ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 30.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети септември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 914 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на МП „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото преводи на приложените документи на чужд език, както и фактура за извършените разходи. Други доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание 18 броя преведени документи, а именно фактура № 90507568/4206 от 10.03.2014 г.; 3 броя сертификати за разтоварено количество; коносамент № 1; коносамент № 2; манифест за товар; 2 броя партиден протокол № 170; партиден протокол № 169; протокол за получаване на проба; анализно удостоверение № 7401-0066-14; резюме за продукта за внос; предварителен протокол от изпитване; рапорт за количество товар на борда; рапорт за празни танкове; 2 броя рапорт за замерите в танковете (улидж) – пристигане и фактура № 2143/29.09.2014 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение с което да отмените  решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, с което се определя митническа облагаема стойност на база коносамент на внесеното количество, а не на база на реално разтовареното такова, като неправилно и незаконосъобразно. Моля да вземете предвид при постановяване на решение си, че представената от страна на митническия орган съдебна практика, касаеща решение на Съда на Европейския съюз от 1990 г. е абсолютно неотносима към настоящия спор. Същото е издадено за прилагането на Регламент 1224/1980 на Съвета относно стойността на стоките за митнически цели, който е отменен. Този регламент е отменен с приемането на Митническия кодекс на Общността, т. е. с Регламент 2913/1992 на Съвета и Регламент 2454/1993 на Съвета, Правилника за прилагане на митническия кодекс на Общността, считано от 01.01.1994 г., поради което е неприложим за процесния случай. Освен това, следва да се има предвид разликата в митническото законодателство преди 1994 г. и след нея, тъй като в отменения регламент, който е цитиран във въпросното решение № 1224/80 г. липсват аналогични на разпоредбите на чл.145, § 2 и § 3 от Регламент 2454/93 норми, уреждащи детайлно случаите, когато промяната на действително платената или  подлежаща на плащане цена е предвидена като предпоставка за промяна на митническата стойност на стоката. Основен принцип в митническото законодателство е, че внос се оформя  за реално внесена на територията на Република България стока, а не на договорената такава. Именно на база на реално внесената стока се определят и съответните митнически задължения. В този смисъл е и практиката на Съда на Европейския съюз, отразена в решение на Съда на Европейския съюз по дело С-230/2008, т. 3. Следва, също така, да се има предвид, че между страните има 36 броя влезли в сила решения, по абсолютно аналогични случаи, с които Върховен административен съд приема, че митническата облагаема стойност се определя на база реално внесени количества на територията на Република България, а не на база коносамент. Подобно становище застъпи и друг състав на Административен съд Бургас по дело № 778/2014 г. Допълнителни доводи и съображения ще изложа в подробни писмени бележки, като моля да ни укажете срок и моля да ни присъдите направените по делото разноски – юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите подадената жалба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Считам същата за неоснователна. Считам решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” за правилно и законосъобразно. С цитираната жалба се оспорва решение № 32-17269/13.03.2014 г., с което е определено публично задължение или по-конкретно ДДС с длъжник за плащане именно дружеството-жалбоподател „Лукойл Нефтохим Бургас”. В конкретния случай считам, че е неприложима разпоредбата на чл.145 ал.1, изр. 2 от Регламент 2454/93, тъй като спорът не е за наличие на фири поради естеството на стоката и техния размер, а още по-малко за загубване на стоката, а дали тези събития са налице или не и дали същите влияят върху размера на договорената и реално платената цена, която се формира съобразно количеството по коносамент. Считам че посоченото от процесуалния представител на жалбоподателя решение на Съда на Европейския съюз С-230/2008г. е неотносимо към предмета на спора, тъй като същото касае  случаи, при които стоките са задържани от местните данъчни и митнически органи при въвеждането им на територията на Общността и същите веднага или впоследствие са унищожени от компетентни органи, поради което се приема, че тези стоки не са внесени в Общността и в тази връзка за тях не възниква данъчно събитие за облагане с данък върху добавена стойност. В решение С-11/89, представено от нас, съдът е приел, че действително платената или подлежаща на плащане цена не трябва да се намаля пропорционално когато има несъответствие между количеството разтоварени и количеството закупени стоки, не превишава допустимото отклонение в теглото, уговорено между страните и не води до намаляване на договорената покупна цена. Независимо от факта, че цената на стоката се формира съобразно количеството по коносамент и че реално е заплатено от дружеството, „Лукойл Нефтохим Бургас” ЕД е отразило митническа облагаема стойност, която е по-ниска от установената с приложените към административната преписка документи.

Видно от представения от дружеството Анекс № 86/14.01.2014 г. към договор от 01.07.2009 г. цената на процесната стока се формира въз основа на количеството по коносамент, установено със сертификат за количество в товарно пристанище и същата следва да бъде заплатена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в определен за това срок. От представените писмени доказателства е безспорно установено, че дружеството е заплатило тази цена на доставчика и не е представило никакви доказателства, че е упражнило правото си на рекламация във връзка с установеното по-малко количество при разтоварването на конкретната стока.

Считам, че решението е издадено от компетентен орган, в предвидените от закона форма и срок и като такова следва да бъде потвърдено.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Никъде в действащото митническо законодателство не е предвидена процедура деклараторът-вносител да представя доказателства защо количеството, което е внесено на територията на Република България, е различно от договореното количество, след като се касае за стока, която е летлива и има допустима фира.

 

С оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК съдът ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за жалбоподателя и 14-дневен за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: