ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 04.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На четвърти февруари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 91 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Р.П., редовно уведомен се явява лично. Останалите Г.Д.Д. и Д.Г.Г., редовно уведомени,  не се явяват и не изпращат представител.

ОТВЕТНАТА Агенция по кадастъра гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от адв.В.

Заинтересованата страна Кмета на Община Царево, редовно уведомен, се представлява от адв.О.

За заинтересованата страна „Тракия бус” ООД, редовно уведомена, се явява адв.П..

За заинтересованата страна К.Т.И., редовно уведомена, представител не се явява.

За заинтересованата страна Министъра на Регионалното Развитие и Благоустройство /МРРБ/, редовно уведомена, се явява юрисконсулт Ц.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М.Г., която е представила заключението си преди предходното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността както следва:

 

В.М.Г. – 50 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси.

На въпроси на адв.В – ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

В кадастралната карта имот № 1 е очертан в черните граници. Защрихованото в зелено е част от имот № 520. Защрихованата част не е към имот № 1. Тя е частта, която отговаря на старите граници на имот № 1 и служи за упълномеряването на първоначалната площ от 1 дка.

Въпрос на адв: Може ли да уточните кой имот сте имали  предвид в  отговора на въпрос на жалбоподателя по т.6, тъй като има противоречие, вероятно техническа грешка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Допуснала съм техническа грешка и следва навсякъде имот 878.503.1 да се чете 878.503.520.

Имот 878.503.520 е образуван от имот № 476 при разделянето му на два новообразувани имота 520 и 521.  Имот 476 е заличен и са образувани два имота.

На въпроси на адв. – ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

Имотът на скицата защрихован в зелено, част от имота е частта от имота, която е предмет на делото, но не е нанесена, защото не е съществувала в кадастралната граница.

Заявеният имот пред Агенцията по кадастъра е този, който е посочен в решението по гражданско дело № 6792.

Въпрос на адв.: Имотите, които са описани в нотариалните актове представени по делото, които в заповедите и договорите за продажба са описани под пл.№ 1 заснемани ли са, включени ли са в одобрения кадастрален план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не фигурират, тъй като са били раздадени по постановленията и са обособени впоследствие теоретични проектни граници. За земите за земеделско ползване Общината определя един голям терен и върху него се парцелира и се раздават на собственици. Това е някакъв работен план за оземляване и затова не е одобрен. Това е механизмът, по който се предоставят земите на ползвателите. Техният имот не е бил заснет и частично е завзет от „Тракия бус” ООД гр.Хасково.

Въпрос на адв.: Има ли съществуващи на място трайни граници?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Три от границите съществуват на място. Имат материализиране на място и като съседи отговарят на описаните в нотариалния акт. Северната граница е пътя за Ахтопол, западната граница е К.Т., която има изграден имот, източната граница – почивната станция на Хасково. При три ясни граници аз просто допълвам по площ проектната граница. 

Въпрос на адв.П.: Касае се за два имота, а тук се очертава една граница. На кой от двата имота тези граници са безспорни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Общо за двата имота тези граници са безспорни.

Запозната съм с документите по делото и скиците, заповедите на кмета на общината и договорите за продажба

Адв.П.: Има несъответствие в заключението и моля вещото лице да го коригира, като отговори: Съгласно договорите за продажба и заповедите, могат ли имотите да бъдат нанесени в Кадастралната карта и да бъдат индивидуализирани, както са описани в договорите за продажба и заповедите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Границите са същите.

Въпрос на адв.П.: Защо разнасяте търсените 500 кв.м. на изток?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Двата имота както са разположени, имат абсолютно същата конфигурация, както съм ситуирала, затова разглеждам общо като един имот. И на двата имота липсват части от източната им страна.

Въпрос на адв.П.: Към момента на извършване на продажбата тези имоти могат ли да бъдат индивидуализирани, след като липсва кадастрален план и дори скица от Община Царево при  продажбата им?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Скиците са приложени по делото и са от проектния план за който говоря. По този план общината издава удостоверение на ползвателите, като се цитира кой конкретно имот им се предоставя за ползване. Съответно скиците по този план отговарят на имотите, които са предоставени.

Адв.П.: В моят договор пише „от изток – път”. Договорът ми е заверен от общината

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Възможно е договорите за продажба да бъдат извършени без изрично издадена скица, тъй като договорите са издадени по удостоверенията за предоставяне на имота на ползвателите. Винаги се ползва проектния план, никога не са одобрявани, защото са проектни, за цяла България са проектни планове, може да се нарече схема.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси. Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля съдът да отмени наложената ми в предходно съдебно заседание глоба, тъй като не можах да се явява по здравословни причини. Бях болна и в последствие здравето ми се влоши повече и не можех да говоря.

 

По доказателствата и направеното искане от вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 350 лева, от които 20 лева командировъчни разходи, като 250 лева платими от внесения депозит, а разликата от 100 лева да се внесе от заинтересованата страна „Тракия бус” ООД в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТМЕНЯ наложената с определение от съдебно заседание на 03.12.2008г. глоба на вещото лице М..

Определението за отмяна на наложената глоба подлежи на обжалване в 7-дневен срок  считано от днес.

ЗАДЪЛЖАВА Агенция по геодезия, кадастър и картография да представи заповед от изпълнителния директор за овластяване на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър по чл. 54 ал.1 от ЗКИР.

ЗАДЪЛЖАВА Агенцията по кадастъра гр.Бургас да представи заповед №  РД- 1402-1251 от 14.09.2007г. на началника на Службата по картография и кадастър гр.Бургас. 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2009г от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: