ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 915 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „ЗАФИ - З.Г.“, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

            Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 0201302333/25.02.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, частично потвърден с решение № 181/18.06.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас.

          В предходното открито съдебно заседание на 13.06.2017 г. съдът допусна до разпит един свидетел в условията на довеждане от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

          АДВ. С.: Водим свидетеля в съдебната зала. Да се разпита водения свидетел.

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се разпита водения свидетел.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на доводения от жалбоподателя свидетел, допуснат в предходно съдебно заседание, като СНЕМА самоличността му както следва:         

И.И.Ф. - ** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Ф. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. С.: Със З.Г. се познаваме от 20 години. Семейни приятели сме. Познавам майка му и брат му, цялото семейство.

          Знам, че майка им постоянно им помага, дори и в момента им помага с каквото може. Знам, че през 2007 г., в началото на пролетта мисля, че беше месец март, от З.Г. съм чувал, че майка му е дала на два пъти по 100 000 лв.  Мисля, че тя продаде един имот в гр. Сливен.

          З.Г. тогава разполагаше с много пари. Не беше малка сумата и затова ми е направило впечатление. З. е карал много коли. На година сменяше по две, три коли и не мога да кажа точно каква кола е карал през 2007 г. Ние сме семейни приятели. Знам някои неща, тъй като си споделяме. Знам, че от майка си е получил на два пъти по 100 000 лв.

          АДВ. С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

 Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен.

 

АДВ. С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.        

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. С.: Уважаеми г-н административен Съдия, моля да уважите жалбата и да отмените изцяло издадения ревизионен акт, като неправилен и незаконосъобразен.

Моля да ми се даде възможност за представяне на писмена защита.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски  - заплатени предварителен и окончателен депозит на вещо лице за изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза, държавна такса и адвокатско възнаграждение.

          ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и да потвърдите издадения ревизионен акт, потвърден с решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас.

Поддържам мотивите изложени в ревизионния доклад и решението.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1147.56 лв.

          ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: