Р Е Ш Е Н И Е 880

 

гр.Бургас,  08.05.2018 год.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Административен съд Бургас, XXI състав, на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при секретаря С. А. като разгледа докладваното от съдия Динчева адм. д.919 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 186, ал.4 от ЗДДС вр. чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от "Х.067" ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Ивайло" № 86 представлявано от управителя Х.К.Х.против Заповед № ФК-109-0267979/05.04.2018 год. издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас. С обжалваната заповед е наложена принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" – магазин за млечни продукти находящ се в гр. Бургас, ул. "Ген.Гурко" № 26 стопанисван от "Х.067" ЕООД за срок от 15 дни.

В жалбата се твърди, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна.  Към момента на издаване на заповедта не била образувана АНП и не бил съставен АУАН. По този начин лицето не разбирало какво е мотивирало органа да издаде процесната заповед. Липсвали мотиви защо мярката е наложена за срок от 15 дни. В заповедта не били посочени конкретни фактически основания за издаването и. Прави се искане съдът да отмени заповедта.

В съдебно заседание оспорващото дружество не се представлява и не изразява становище.

В съдебно заседание административният орган редовно призован не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 04.04.2018 год. в 17.25 часа служители на ТД на НАП Бургас извършили проверка в търговски обект - магазин за млечни продукти находящ се в гр. Бургас, ул. "Ген.Гурко" № 26, стопанисван от дружеството-жалбоподател. В хода на проверката била извършена контролна покупка на 10 броя яйца на стойност 3, 50 лева заплатени в брой от проверяващите лица. За извършената продажба не бил издаден фискален бон от монтираното и въведено в експлоатация в обекта фискално устройство. Проверяващите са установили също, че разликата между отчетените приходи от фискалното устройство и наличните парични средства в обекта е в размер на 984, 43 лева. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка № 0267979 от 04.04.2018 год. връчен на присъствалия при извършване на проверката управител на търговското дружество. За нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 год. на МФ на 13.04.2018 год. на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушениеF380761, а за нарушение на чл.33, ал.1 от същата наредба на "Х.067" ЕООД е съставен АУАН № F380757.  

На основание  чл. 186, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДС била издадена и обжалваната Заповед № ФК-109-0267979/05.04.2018 год. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект магазин за млечни продукти за срок от 15 дни.

Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена по несъмнен начин от писмените доказателства налични в административната преписка. Сведения за подлежащите на доказване правнозначими факти се съдържат в приложения протокол за извършена проверка (на л. 18), изготвен в хода на проверката на основание чл. 110, ал.4 от ДОПК. От него се установява, че на посочената дата е извършена от проверяващите лица контролна покупка на стойност 3,50 лева заплатена в брой, за която фискален бон не е издаден. Като съставен от длъжностни лица в кръга на компетентността им този протокол съставлява официален удостоверителен документ и съобразно нормата на чл. 50, ал.1 от ДОПК е доказателство за извършените от и пред приходния орган действия и изявления. В проведеното съдебно производство той не е оспорен от жалбоподателя по надлежния процесуален ред указан в чл. 193, ал.1 от ГПК и съдът е обвързан да приеме, че фактите, предмет на удостоверителното изявление са осъществени така, както е отразено в него. Не са представени каквито и да е доказателства оборващи констатациите на органа по приходите описани в протокола. Ето защо съдът приема, че приетите от административния орган фактически констатации са доказани посредством допустимите доказателствени средства.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Оспорената Заповед № ФК-109-0267979/05.04.2018 год. е издадена в предвидената от закона писмена форма, от компетентен орган - директор на  дирекция „Контрол“ в ТД на НАП, в обема на правомощията му по чл. 186, ал.3 от ЗДДС съгласно заповед № 3ЦУ-1657/29.12.2016 год. Приложена по делото. При извършената служебна проверка съдът не констатира съществени нарушения на административнопроизводствени правила.

Заповедта е надлежно мотивирана от административния орган. Налагането на принудителната мярка се основава на констатациите при извършената от служители на НАП проверка, съдържащи се в както в съобразителната част на заповедта, така и в останалите документи налични в преписката по издаването и.

Материалноправните предпоставки за прилагане на принудителната административна мярка "запечатване на обект за срок до един месец" са установени в нормата на чл. 186, ал.1 от ЗДДС. В случая е налице хипотезата на  чл. 186, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДС, според която принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба. От данните по делото е видно, че за извършената контролна покупка на стойност 3,50 лева заплатена в брой от проверяващите лица не е издаден фискален бон от жалбоподателя в нарушение на установения в чл. 118, ал.1 от ЗДДС ред за документиране на продажбите, с което е осъществен съставът на административното нарушение по чл. 185, ал.1 от ЗДДС. Следователно, налице са и основанията за налагане на принудителната административна мярка по  чл. 186, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДС. Видно от изложеното в мотивите на заповедта, мярката е наложена с цел промяна в начина на извършване на дейността в обекта и осуетяване възможността на търговеца да извършва други нарушения на фискалната дисциплина, поради което следва да се приеме, че тя напълно съответства на целта на закона.

Съдът намира всички възражения наведени от оспорващото дружество в жалбата за неоснователни. На първо място жалбоподателят счита, че органът е допуснал нарушение, тъй като към момента на издаване на заповедта не е имало образувано АНП. Законът не въвежда като изискване преди издаване на заповед за налагане на ПАМ да се състави АУАН. Единственото факт, който следва да е налице е този на установяване извършването на административно нарушение. Съставянето на АУАН и издаването на НП имат значение евентуално за предсрочното прекратяване на ПАМ съгласно чл.186, ал.4 от ЗДДС, но не и за издаването на заповед. На следващо място се възразява срещу липсата на мотиви относно срока, за който е наложена ПАМ. Това възражение е неоснователно, тъй като в заповедта въпросът е обсъден и органът е изложил мотиви относно продължителността на мярката. Другите наведени от дружеството възражения са бланкетни и съдът намира, че не следва да се произнася по тях.   

С оглед изложените съображения съдът приема, че принудителната административна мярка е приложена законосъобразно, а оспорването се явява неоснователно и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното на основание чл. 172, ал.2 от АПК Административен съд Бургас XXI състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Х.067" ЕООД представлявано от управителя Х.К.Х.против Заповед № ФК-109-0267979/05.04.2018 год. издадена от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка  запечатване на обект „магазин за млечни продукти“ находящ се в гр. Бургас, ул. "Ген.Гурко" № 26 за срок от 15 дни като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението.

 

 

СЪДИЯ: