ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 916 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ВЙНС 78” ЕООД, редовно уведомен, се явява лично управителят В.Б.А., заедно с адв. М. и адв. Г. с пълномощни по делото.

         За жалбоподателя ЕТ „К.Б.” - редовно уведомен, присъства лично К.Б., заедно с адв. М. и с адв. Г. с пълномощни по делото.

         За ответника - Общински съвет Сунгурларе - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от ответника с писмо вх. № 10769 от 23.11.2016 г. - Заповед № 745/07.12.2012 г. на кмета на Община Сунгурларе /л. 143-146 от делото/.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото уведомление от ответника с вх. № 10953/29.11.2016 г./л.150 от делото/.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. М.: Беше ни дадена възможност да се запознаем с доказателствата от ответната страна. Да се приемат доказателствата от ответника, както и допълнително представеното уведомление. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. Г.: Присъединявам се към становището на колегата. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Да се приемат доказателствата. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ответника доказателства с писмо вх. № 10769 от 23.11.2016 г. - Заповед № 745/07.12.2012 г. на кмета на Община Сунгурларе /л. 143-146 от делото/ и уведомление с вх. № 10953/29.11.2016 г. /л.150 от делото/.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. М.: Моля да отмените решението на Общински съвет Сунгурларе, обективирано в Протокол № 11/21.04.2016 г. Нашето становище е, че общинският съвет е извършил промяна на цените на дървесните продукти по договорите без правно основание за това. Въпреки дадената от съда възможност за представяне на методика, съобразно която е договорено или са постигнати договорености, относно параметрите, по които се променят тези цени, такава не беше представена, което прави жалбата основателна и доказана.

         Моля за присъждане на разноските по делото.

         Ще представя писмена защита.

 

         Адв. Г.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и да отмените обжалваното решение на Общински съвет Сунгурларе по изложените в жалбата съображения. Моля, да вземете предвид, че са налице условията на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, тъй като липсата на фактически основания представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, водещо до отмяна на административния акт.

 

          Юк. К.: Моля да оставите жалбата без уважение. Представям писмени бележки.

 

         Съдът предоставя 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: