ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 914 по описа за 2015 година

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МДЛ „Лина” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Ш., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Самостоятелна медико диагностична лаборатория „Гогов, Коруджиев, Лъджева,ООД, редовно призована, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящата съдебна инстанция след като с решение № 5462/14.05.2015г. на Върховен административен съд е отменено решение №26/08.01.2015 г., постановено по адм.дело №1956/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

Постъпил е писмен отговор вх.№5278/05.06.2015г. от заинтересованата страна, в който изразява становище, че жалбата е неоснователна и че няма да сочи на този етап доказателства.

 

АДВОКАТ Ш.: Поддържам жалбата. Моля да бъде приложена преписката по адм.д.№1956/2014г., ще се ползвам изцяло от доказателствата събрани по него. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо съдия, оспорвам жалбата като неоснователна. Що се отнася до втория петитум в жалбата считам за недопустим същия, тъй като дали и при какви условия ще се проведе нова процедура за публичен търг е изцяло в правомощията на административния орган, поради което считам, че следва да бъде прекратено настоящото дело по отношение на втората част  от искането в жалбата, а именно да се върне преписката на община Поморие за провеждане на нов търг. Няма да соча нови доказателства. Ще се ползвам от тези представени при първоначалното разглеждане на делото.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми, считаме, че подадената пред Вас жалба е неоснователна. Подробни аргументи за това съм изложила в писмения ни отговор приложен по делото, като поддържам и изразеното становище днес от адвокат Б.. Няма да представям нови доказателства. Ще се ползвам от представените до момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че представената по делото административна преписка не е пълна, тъй като по липсват представените от страните документи за участие в търга, както и доказателства за обявяването на заповедта, с която е открит търга, включително и одобрената тръжна документация. Посочените доказателства безспорно са част от административната преписка и са от значение за решава на спора по делото, а именно законосъобразността на №РД-16-907/09.09.2014г. на кмета на община Поморие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед,

 

По направеното искане за прекратяване на производството по отношение на искането на жалбоподателя да се постанови връщане на преписката на административния орган за ново провеждане на публичен търг, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед липсата на други доказателствени искания и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА ЗА 13.10.2015година от 10.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: