ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 915 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „ЗАФИ - З.Г.“, редовно уведомен, се явява адвокат С., упълномощен от предходното разглеждане на делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Явява се вещото лице В.М..

 

По хода на делото:

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 0201302333/25.02.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, частично потвърден с решение № 181/18.06.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Бургас.

В закрито заседание на 18.04.2017 г. съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която е изготвена от вещото лице М. и представена по делото в срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

В.Д.М. - ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вещото лице в своята експертиза на стр. 4 твърди, че декларираните 200 000 лв., получени от майка му с произход от продажба на недвижим имот не се припокриват с тези, предоставени на брат му през същия период и не достигат, като в тази връзка въпросът ми е:

Вещото лице установило ли е с какви парични средства е разполагала майката през 2007 г. и по каква причина експертизата в общи линии приема, че средствата предоставени на ревизираното лице не са предоставени, а почти цялата сума е дадена на един от синовете й ?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Смятам, че написаното от мен не конкретизира дали са дадени тези 200 000 лв. или не са дадени. Това е по същество и следва да се прецени от уважаемия Съд. Също така съм представил два варианта. Написал съм го така хронологично как се е случило постъпването на парите - тези на 07.03.2006 г. е било възможно да се признаят като такива. Тези 100 000 лв. са на същата дата, на която е отпускат 450 000 лв. на другия брат. Тя е разполагала с 470 000 лв. и твърди, че източникът е един и същ. Няма как от 470 000 лв. да станат 570 000 лв. и затова съм направил този извод.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Искам да конкретизирам в рамките на двете ревизионни производства по отношение на двамата братя, посочените суми са декларирали по един и същ идентичен начин. И след като вещото лице е съобразило в единия и другия случай паричните потоци, на какво основание е отрекло постъпването на сумите по отношение на ревизираното лице в случая и е приело по същия начин, че сумата е получена на едни и същи дати по отношение на другото лице, тъй като датите са едни и същи.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласен съм с адв. С., че доказателствата имат една и съща сила. При издаване на ревизионния акт на брата на жалбоподателя, са били отчетени 450 000 лв. от този източник. Издаването на предишния ревизионния акт е станало преди издаване на настоящия ревизионен акт и вече са били взети предвид.

Съдът счита, че въпросите и отговорите на вещото лице касаят преценка на факти, която следва да бъде извършена от съда.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Установено ли е от вещото лице с какви средства е разполагала майката през 2007 г.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е правено проучване и обследване на средствата, които е имала майката към този момент, но в декларациите, които тя сама е подписвала ясно и точно е записано, че източникът на тези суми идват от продажбата.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вещото лице в отговорите на въпросите, които са му поставени, търсило ли е доказателства, тъй като в известна част от експертизата се казва, че доказателства не са му представени, а прави изводи в заключението си, като в тази връзка искам да попитам към 2007 г. трябвало ли е да има някакви доказателства за превода на сумите, като се има предвид, че става въпрос за плащане на физически лица майка и синове – пряка родствена линия. Трябва ли да има доказателства и какви трябва да бъдат според Вас? Задавам този въпрос, защото вещото лице категорично отхвърля предоставяне на сумите и че липсват черно на бяло документи.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Чисто от счетоводна гледна точка аз търся някакъв ордер, с който е прехвърлена сумата, написан на ръка, подписан и такова доказателство е напълно достатъчно.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 507.84 лв., от които внесени като депозит 400 лв., а остатъка в размер на 107.84 лв. следва да бъде заплатен по равно от страните – 53.92 лв., в 7-дневен срок от днес.

 

АДВ. С.: В тази връзка с предоставяне на тези суми и най-вече с низходящи и възходящи, ще искаме разпит на свидетел в режим на довеждане за следващо съдебно заседание, с чиито показания ще установим предоставяне не тези суми, а именно 200 000 лв. така, както са данните по делото за предоставяне на 2 пъти по 100 000 лв. Това е доказателственото ни искане. Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В административната преписка са приложени тези доказателства, че именно на 06.03.2006 г. майката е дала на брата Д.Г., като е направила дарение от 450 000 лв. и на същата дата 06.03.2006 г. е подписала две разписки-декларации, с които предоставя безвъзмездно на З.Г. и на следваща дата 10.03.2007 му предоставя още 100 000 лв. Тези доказателства ги има в административната преписка. Нотариалната сделка е  изповядана на 06.03.2007 г. Сумата от 471 000 лв. майката е декларирала, че е получила на 1, 2 и 4 март по 100 000 и на 05.03. 71 000 лв. в брой. Цитирам по памет, като има разписка за тези суми.

          АДВ. С.: Двете ревизионни производства са водени в едно и също време по отношение на братята. По отношение на едни и същи данни сумата се води, че е получена от единия брат, като това доказателство индиректно се ползва в ревизионното производство по отношение на другия, като в рамките на това производство сумите са два пъти декларирани. Те не обсъждат тези доказателства.

          Относно свидетеля към настоящия момент нямам данни и няма как да ги посоча за протокола, но ако бъде допуснат ще го доведем в следващо съдебно заседание, като с неговите показания ще искаме да се установи даването на тези средства, а именно 200 000 лв. на два транша по 100 000 лв., че са получени от майката на ревизираното лице в настоящото производство.

 

          Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу акта намери, че следва да допусне до разпит искания от него свидетел, като отложи делото за друга дата, на която жалбоподателят следва да представи и ангажира всички свои доказателства с оглед постигане на срочност при разглеждане на делото още повече, че настоящото дело е второ след отменителното решение на ВАС и връщането му за ново разглеждане.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА писмените доказателства събирани в хода на досегашното разглеждане на делото, както и тези, приложени към административната преписка.

          ДОПУСКА до разпит един свидетел при условията на довеждане от жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2017 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: