ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 917 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Българската държава чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно призована, се явява юк. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на СГКК гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За заинтересованата страна - Централен кооперативен съюз гр. София, редовно призован, се явява адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Българската държава чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство против извършено вписване и изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в частта, в която на основание чл. 53, ал. 2 ЗКИР като собственик на имот с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен е вписан Централен кооперативен съюз гр. София във връзка с влязло в сила съдебно решение № 58/09.03.2017 г., постановено по гр. дело№ 541/2016 г. по описа на Окръжен съд гр. Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпило становище с вх. № 6857/18.06.2018 г. от заинтересованата страна „Централен кооперативен съюз“ гр. София чрез процесуалния им представител адв. М., в което е изразено становище относно допустимостта и относимостта на подадената жалба.

Съдът докладва, че с молба вх. № 6968/20.06.2018 г. от жалбоподателя по делото е представено доказателство – заверено копие от пълномощно, удостоверяващо представителната власт на Областен управител на област Бургас.

 

Юк. И.: Поддържам така подадената жалба с изложените в нея аргументи. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Адв. М.: Оспорваме допустимостта на жалбата по изложеното вече съображение, че за държавата оспорваното действие няма неблагоприятен ефект, т.е. не поражда задължение и липсва правен интерес от оспорването, което сме развили и в т. 1 от становището си.  Отделно от това по същество оспорваме и основателността на жалбата. Считаме, че действията на началника на СГКК гр. Бургас са процесуално и материално законосъобразни при съществуващата редакция на чл. 53, ал. 2 ЗКИР, където ако има документи за собственост за един и същ имот в регистъра към картата се вписват всички титуляри на тези документи за собственост. В тази хипотеза няма спор за материално право. Спорът за материално право е относно границите, местонахождение на граници и площ на имоти. Моля да се приеме административната преписка. Ние не спорим, че имаме титули за собственост – нашият съдебен и техният вътрешноведомствен по реда на Закона за държавната собственост, които са дублиращи по смисъла на закона, т.е. за един и същи имот. Но при вписването държавата не е заличена, което не влияе неблагоприятно на нейната правна сфера. В крайна сметка кадастърът е индиция за собственост, но не е документ за собственост, включително и регистъра към кадастъра. Единствено, което се променя, че скици за имота ще си вадят те и ние. Представям фактура и извлечение от банкова сметка за извършените разноски. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Юк. И.: Уважаеми г-н председател, предвид изложените аргументи  в подадената жалба, с която е инициирано настоящето производство, считаме, че не са налице дублиращи се документи, които да установяват наличието на право на собственост върху процесния имот, вписан в кадастралния регистър. Считам, че са налице взаимно изключващи се документи, още повече, че документът за собственост, представен от Централен кооперативен съюз“ гр. София, няма действие спрямо държавата, а само спрямо Община Приморско. Моля да отмените извършеното вписване за изменение в кадастралния регистър на НИ, в частта в която като собственик на имот с идентификатор 37023.501.521 по КККР на гр. Китен е вписан Централен кооперативен съюз гр. София. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение по реда на чл. 78, ал. 8 ГПК.

 

Адв. М.: Уважаеми административен съдия, моля първо да прецените правния интерес на държавата, като считаме, че извършеното вписване и на Централен кооперативен съюз“ гр. София поради дублиращи се документи  за собственост не засяга неблагоприятно жалбоподателя. Не накърнява права и интереси и не поражда за него задължения. Оттук липсва правен интерес. По същество считаме, че оспорваното действие по вписването ни в кадастъра е от компетентен орган при спазване на процедурата по чл. 53, ал. 2 ЗКИР и най-важното при наличие на визираното в нея материално-правно основание. И двете страни  имат документ за собственост. Не е необходимо той да е противопоставим един спрямо друг. Нормата е така изписана, че е необходимо титулите за собственост да са за един и същи имот.  В този смисъл е налице именно такова дублиране, което изисква вярност на кадастъра, т.е. вписване на всички лица, притежаващи документ за собственост. Дори да го има тук спорът за материално право не е отрицателна предпоставка.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: