О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 693

 

гр. Бургас, 21 април  2017 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХV състав, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Х.

                  2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 919 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от адвокат К.К., в качеството  на процесуален представител на К.Х.А., с ЕГН **********, против определение № 558/29.03.2017г., постановено по  НАХД № 1141/2017 г. на Районен съд Бургас. С определението е прекратено производството по НАХД № 1141/2017г.  и е оставена без разглеждане жалбата на К.Х.А. против наказателно постановление № НП-2343/25.02.2015г.

Частният жалбоподател иска отмяна на определението, като твърди, при постановяването му е нарушен материалния закон - производството е прекратено при липса на предпоставки за това. Според него, подадената срещу наказателното постановление жалба не е просрочена, тъй като акта, подлежащ на оспорване, не е бил връчен редовно от съответен служител, съобразно разпоредбата на чл.178, ал.1 от НПК, а чрез известие за доставяне.

Първоинстанционният съд е приел, че жалбата е недопустима поради просрочие, тъй като е подадена в съда на 8.03.2017 г. при връчено лично на бащата на жалбоподателя  наказателно постановление на 19.01.2016г. Намерил е за неоснователни възраженията на жалбоподателя за нередовно връчване на наказателното постановление. Посочил е, че в случая по отношение на връчването на книжа е приложима разпоредбата на чл.180, ал.2 НПК и поради отсъствие на лицето наказателното постановление е връчено надлежно на пълнолетен член на семейството, а именно на бащата на жалбоподателя.

Настоящият състав на съда намира частната жалба за допустима. Подадена е в предвидения от закона срок, от лице с доказан правен интерес.        Разгледана по същество е неоснователна.

По делото няма спор, че връчването на наказателното постановление е било извършено на бащата на жалбоподателя, както и че жалбата срещу наказателното постановление е подадена извън законовия срок,  в който може да се реализира допустимо оспорване. Според този състав на съда, действието по връчване на наказателното постановление на санкционираното лице  е било извършено редовно. Като е приел това, първоинстанционният съд правилно е приложил материалния закон.

Съображенията за това са следните:

Правото на защита е основно право в съдопроизводството. Това право, при спазване на законовите изисквания, които го гарантират, може да бъде ефективно упражнено лично единствено от лице, притежаващо пълна дееспособност.

Съгласно разпоредбата на чл. 84. от ЗАНН доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

За законосъобразното провеждане на административно-наказателното производство, НПК въвежда редица специални правила, целящи да гарантират правата на лицата, каквито в ЗАНН липсват.

Разпоредбата на чл.180, ал.2 от НПК предвижда,че когато лицето отсъства призовките, съобщенията и книжата се връчват на пълнолетен член на семейството, а ако няма пълнолетен член на семейството - на домоуправителя или портиера, както и на съквартирант или съсед, който поеме задължение да ги предаде.

В случая, с връчването на наказателното постановление с известие за доставяне на пълнолетен член на семейството на жалбоподателя с оглед отсъствието и при спазване на изискванията, посочени в чл.180, ал.2 от НПК, по същество жалбоподателят е уведомен, че му е наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение.

След като законодателят е преценил, че получаване на книжа предназначени за друг от пълнолетен член на семейството му,  може да гарантира в пълна степен правото на защита, съдът намира, че определението на първоинстанционния съд, с което жалбата е оставена без разглеждане е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 558/29.03.2017 г., постановено по  НАХД № 1141/2017 г. на Районен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

         2.