Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№   1033              /16.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори май, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар С.А. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 916/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Н. е оспорил решение № 23/13.03.2014г. постановено по АНД №458/2013г. по описа на Районен съд - Поморие, с което е отменено наказателно постановление № БК-240/28.06.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на Р.М.Д. от гр.Поморие е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.31, ал.1, т.3 от Закона за храните, на основание чл.48, ал.1 от същия закон. Касаторът иска решението на районния съд да бъде отменено и вместо него по съществото на спора да бъде потвърдено издаденото от директора на ОДБХ Бургас наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответника по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват. Преди съдебно заседание ответника е депозирал отговор на касационната жалба, в който посочва, че счита обжалваното решение за правилно и иска да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗХ административно наказателно отговорни са лицата, които произвеждат или лицата, които търгуват с храни. Наказаният субект не попада в нито една от двете категории, той е нает от лицето, което търгува с храни да изпълнява длъжността „Барман” в проверяваното бистро. Отговорността по Закона за храните може да се носи само от посочената в чл.31 група лица. Следва да се отбележи, че тълкуването на понятието „лица, произвеждащи или търгуващи с храни” не е според общоизвестно използваното в свободната реч понятие за търговия, а според легалните дефиниции, съдържащи се в същия закон в §1 от ДР на ЗХ, т.48 и 49 относно производител и производство на храни и т.60 и 61 относно търговец и търговия с храни. Всички останали лица, освен тези, които попадат в легалната дефиниция, не са търговци или производители по смисъла на този закон. Лицето, което е наело или експлоатира бистрото е онова лице, което по смисъла на чл. 31 от ЗХ търгува с храни, т.е. това е административнонаказателноотговорното лице, което следва да понесе санкция за описаното в наказателното постановление нарушение. Обстоятелството, че това лице, наемайки по трудов договор или гражданско правоотношение Р.Д. му е вменило задължения като описаните в наказателното постановление, не прави последния търговец с храни по смисъла на чл.31, ал.1 от ЗХ. Техните взаимоотношения произтичат от трудовия, респ. граждански договор и се уреждат по тези правила, а не по реда на реализиране на административнонаказателна отговорност.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/13.03.2014г. постановено по АНД №458/2013г. по описа на Районен съд - Поморие.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: