ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 917 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Българската държава чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно призована, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За заинтересованата страна - Централен кооперативен съюз гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЮК. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът независимо от формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане намира, че ход на делото не следа да бъде даден. Видно от сезиращата съда жалба същата е подадена от името на Българската държава чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство на основание чл. 31, ал. 2 гпк, представляван по пълномощие от В.И.Ч., Областен управител на област Бургас. С оглед така формулирания жалбоподател безспорно се установява, че Областният управител на област Бургас действа в качеството си на пълномощник, а по изпратената административна преписка такова пълномощно липсва.

С оглед на това съдът счита, че към настоящия момент липсват доказателства за представителната власт на Областния управител на област Бургас за изготвяне и депозиране на сезиращата съда жалба. В този смисъл съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без движение, а на Областния управител на област Бургас да се укаже в 7-дневен срок, считано от днес, да ангажира доказателства относно представителната си власт.

 

реплика на юк. И.: Завявам, че има такова пълномощно, с което Министърът на регионалното развитие и благоустройство упълномощава  Областен управител на област Бургас да го представлява по делото, по което страна е държавата. В най-кратък срок ще бъде представено на съда.

 

По изложените по-горе съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

оставя жалбата без движение.

 

Указва на Областен управител на област Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на доказателство, удостоверяващо представителната му власт.

След ангажиране на въпросното доказателство съдът ще се произнесе за насрочване на съдебно заседание в закрито такова.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: