Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1688                             от 10.10.2018 г.                    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, втори състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Биляна Недкова като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 917 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вр. чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Българската държава, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Крили и Методий“ № 17-19, представляван по пълномощие от В. И. Ч. – Областен управител на област Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1 против извършено вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР от страна на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Бургас. В жалбата е заявено твърдение, че извършеното вписване в КРНИ, по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен е неправилно и незаконосъобразно, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни съображения. В съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуален представител на пълномощника – юрисконсулт А. И. поддържа жалбата по заявените доводи и аргументи, не ангажира допълнителни доказателства, формулира искане за отмяна на оспорения отказ и претендира присъждане на направените разноски – юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК.

Ответната страна – Началникът на СГКК Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. В придружителното писмо за представяне на административната преписка изразява становище за неоснователност на оспорването, като претендира присъждане на разноски и прави възражение за прекомерност на заплатеното от отсрещната страна възнаграждение.

Заинтересованата страна – Централен Кооперативен съюз с ЕИК 000696497 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, представляван от П. И. С., чрез процесуалния си представител – адв. Е. М. от Адвокатска колегия Бургас оспорва жалбата като недопустима и в условията на евентуалност, като неоснователна, не ангажира доказателства, различни от административната преписка и формулира искане за оставяне на жалбата без разглеждане, респ. за отхвърлянето й като неоснователна. Представя писмено становище по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

От представеното по административната преписка доказателства се установява, че с уведомително писмо, изх. № 24-5322-08.03.2018 год., административния орган – Началник на СГКК Бургас е уведомил Централен кооперативен съюз, чрез адв. М. и Областния управител на област Бургас за извършеното на 08.03.2018 год. вписване в КРНИ на гр. Китен. Видно от приложеното известие за доставяне, цитираното писмо е получено от Областия управител на област Бургас на 13.03.2018 год., поради което, подадената на 27.03.2018 год. (съгласно пощенското клеймо на плика) жалба се явява като такава подадена в законоустановения по чл. 149, ал. 1 от АПК 14-дневен срок. Жалбата е в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, което я прави процесуално допустима за разглеждане. Съдът не споделя развитите от процесуалния представител на заинтересованата страна възражения за недопустимост на жалбата, поради липса на правен интерес от оспорване. В настоящият случай, Областния управител на област Бургас е вписан като собственик на недвижимия имот, по отношение на който, с оспорената промяна, като собственик е вписан и Централен кооперативен съюз. С оглед на това, вписването в КРНИ на втори собственик на същия имот безспорно засяга правната сфера на жалбоподателя, което от своя страна обосновава правния интерес от оспорването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:.

С Решение № 58/09.03.2017 год., постановено по гр. дело № 541/2016 год. състав на Окръжен съд Бургас е приел за установено по отношение на Община Приморско, че Централен кооперативен съюз гр. София е собственик на имот с идентификатор № 37023.501.521 по кадастралната карта на гр. Китен (бивш имот пл. № 270) с адрес на поземления имот гр. Китен, 8284, ул. „4-та“, целия с площ от 28 679 кв.м. Така постановения съдебен акт е влязъл в сила на 03.08.2017 год., поради което е вписан в Служба по вписвания гр. Царево с № 236, том 2, рег. № 1769/07.09.2017 год.

По повод така влязлото в сила съдебно решение, със Заявление рег. № 01-53641-12.02.2018 год., Централен Кооперативен съюз (ЦКС) с ЕИК 000696497 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, представляван от председателя П. И. С., чрез упълномощения адв. Е. М. е сезирал Началника на СГКК Бургас с искане за отстраняване на грешка и вписване в имотния регистър на ЦКС като собственик на имот с идентификатор 37023.501.521 по КК на град Китен. В същото е заявено, че въз основа на Решение № 58/09.03.2017 год., постановено по гр. дело № 541/2016 год. на Окръжен съд Бургас, ЦКС се легитимира като собственик на имота. Едновременно с това, при извършена справка е установено, че в кадастралния регистър за собственост към действащата кадастрална карта на гр. Китен, въпросния имот с идентификатор 37023.501.521 е с вписан собственик – Областен управител на област Бургас с посочено основание за вписване – Акт за държавна собственост № 128/22.11.2016 год. В тази връзка и предвид постановеното съдебно решение, в заявлението се твърди, че съществуващото вписване на Областен управител на област Бургас като собственик на имота е грешно и не отговаря на действителното правно състояние, което обстоятелство следва да се поправи по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. В този смисъл е формулирано искане за откриване на производство по изменение на кадастралната карта на гр. Китен за имот с идентификатор 37023.501.521 в частта й за кадастралния регистър, като бъде извършена поправка на грешката и вместо сега вписания собственик да се впише ЦКС София като собственик на имота – урбанизирана територия, за курортен комплекс, застроен със сгради, собственост на ЦКС.

По повод така депозираното заявление, с Уведомление с изх. № 24-3770-16.02.2016 год., на основание чл. 26 от АПК, Началника на СГКК Бургас е уведомил Областния управител на област Бургас за поисканото от ЦКС София нанасяне на промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр. Китен по отношение на ПИ с идентификатор 37023.501.521, изразяващи се в заличаване на вписания върху имота собственик – Областен управител на област Бургас, както и заличаване на вписания в КРНИ документ - Акт за държавна собственост № 128, том 7, рег. № 2494 от 22.11.2016 год. на Служба по вписвания гр. Царево и вписване на собственост върху посочения имот в лицето на ЦКС на основание приложеното към заявлението съдебно решение на БОС. С оглед на това, в уведомлението, на основание чл. 26, във вр. с чл. 34, ал. 3 от АПК, Областния управител на област Бургас е приканен в 7-дневен срок от датата на получаването му да изрази писмено становище по искането и при необходимост да приложи документи. Видно от приложеното по делото известие за доставяне, уведомлението е получено на 23.02.2018 г.

Във връзка с предоставената му възможност и в указания 7-дневен срок, Областия управител на област Бургас е депозирал пред Началника на СГКК Бургас възражение с вх. № 05-3131-01.03.2018 год. В същото е заявено, че ПИ с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен с площ от 28 679 кв.м. е актуван с Акт за частна държавна собственост (АЧДС) № 7794 от 18.11.2016 год. Във връзка с постъпило заявление с вх. № 62-00-12/29.11.2016 год. от ЦКС гр. София за отписване от актовите книги за държавни имоти на посочения ПИ има постановена Заповед за отказ от отписване с № РД-13-1/04.01.2017 год. Заявено е също, че съдебното решение няма обвързваща сила по отношение на държавата, в частност Областна администрация Бургас, понеже същата не е участвала в делото, поради което и съдебното решение не би могло да послужи като основание за отписване на претендирания имот. По отношение на поисканото от ЦКС вписване в КРНИ, във възражението е заявено, че същото не следва да бъде уважено, тъй като е налице спор за материално право, а съдебното решение е непротивопоставимо на държавата, която не е участвала в делото.

Предвид подаденото заявление на ЦКС гр. София и след депозиране на възражението на Областния управител на област Бургас, с писмо изх. № 24-5322-08.03.2018 год. Началника на СГКК гр. Бургас е уведомил двамата адресати за предприетите действия по вписване. В писмото е посочено, че предвид установеното от Бургаски окръжен съд с Решение № 58 от 09.03.2017 год. по гр. дело № 541/2016 год., че по отношение на Община Приморско, ЦКС е собственик на ПИ с идентификатор 37023.501.521, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, в КРНИ на гр. Китен върху ПИ с идентификатор 37023.501.521 е вписана собственост в лицето на Цетрален кооперативен съюз гр. София с документ: Решение на БОС № 236, том 2, рег. № 1769 от 07.09.2017 год. на Служба по вписванията гр. Царево, без да бъде заличено вписването върху имота в лицето на Държавата. Заявеното в писмото вписване е извършено на 08.03.2018 год., като е указано, че писмото съставлява съобщение по смисъла на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР във вр. с чл. 61 от АПК. Видно от приложените по делото известия за доставяне, писмото на Началника на СГКК Бургас е получено от Областния управител на Област Бургас на 13.03.2018 год., на която дата го е получил и пълномощника на ЦКС – адв. Е. М..

Недоволен от извършените действия по вписване в КРНИ, за които е бил уведомен с цитираното по-горе писмо на Началника на СГКК Бургас, Областния управител на Област Бургас е депозирал сезиращата съда жалба, с която е оспорил извършените действия по вписване. В подкрепа на това опсорване е заявено, че представеното от ЦКС съдебно решение няма конститутивно действие спрямо Държавата, която не е била страна в производството по това дело, където ответник е била единствено Община Приморско. В случая Държавата се легитимира като собственик на имота въз основа на приложения АЧДС, чиято материална сила не е оборена. По мнение на оспорващия, в случая не е налице хипотезата на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, тъй като в производството пред СГКК Бургас не е представен документ, сочещ на решен спор между Държавата и ЦКС. В този смисъл е развита тезата, че представените титули за собственост не удостоверяват дублиране на носителите на вещно право, тъй като представеното съдебно решение, с което ЦКС се легитимира като собственик не касае Държавата. В заключение е обоснована тезата, че в случая не са налице документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти, а са налице взаимно изключващи се документи за собственост по отношение на поземлен имот с идентификатор 37023.501.521, поради което не са налице основанията на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР и ЦКС гр. София не следва да се вписва в КРНИ. 

Настоящият състав намира, че оспореното вписване в КРНИ на гр. Китен, извършено по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР от Началник на СГКК гр. Бургас е извършено от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазване на  административнопроцесуалните правила и в съответствие с относимите материалноправни норми по следните причини:

В разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК е указано, че съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

Съгласно чл. 53а от ЗКИР, изменението в КК и КР се извършва без издаване на заповед в случаите по чл. 52 и чл. 53. От друга страна, в чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР е предвидено, че измененията в КК и КР на недвижимите имоти се извършва при възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване. В ал. 2 е указано, че при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Съгласно текста на ал. 3, за измененията по ал. 1, т .2 и ал. 2 се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им. В настоящия случай, за извършеното изменение не е издадена нарочна писмена заповед, но това обстоятелство не води до нищожност или незаконосъобразност на извършеното изменение, доколкото това е изрично предвидена възможност в нормата чл. 53а от ЗКИР. Нещо повече, административния орган е спазил общия принцип, регламентиран в чл. 26 от АПК, като е уведомил заинтересованата страна – Областен управител на област Бургас за започнатото административно производство по искането за вписване на промени в КРНИ, като в съответствие с чл. 34, ал. 3 от АПК му е предоставил възможност да изрази становище и да ангажира доказателства.

Предвид горното, съда приема, че в хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване право на защита на жалбоподателя, доколкото в нормата на чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидено като задължение на административния орган единствено на уведоми заинтересуваните лица за извършеното изменение, което е сторено.

От анализа на представените по делото доказателства, настоящия съдебен състав приема, че Началника на СГКК Бургас е извършил оспореното вписване в КРНИ за гр. Китен при правилно прилагане на материалния закон – чл. 53, ал. 2 от ЗКИР. Както вече се посочи по-горе, в нормата на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР е указано, че при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Установява се, че по отношение на ПИ 37023.501.521 по КК на гр. Китен, в КРНИ като собственик първоначално е бил вписан Областен управител на област Бургас, който се легитимира като такъв въз основа на АЧДС № 7794/18.11.2016 год., вписан под № 128, том 7, рег. № 2494 от 22.11.2016 год. на Служба по вписвания гр. Царево. Въпросния АЧДС безспорно съставлява надлежен и годен титул за собственост, който удостоверява правото на собственост върху въпросния ПИ и чиято материална доказателствена сила не е оборена по предвидения процесуален ред. От друга страна, приложеното към заявлението на ЦКС София Решение № 58/09.03.2017 год. по гр. дело № 541/2016 год. на Окръжен съд Бургас вписано в Служба по вписвания гр. Царево с № 236, том 2, рег. № 1769/07.09.2017 год. също съставлява надлежен и годен титул за собственост върху същия ПИ. С така представеното съдебно решение, влязло в сила и надлежно вписано в съответната служба по вписвания, ЦКС е признато за собственик на имота, поради което, това съдебно решение съставлява документ удостоверяващ вещното право на собственост на ЦКС върху имота. Безспорно, съдебния акт не е постановен против Държавата и не се ползва със сила на присъдено нещо по отношение на нея, което обстоятелство обаче е неотносимо към производството по вписване в КРНИ, а е относимо към евентуални бъдещи спорове за материално право. Обстоятелството, че Държавата не е участвала в гражданското дело и съдебния акт й е непротивопоставим обосновава възможността Държавата, чрез представлявящите я органи да предявят по общия исков ред претенцията си за собственост върху този имот.

Анализът на горните факти обосновава извода, че в случая са налице два документа - АЧДС № 7794/18.11.2016 год. и Решение № 58/09.03.2017 год. по гр. дело № 541/2016 год. на Окръжен съд Бургас, които удостоверяват правото на собственост върху ПИ 37023.501.521 на Областен управител на област Бургас и на ЦКС, които документи съставляват такива, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР. Тези два документа са противопоставими (а не както приема оспорващия – взаимно изключващи се), което противопоставяне следва да се осъществи в един евентуален бъдещ спор за материално право, който следва да се развие по реда на общото исково производство. В случая, производството по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР не разрешава спора за собственост, което правомощие е извън компетенциите на административния орган, в случая Началника на СГКК Бургас. Съгласно цитираната норма, при наличието на представен документ, удостоверяващ вещно право, в т.ч. и на собственост върху конкретен поземлен имот в полза на представилото го лице, Началника на СГКК, действайки в условията на обвързана компетентост има задължението да впише в кадастралния регистър на недвижимите имоти това лице със съответното му вещно право върху имота, както и документа, удостоверяващ това право. По същество, това вписване не заличава, нито отрича правата на вече вписан в регистъра друг собственик или притежател на вещно право върху същия имот, а само удостоверява наличието и на друг такъв. Така цитираната правна регламентация изцяло съответства с целта на закона – ЗКИР, а именно кадастралните карти и кадастралните регистри да отразяват действителното фактическо положение. В настоящия случай, действителното фактическо положение показва, че за един и същ поземлен имот са налични два различни собственика, удостоверяващи правата си с два различни документа за собственост.

По изложените съображения, съда намира оспорването на за неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

По делото е направено искане за присъждане на направените разноски от трите страни в процеса. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и на основание чл. 143, ал. 3 от АПК в полза на Централен Кооперативен съюз следва да се присъди сумата от 1 440,00 лева, съставляваща адвокатско възнаграждение, съгласно приложеното пълномощно и доказателства за плащане – фактура и платежно нареждане. В съпроводителното писмо, с което ответния административен орган е изпратил административната преписка в съда е заявено възражение за прекомерност на заплатеното от отсрещната страна възнаграждение. В този смисъл и предвид обстоятелството, че в настоящия процес „отсрещната страна“ се явява оспорващия Областен управител на област Бургас, като пълноможник на Министъра на РРБ, то така направеното възражение за прекомерност не касае заинтересованата страна ЦКС, за която оспорените действия се явяват благоприятни.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Българската държава, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Крили и Методий“ № 17-19, представляван по пълномощие от В. И. Ч. – Областен управител на област Бургас с адрес гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1 против извършено вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗКИР от страна на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен.

ОСЪЖДА Българската държава, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Крили и Методий“ № 17-19 да заплати на Централен Кооперативен съюз с ЕИК 000696497 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, представляван от П. И. С. сумата от 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева разноски по делото.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                СЪДИЯ: