ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 915 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите З.В.Б.-Ж., А.Д.М., Р.Д.В., Т.М.Ч., Р.М.В., И.Д.Ч., И.Т.Ч., А.Н.А., А.Д.А., Й.Н.С.М., М.И.М., П.Н.С., К.Г.Л., К.С.С., С.Н.И., Р.Г.П., Л.Т.П., Г.П.Д., Н.Т.Н., А.Р.Р., К.П.Б., Д.И.Т., Е.К.П., М.И.Р., И.Е.И., Н.Р.К., Д.Г.Р., М.А.Х., Ц.И.Б., Й.С.С., Д.Г.Г., Ж.Т.И., С.Д.Т., В.Я. К., Ц.М.К., Т.Г.Г. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат Г..

За ответника- Общински съвет Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

За заинтересованата страна Община Бургас се явява юрисконсулт Д., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

Адвокат Г.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата срещу решението на Общински съвет Бургас, което считаме за материално незаконосъобразно. Моля да присъдите на доверителите ми съдебно-деловодни разноски по списък, представен при първото разглеждане на делото. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила решението на Общински съвет Бургас. Същото е прието от компетентен орган, във законосъобразна форма, поради което моля да го оставите в сила. Представям писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Юрисконсулт Д.: Считам, че актът на Общински съвет Бургас е правилен и законосъобразен, а оспорването е неоснователно. Видно от събраните по делото доказателства, включително и две подробни и изчерпателни съдебни експертизи, от които се установява, че общите части не са включени в ценообразуването и нито един от собствениците няма документ за собственост, който се простира и върху тези общи части. Решението е прието от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, спазена е формата, спазен е материалния закон. По отношение на мотивите - считам, че мотивите на този акт се съдържат както в докладната записка, която е част от преписката и която е била основание за общинския съвет да приемат това решение, така и от други доказателства, съдържащи се по делото – обсъждането на конкретния въпрос в комисиите на Общински съвет Бургас, които имат отношение към предмета на спора, както и в състоялите се дебати по отношение на приемането на този въпрос. Общинският съвет, макар и да взема решения, които са индивидуални административни актове, е колективен орган и от тази гледна точка няма как, всъщност в град Бургас имаме 51 общински съветници, което показва, че може да имаме 51 различни мотиви към този акт и именно за това формата и начина на приемане на тези решения е чрез гласуване, което се е състояло и отговаря на разпоредбата на чл.27 от ЗМСМА, поради което считам, че оспореното решение е законосъобразно и моля да го потвърдите. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалния представител на жалбоподателите 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: