ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 918 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.П.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника директор на Териториално поделение (ТП) на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение изх. № 94ж-2106-3/01.04.2014г. на директора на ТП НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №551027/27.02.2014г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в същото териториално поделение, с което е отказано отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4, ал.1 от ПЗР на КСО.

Производството се движи по реда на чл.118 и сл. от КСО

 

АДВОКАТ К. - Поддържаме депозираната жалба, както и приложените доказателства, като с оглед на това представям и допълнителни доказателства, с препис за другата страна, както и във връзка с изложените твърдения, че административния орган необосновано твърди, преценка относно условията, при които е полаган труда от доверителя ми, както и обема и тежестта на доказване на нашето твърдение, моля да допуснете събиране на гласни доказателства, чрез разпит на свидетели, които водим. С разпита им желаем да установим, че няма разлика в полагания труд, че няма разлика между полагания труд на служителите в „Транстрой”- Бургас” СП и БДЖ. Желаем да докажем, че при същите условия на труд има пенсионирани служители при същите условия, за които ние претендираме. Пенсионирането на другите служители не е било чрез съдебни производства. Колегата на жалбоподателя е пенсиониран през 2008г. и не е имал никакви проблеми, каквито ние имаме в настоящото производство. Става въпрос за годините 1984 и 1985година. Ако от административния орган представят преписката по пенсионирането на този колега, ще стане ясно. И.А.Н. е колегата му. Бяхме затруднени да посочим ЕГН, иначе бихме го призовали като свидетел. Свидетелите които водим - единия е служител на „Трансстрой – Бургас”, а другия е служител на БДЖ, единият е служил на еднакви пътни обекти с жалбоподателя, а другия работи като „ТРЗ - личен състав” в БДЖ.

Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам изцяло депозираната жалба. Относно представените писмени доказателства, не се противопоставям - да се приемат от съда.

Относно искането за допускане на гласни доказателства чрез разпит на свидетели се противопоставям, тъй като има различни текстове в КСО, в които е предвиден начина на доказване на категория труд, това е недопустимо с разпит на свидетели. Доказването на условията на труд става с писмени документи по специален вид и такива са налице и те са представени по административната преписка, а не чрез разпит на свидетели.

Считам, че другото искане, които да се представят като доказателствата за условията на труд, за представянето на преписката на И.Н. считам, че същото е неотносимо към спора.

Съдът към юрисконсулт Д. – Свидетелите ще доказват задълженията, които е имал жалбоподателя като началник влак на „Трансстрой”, дали е еднакъв с началник влак на БДЖ.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Но самите факти са свързани с правни изводи. По писмените доказателства нямам възражения. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.3 от делото.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства, описани в нарочна молба, която ги придружава.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на двамата свидетели, водени от жалбоподателя - Красимира Д. Б. и Ж. Христов Ж., относно обстоятелствата посочени от процесуалния представител на жалбоподателя по-горе в протокола.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Ж. Х. Ж..

Снема самоличността на свидетеля:

Ж. Х. Ж. 58г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обещава да говори истината.

         Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Можете ли да кажете познавате ли жалбоподателя, откъде и откога?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯТ Ж. – От 1983г., започнах работа като помощник-машинист в „Трансстрой-Бургас”. Той беше началник влак. От 1986г. аз работя като машинист в „Трансстрой-Бургас”. Сега съм пенсионер. Първите пет години съм работил в депото в Бургас и последните 5 също в депо Бургас и мога да кажа, че работата на началник влак в „Трансстрой” е по-трудна, отколкото в БДЖ. В БДЖ описа е направен, дежурен му прави план, докато при нас, като началник влак, отговаря за спирачката, отговаря за другите работници, спирач, куперист (това е този, който разтоварва вагоните с чакъл). Ние сме ходили почти из цяла България - Свищов, Самоводене, на АЕЦ Белене сме разтоварвали чакъл, работили сме навсякъде.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Може ли да посочите на кои обекти сте работили заедно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ж. – Близо 20 години работихме заедно – в Дебелт, в Нефтозавода – караме жп релси с траверси, 10-11 вагона, 5 пакета по 5 релси натоварени на вагоните, те съм към „Трансстрой-Пловдив”, към Дебелт ходим и ги разтоварваме, каквото кажат, това правим.

АДВОКАТ К. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля Ж..

Съдът въведе в залата свидетеля К. Д. Б.. 

Пристъпи към разпит на свидетеля Б., като сне самоличността и както следва:

К. Д. Б., 54г., неосъждана, съпруга на жалбоподателя, без дела със страните.

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК съдът указа на свидетелката, че в качеството й на съпруга на жалбоподателя има право да откаже да свидетелства.

СВИДЕТЕЛКАТА КРАСИМИРА Б. – Запозната съм с правото ми на отказ от свидетелстване. Няма да се възползвам от тези си права. Искам да свидетелствам.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обещава да говори истината.

Разпитана каза.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Може ли да кажете къде работите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – В сферата на БДЖ, изпълнявам длъжност „Специалист обработка и контрол на документи”.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – От колко време работите там и само тази длъжност ли сте работили?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Работя от 1998г., работих и в личен състав, изготвяла съм образци за пенсиониране, каквито съпруга ми има. Реших да свидетелствам, защото до болка ми е позната работата на началник влак в пътнически, товарни и бих искала да споделя за това каквото стана в железниците, по най-безобидния начин, като приеха да останат пенсионерите и да бъдат проверени, да бъдат изпратени на борсата. Неговият стаж беше изчислен от управленията в София и Пловдив и попадна в този списък, който трябва да отиде на борсата, беше основното на БДЖ, че тези хора ще могат да се пенсионират и се изненадахме от резултата, който се получи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Какво изпълнява началник влак в БДЖ.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Б. – Началник влак е отговорна длъжност, но той има бригада. В БДЖ има бригада от маневристи, които улесняват част от нещата, които ще извършват – това е в БДЖ. Познато ми е естеството на работа и в „Трансстрой”, има длъжностни характеристики, помолих началник да изпратят преписка към документите.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля Б..

 

АДВОКАТ К. – Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените решение № 94-Ж-2106-3/01.04.2014г. на директора на ТП на НОИ Бургас като незаконосъобразно и неправилно. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмено становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас, в което са изложени подробни съображения.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: