ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 917 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Стамали” ЕООД - редовно призован се представлява от адв. Е..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно призован,       се представлява от юк. М..

         Явява се вещо лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. - ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Е.: В отговора на трети въпрос, свърза ли се с Вас управителят на дружеството–жалбоподател, за да Ви предостави информация за другите доставчици?

 

         ОТГОВОР:  Не, аз се свързах със счетоводителя на дружеството-жалбоподателя и попитах дали имат връзка с някой от процесните доставчици. Отговора беше отрицателен и затова съм посочила само двама доставчици, за които имаме данни по делото.

 

         Адв. Е.: Осъществили ли сте контакт с пълномощник на дружеството-жалбоподател, който се казва П.Ф.?

 

         ОТГОВОР:  Не, не съм. Само със счетоводителя се свързах.

 

         Юк. М.: Нямаме въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Адв. Е.: Моля за допълване на въпрос № 3 от вещото лице да осъществи контакт с лицето Ю.Е.с мобилен телефон *******, и адрес: ********, София – лицето осъществяващо счетоводно обслужване на „Валмар БГ” ЕООД и „Васимпорт” ЕООД. До момента от датата на постановяване на заключението в съда до момента не съм получил информация за счетоводните офиси на другите дружества от гр.Пловдив - за допълнение на отговор по въпрос №3.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Е.: Съдът констатира, че вещото лице в отговора си на въпрос 3 е обсъдило доставчиците „Валмар БГ”ЕООД и „Васимпорт”ЕООД– дружества, с които Вие отново желаете тя да се свърже – какви обстоятелства ще установявате по въпрос № 3?

 

         Адв. Е.:  Да установи връзката с  кадровия потенциал.

 

         СЪДЪТ КЪМ АДВ. Е.: Вещото лице е отговорило на въпросите така както са зададени. Съдът счита, че вещото лице е изпълнено поставената му задача и е положило необходимите усилия да открие всичките доставчици. Към настоящия момент доколкото разбирам, процесуалният представител на жалбоподателя не разполага с данни на лице за свръзка с останалите доставчици?

 

         Адв. Е.:  Така е, но имам уверението, че ще получа такива данни.

 

         Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице във вида в който то е представено като даде допълнителна възможност на адв. Е. преди следващото съдебно заседание  да представи  данните, за които е поискал да му бъде дадена възможност да се снабди, като формулира в писмен вид искане за извършване  на допълнителна експертиза.

         Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещо лице А..

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ определения депозит./РКО 700.00лв на 24.02.2015г./

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Е. в срок най-късно до следващото съдебно заседание да представи в писмен вид искане за допускане на нова съдебна експертиза, както и даднинте на представители на дружествата «Галинел Естет» ЕООД, «Автомакс» ЕООД, «Бордо строй» ЕООД и «Атлас 99» ЕООД.

 

         Адв.Е.: Тези дружества са били обект на проверка от НАП, когато е започнала с Резолюция 12116724/08.11.2012г. и са представили документите, за които се твърди, че не могат да бъдат представени в настоящата ревизия. Това, което видях от Търговския регистър - едното дружество е влязло в ликвидиция, някои от документите са били представени на НАП и е следвало да бъдат съобразени при експертизата.

 

         СЪДЪТ КЪМ ЮК.М.: Запознат ли сте с извършването на такава проверка?

 

         Юк. М.:  Фирмите, които не са открити, имат един единствен представляващ – Н.С. Н.. В решеинето решаващият орган е описал за всяка от фирмите-доставчици с какъв персонал е разполагала, според регистрирани трудови договори в системата на НАП.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.04.2015 година от 14,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: