О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                    25.02.2009г.                град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и шести ноември две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 915 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на М.И.Б. ***, С.Н.И. *** ***, П.П.И. ***, А.Н. ***, А.А.Б. ***, К.Д.И. ***, И.Д.Б. ***, С.В.П. ***, Т.В.С. *** ***, К.Г. *** ***, П.Г. ***, К.Б.Б. *** ***, В.Б.Б. ***, Д.П.Б. ***, Н.И. ***, И. ***, К.Н.Г. ***, Б.И. ***, К.И. *** против мълчалив отказ на областния управител на област с административен център– гр.Бургас да издаде заповед по чл.209, ал.3 от ЗУТ за отчуждаване на 1060 кв.м. от имот № 022009 – нива, находяща се в местността “Кабата” по КВС в землището на с.Ветрен за изграждане на обект: Автомагистрала “Тракия” Оризово-Бургас, ЛОТ № 5 и да определи пазарна оценка на имота. Иска се от съда да отмени мълчаливия отказ и да задължи областния управител да произнесе претендирания акт. В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адвокат П., който поддържа искането и сочи доказателства.

Заинтересованата страна Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” и Изпълнителна агенция „Пътища” се представлява в процеса от юрисконсулт Л., която изразява становище за неоснователно оспорване.

Заинтересованата страна Министър на финансите не се представлява в съдебно заседание.

Заинтересованата страна Министър на регионалното развитие и благоустройството участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт Цончева, която прави искане за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованите страна З.Л.Я., М.Л.Г. и С.Л.Г. се представляват в съдебно заседание от адвокат Б., която настоява да се уважи жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира оспорването за недопустимо. Този извод се налага по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че по искане на Изпълнителна агенция „Пътища” изх.№ 04-16-525/19.07.2002г. и становище на областен управител на област с административен център – гр.Бургас е произнесена заповед № РД-02-14-1170/17.12.2002г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрено отчуждаването на земеделски земи – частна и общинска собственост в размер на 688,042 дка за изграждане на Автомагистрала „Тракия” Оризово – Бургас ЛОТ 5 Карнобат – пътен възел „Бургас-Запад” от км.325+280 до км. 360+568 и Югозападен обход на гр.Карнобат от км.0+00 до км.8+709. Предназначението на посочените земи е променено за държавни неземеделски нужди с Решение № КЗЗ-4/20.06.2002г. на Комисия за земеделски земи при Министерство на земеделието и горите. Открито е производство по отчуждаване на 1060 кв.м. от имот № 022009, представляващ нива в местността „Кабата” по КВС за землището на с.Ветрен, за който жалбоподателите се легитимират като собственици. Същият е оценен на 793 лева. По данни на ОС „ЗГ” – гр.Бургас е установено, че за процесния имот съществува спор за материално право и производството е преустановено временно без за това да е издаден нарочен акт. Със съобщение по реда на чл.26 от АПК изх.№ 9194-73/21.06.2007г. жалбоподателите са уведомени за подновяване на производство по реда на чл.209 от ЗУТ. В нарочна молба вх.№ 9194-73/28.06.2007г. първият от тях изразява несъгласие с определената през 2002г. оценка и настоява за определяне на нова в размер на 12 евро за кв.м. Произнасяне по искането му не е осъществено. В срока по чл.149, ал.2 от АПК съдът е сезиран с жалба, чийто е предмет след направеното уточнение е мълчаливият отказ на управителя на област с административен център – гр.Бургас да издаде заповед по чл.209 от ЗУТ, „която да има определена пазарна оценка на отчуждавания недвижим имот”.

Съгласно разпоредбата на чл.209, ал.1 и ал.2 от ЗУТ в редакцията, обн. в ДВ, бр.65/2003г. условията и редът за принудително отчуждаване по ЗДС и ЗОС не се прилагат, когато се отчуждават части от поземлени имоти за разширяване елементите на транспортната инфраструктура – автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и гари, летища, пристанища, при които имотите могат да се използват по предназначението си, което са имали преди отчуждаването. Отчуждаването се извърша със заповед на областния управител, в която въз основа на оценка, изготвена от лицензиран специалист се определя размера на паричното обезщетение по пазарни цени и датата, на която отчуждената част ще бъде завзета. Според изричният текст на ал.3 заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ. Анализът на цитираните правни норми обосновава извод, че отчуждителното производство се открива служебно от областния управител без възможност да се инициира от заинтересованите собственици. При това положение молбата на Блажев от 28.06.2007г. не може да се квалифицира като искане по смисъла на чл.24, ал.1 от АПК и непроизнасянето в срок по нея не съставлява мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК. Аргумент в подкрепа на изложеното разбиране се съдържа в разпоредбата на чл.21, ал.5 от АПК според която не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производство по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове. В конкретния казус определянето на пазарна оценка съставлява елемент от динамичния фактически състав на чл.209, ал.2 от ЗУТ. С него не се създават права и задължения, не се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси, поради което то не притежава белезите на индивидуален административен акт. В този смисъл възражението на ответника за недопустимо образувано съдебно производство е основателно. Правата на жалбоподателя могат да бъдат защитени в пълен обем след издаване на заповедта по чл.209 от ЗУТ в производство по оспорването й. Отделно от това, следва да се има предвид, че в последното по делото съдебно заседание е представена експертна оценка за определяне на обезщетение при отчуждаване по ЗДС на част от поземлен имот за пътища, с която е завършена първата фаза от производството по чл.209, ал.2 от ЗУТ.

 

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че липсва годен за обжалване предмет и оспорването се явява недопустимо.

Водим от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Б. ***, С.Н.И. *** ***, П.П.И. *** ***, А.Н. ***, А.А.Б. ***, К.Д.И. ***, И.Д.Б. ***, С.В.П. ***, Т.В.С. *** ***, К.Г. *** ***, П.Г. ***, К.Б.Б. *** ***, В.Б.Б. ***, Д.П.Б. ***, Н.И. ***, И. ***, К.Н.Г. ***, Б.И. ***, К.И. *** против мълчалив отказ на областния управител на област с административен център– гр.Бургас да издаде заповед по чл.209, ал.3 от ЗУТ за отчуждаване на 1060 кв.м. от имот № 022009 – нива, находяща се в местността “Кабата” по КВС в землището на с.Ветрен за изграждане на обект: Автомагистрала “Тракия” Оризово-Бургас, ЛОТ № 5 и да определи пазарната оценка на имота.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АХД № 915/2007г. по описа на Административен съд – гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ………………………