О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 804

 

гр.Бургас , 5.05.2016г.

 

      Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на пети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 917 по описа за 2016г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

      Делото е образувано по жалба на Н. Д. Г. против Заповед за задържане на лице № УРИ 346зз-53/ 16.03.2016г., издадена от Ц.М.Ц.- разузнавач група „КП“ при РУ гр. Созопол.

Жалбата е подадена чрез началника на РУ гр. Созопол до Административен съд гр. Бургас на 20.04.2016г.

Съдът намира жалбата за недопустима при хипотезата на чл. 159 т. 5 АПК, приложим по силата на чл. 256 ал.1 ЗМВР.

Според нормата на чл. 149 ал.1 АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Срокът е преклузивен.

Оспореният акт е бил връчен на жалбоподателката на 16.03.2016г. при хипотезата на чл.74 ал.4 ЗМВР- отказът заповедта да бъде подписана от задържаното лице е удостоверен с подписа на един свидетел.

При това положение, правото на жалба може да бъде допустимо реализирано в срок до 30.03.2016г. (сряда, работен ден).

Тезата, застъпена в жалбата, че оспорването е направено в срока по чл. 140 ал.1 АПК не може да бъде споделена.

В Заповед за задържане на лице № УРИ 346зз-53/ 16.03.2016г. се съдържа изрично указание, в какъв срок и пред кого същата може да бъде обжалвана.

След като е налице такова указание и актът е бил връчен на задържаното лице, според законовите правила, регламентиращи начина на удостоверяване на отказ от подписване, нормата на чл. 140 ал.1 АПК, е неприложима.

      Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

      Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Н. Д. Г. против Заповед за задържане на лице № УРИ 346зз-53/ 16.03.2016г., издадена от Ц.М.Ц.- разузнавач група „КП“ при РУ гр. Созопол.

Прекратява производството по адм. дело № 917 /2016г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

                             СЪДИЯ: