О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  919               от 25.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 918 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на С.Д.В. ЕГН ********** и З.С.В. ЕГН ********** – и двамата с адрес за призоваване гр. ***против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000104/11.01.2013 год., издаден от орган по приходите – Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-5986/1/22.02.2013 год. на Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

С Разпореждане на съдията докладчик по делото от 09.04.2013г. е указано на жалбоподателите да внесат държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК. Дадени са указания на жалбоподателите в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на разпореждането, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от адв. П. С. на 15.04.2013г. В указания срок (22.04.2013г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените му указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.В. ЕГН ********** и З.С.В. ЕГН ********** – и двамата с адрес за призоваване гр. ***против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000104/ 11.01.2013 год., издаден от орган по приходите – Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-5986/1/ 22.02.2013 год. на Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 918/2013г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: