ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   887                 25 май 2016  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на двадесет и пети май, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер  916  по описа за  2016 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството е образувано по жалба на „Вйнс 78”ЕООД, ЕИК по Булстат 201435032, със седалище и адрес на управление – с.Пчелин, Община Сунгурларе, представлявано от В.Б.А. и ЕТ”К.Б.”, с ЕИК по Булстат 112050948, със седалище и адрес на управление – гр.Сунгурларе, ул. ”Георги Димитров” №22, представлявано от К.С.Б. против Решение №1 и 2  на Общински съвет Сунгурларе, обективирани в Протокол №11 от  21.04.2016 година.

           В жалбата се съдържа особено искане за спиране предварителното изпълнение на решенията на общинския съвет.

Съдът, след извършена служебна проверка, намира, че жалбата е недопустима по следните съображения:

 От представената административна преписка се установява, че между Община Сунгурларе и жалбоподателите на 18.12.2012 година са сключени договори за продажба на дървесина на корен № 184/л.19-23 от делото/ и №185/л.7-11 от делото/.

С докладна записка,вх.№68 от 16.02.2016 година относно ползване на дървесина през 2016 г. от район „Карнобат“ и район „Сунгурларе“ от Общински горски територии, кметът на общината е предложил на общинския съвет да вземе решение, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти да даде съгласие за приемане на Годишен план за ползванена дървесина от общински горски територии, собственост на Община Сунгурларе за 2016 година по видове сечи с общ обем по лежаща маса, както следва:за район Карнобат-иглолистни-3277 куб.м. лежаща маса и широколистни - 8617 куб.м., общо 11894 куб.м. лежаща маса и за район Сунгурларе – иглолистни - 4799 куб.м. лежаща маса и широколистни-15439 куб.м., общо 20238 куб.м. лежаща маса, като въз основа на това съгласие се утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на общината/л.62 от делото/.

С докладна записка, вх.№113 от 20.04.2016 година относно проект за допълнително споразумение към дългосрочни договори №184 от 18.12.2012 г. и №185 от 18.12.2012 г., кметът на общината е предложил на общинския съвет да приеме решение за определяне на нови цени по асортименти-дървесина и категории, съобразно таблица приложена към докладната записка/л.56 и 57 от делото/.

Двете докладни записки са внесени за разглеждане от общинския съвет на 21.04.2016 г. на извънредно заседание на съвета.

Видно от пълния протокол №11 на заседанието, проведено на 21.04.2016 година, след поименно гласуване с 8 гласа „за“ и 8 гласа „против“, предложението на кмета по докладна записка, вх.№113 от 20.04.2016 година не е прието.  След поименно гласуване с 10 гласа „за“, 4 –„против“ и 1 „въздържал се“ е прието решение за определяне на нови цени по асортименти и категории по споразуменията, различни от предвидени в договорите за продажба на дървесина, видно от приложената към решението таблица/л.17 от делото/.

 Общинският съвет, след проведено поименно гласуване-16 гласа „за“ е приел решение по втората докладна записка, касаеща ползване на дървесина през 2016 г. от район „Карнобат“ и райн „Сунгурларе“ от общински горски територии/л.18 от делото/.

Във връзка с направеното искане за спиране предварителното изпълнение на решенията следва да се посочи, че не е налице допуснато по силата на закон или влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, поради което е неприложима хипотезата на чл. 166, ал. 2 АПК. Ето защо, особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорените решения следва да се остави без разглеждане.

Съдът намира, че за жалбоподателите не е налице и правен интерес от оспорване на решенията на Общински съвет Сунгурларе. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване, за която съдът следи служебно. Правният интерес може да липсва още при подаване на жалбата, както е в конкретния случай,  но може да отпадне и в хода на съдебното производство. Независимо кога възниква липсата на правен интерес, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо. В тази насока съществува и съответната съдебна практика на ВАС - Решение № 6773 на ВАС по адм. д. № 14076/2013 г., II о., докладчик съдията С.Ч., в което изрично е прието, че „процесуалноправният интерес е винаги налице за тези, които притежават материалноправен и не случайно законодателят е предвидил да бъде положителна процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните. Такъв интерес трябва да е налице не само при подаване на жалбата, но и при решаването на делото, като ако междувременно е отпаднал, в тези случаи делото следва да се прекрати“.

„Вйнс 78“ЕООД и ЕТ „К.Б.“ обосновават правен интерес за оспорване решенията на общинския съвет с цитираните сключени между тях и общината договори за продажба на дървесина на корен. В жалбата са изложени доводи относно тълкуването на разпоредбите на р.VIII – допълнителни споразумения­, чл.8.1и сл. от договорите. В случаите на спор или нарушаване на договорните  отношения обаче, изправната страна може да търси защита на правата си по общия исков ред, а не по реда на администратиното обжалване. Ето защо, извън компетенциите на административния съд е да се произнася и по актове на общинския съвет, които касаят действащи договори, тъй като това е прерогатив на общите съдилища. Сред правомощията на общинския съвет е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета в тази връзка-управление и разпореждане с дървесина от общинските горски територии/ по арг.от чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА/, какъвто е настоящия случай. Това решение също е предмет на обжалване в контекста на съществуващите облигационни отношения между жалбоподателите и община Сунгурларе и изложените мотиви за недопустимост на жалбата се отнасят и за това второ решение на съвета.   

При това положение, след като за жалбоподателите липсва правен интерес от оспорване на процесните решения жалбата им следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.

         Водим от горното и на основание чл. 159, т.4 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „Вйнс 78”ЕООД, ЕИК по Булстат 201435032 със седалище и адрес на управление –с.Пчелин, Община Сунгурларе, представлявано от В.Б.А. и ЕТ”К.Б.”, с ЕИК по Булстат 112050948, със седалище и адрес на управление – гр.Сунгурларе, ул. ”Георги Димитров” №22, представлявано от К.С.Б. против Решения №1 и 2 на Общински съвет- Сунгурларе, обективирани в протокол №11 от 21.04.2016 година.

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Решения №1 и 2 на Общински съвет- Сунгурларе, обективирани в протокол №11 от 21.04.2016 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 916 по описа на Административен съд – Бургас за 2016 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                             

                                                                СЪДИЯ :