ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 918 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Напоителни системи“ ЕАД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         М.Д.К., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Г.И., редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.И., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         А.К.И., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Г.Я.К., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         К.Г.К., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., надлежно упълномощена.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавна дивечовъдна станция – Несебър, редовно призовани, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

АДВ. Т.: Заявявам, че наименованието на представляваната от мен организация е „Държавно ловно стопанство Несебър“, ТП.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА Г.К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

            С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу изричен отказ изх. № 17-130/09.03.2018 г. на началника на СГКК-Бургас, за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АК-София кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Несебър, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 51500.37.4 и 51500.203.4, предмет на заявление по преписка вх. № 01-384982/04.12.2017г.

Административният орган е представил административната преписка. На 25.05.2018 г. е постъпил писмен отговор от заинтересованите страни В.Г.И., К.Г.К., Д.Г.И., М.Д.К. и А.К.И., чрез пълномощника им адвокат М. С., в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и се пледира за отхвърлянето й. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата.

Имам доказателствени искания. В отговора на жалбата и във възраженията на ответника се твърди, че в процесния имот няма съществуваща сграда или ако има съществуваща такава, то тя е в съседния имот. Затова считам, че за изясняване на основния факт следва да се назначи съдебно-техническа експертиза, която да отговори на този въпрос дали има сграда в имота.

Представям писмена молба с въпросите към експертизата.

АДВ. С.: Оспорвам жалбата. Поддържам отговора.

Относно искането на колегата да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с въпросите, които са посочени в нарочната молба, не се противопоставям на първите два въпроса, но се противопоставям на следващия трети въпрос, като съдът следва да отговори на този въпрос, а не вещото лице, а по отношение на местоположението на кантона, предоставям на съда, тъй като ние не оспорваме факта, че има сграда – кантон.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: „Държавно ловно стопанство Несебър“ твърди, че имот с идентификатор 51500.203.4 е частна държавна собственост по чл. 27, ал. 1 от Закона за горите. Преди три седмици актувах всички имоти с АДС, но ще мине известно време докато получа акта. Нямаме претенции към „Напоителни системи“ ЕАД. Тази сграда повече от 30 г. съществува там и нямаме никакви претенции към „Напоителни системи“ ЕАД. Жалбата на „Напоителни системи“ ЕАД считам за основателна. Не е спазен законът за кадастъра.

Нямаме претенции към искането за експертиза. Няма да сочим доказателства.

ЗАИНТ. СТРАНА Г.К.: Аз всъщност работя в „Напоителни системи“ ЕАД и нямам нищо общо с имота. Не съм собственик. Нямам собственически права. Имам пълномощно, което е издадено от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД. Вадя скици и затова са ме записали като заинтересована страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам възражение да бъде заличен Г.К. като заинтересована страна. Той няма собственически права в имотите.

АДВ. С.: Да бъде заличена заинтересованата страна Г.К..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да бъде заличена заинтересованата страна.

Във връзка с актуването на имота, погледнахме скицата, като в поземления имот нямаше нищо нанесено. Според мен това е грешка. Вещото лице да се произнесе. Това касае нашия имот. За съседите нямам представа. Това не е наша работа.

 

Съдът намира, че следва да приеме представените по делото писмени доказателства и да допусне извършването на поисканата съдебно-техническа експертиза, която да отговори на всички поставени въпроси, с изключение на въпросите, касаещи собствеността на поземления имот, тъй като този въпрос е правен и по него ще се произнесе съдът.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателя.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата на „Напоителни системи“ ЕАД, с изключение на въпросите чия собственост е имотът.

Експертизата да се извърши от вещо лице С.И.след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

 

Съдът по отношение на заинтересованата страна Г.Я.К. не намери собственически права в имотите, поради което намира, че същият следва да бъде заличен, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА Г.Я.К. като заинтересована страна по делото.

В тази си част определението е обжалваемо с частна жалба, в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се, в същия срок от получаване на съобщението.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018 от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:52 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: