ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                          дата 18 май 2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 18 май 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                 Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 915 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.Т.И. ***, с която се иска, на основание чл.282, ал.1, т.9, във вр. с чл.285 от АПК, да бъде прекратено изпълнителното производство по принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № РД-14-109/11.04.2005г. на заместник-началника на ДНСК, поради изтекла погасителна давност.

            С подадената жалба длъжникът по изпълнението по същество не оспорва извършени действия, бездействия или постановления на органа по изпълнението, но посочва, че тъй като заповедта е влязла в сила през м.12.2005г., откогато не са предприемани каквито и да е било действия по нейното изпълнение, то към момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение на 17.04.2012г. са изтекли повече от шест години. С тези доводи се иска прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.282, ал.1, т.9 от АПК.

            Съдът, след като се запозна с изпратената административна преписка по образуваното изпълнително производство по принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № РД-14-109/11.04.2005г. на заместник.началника на ДНСК, намира депозираната от длъжника по изпълнението жалба за процесуално недопустима, поради следните мотиви:

Както се посочи, с настоящата жалба, длъжникът по същество не оспорва действия, бездействия или постановления на органа по изпълнението, а само  прави възражение за изтекла погасителна давност. Възражението се прави за пръв път пред съда, като видно от административната преписка няма данни възражението да е направено в хода на изпълнителното производство пред взискателя. Възражението за изтекла давност длъжникът следва да направи пред органа по изпълнението, по което той следва да се произнесе с постановление и в зависимост от това, в случай, че не уважи възражението за изтекла погасителна давност, тогава това постановление би било предмет на обжалване от страна на длъжника пред съда. Възражението за изтекла давност, направено пред съда и на това основание да се иска прекратяване на изпълнителното производство от съда е недопустимо, не само защото “прескача” органа по изпълнението, но и защото настоящото производство всъщност е лишено от предмет, поради липса на конкретни действия, бездействия или постановление на органа по изпълнението, които съдът да контролира в производство по реда на чл.294 и сл. от АПК. От друга страна, жалбата няма и характер на иск по смисъла на чл.292 от АПК, за да се разглежда на това основание, а и фактическите доводи на жалбоподателя не сочат на производство по този процесуален ред за защита.

На основание изложените мотиви, жалбата следва да се остави без разглеждане, поради което Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Т.И. ***, с искане да се прекрати изпълнителното производство по принудителното изпълнение на влязлата в сила Заповед № РД-14-109/11.04.2005г. на заместник-началника на ДНСК, поради изтекла погасителна давност.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 913/2012г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               СЪДИЯ: