на постановяването му се легитимира като наемател на имота. Правото на собственост върху същия е придобито след молбата на оспорващите с вх.№ МЖ-01-2252/08.09.2006г. за изменение на кадастралния план, адресирана до кмета на Община Царево с договор за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, сключен на 17.10.2006г.

Отказът на административния орган да извърши исканото изменение е постановен в нарушение на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, който предвижда, че в случай на непълноти или грешки в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, следва да се състави акт за установяването им. При конкуренция на правата за собственост върху един от процесните имоти административният орган няма право на преценка кой е титулярът на спорното право. В конкретния случай кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахтопол са одобрени със Заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Към момента на постановяване на заповедта нотариалните актове на оспорващите вече са били съставени и вписани в службата по вписванията за разлика от представения по делото договор за продажба на имот – частна общинска собственост, който датира от 17.10.2006г. Предвид изложеното жалбоподателите са били легитимирани да искат поправка на кадастралната карта и регистър и са извършили това като са представили документите си за собственост - нотариален акт № 150, том ХVІІ, дело 10138/1994г. на нотариус при БРС и нотариален акт № 151, том ХVІІ, дело 10139/1994г. на нотариус при БРС, които се ползват с материална доказателствена сила до доказване на противното. При това положение началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас е следвало да развие производство за установяване на непълноти и грешки относно процесния имот, в което да вземат участие всички заинтересовани лица. Единствено в това производство може да се установи дали в конкретния случай е налице спор за материално право.

Като е произнесъл процесният акт без да състави акт за непълноти и грешки, началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас е допуснал съществено процесуално нарушение, което съставлява основание за отмяна. При това положение преписката трябва да се изпрати на административния орган, който да се произнесе сред като състави акт за непълноти и грешки и го предяви за подпис на заинтересованите страни.

Предвид гореизложеното, жалбата на Л.Р. Петров, Г.Д.Д. и Д.Г.Г. се явява основателна и следва да се уважи.

 

Водим от горното, на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ отказа на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас, обективиран в писмо № 02-10-6841/23.01.2007г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ахтопол относно поземлен имот с идентификатор № 00878.503.1

ИЗПРАЩА административната преписката на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Бургас за ново произнасяне при спазване на дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………