О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 899             от 22.04.2013г.,            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 914 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 147 от ДОПК и във връзка с чл. 4 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на Р.А.Р.,*** против Решение № 94-01-9183/21.03.2013 год., издадено от Р.Г.И. на длъжност Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 94-01-9183/14.03.2013 год., подадена от същия жалбоподател против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № АУ004401/11.06.2012 год., издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас. Иска се от съда да отмени оспореният акт.

Ответната страна – Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас е изпратил административната преписка, послужила при постановяване на оспорения административен акт, като не ангажира становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна – адресат на оспорения административен акт, който има правен интерес от оспорването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, като същата е депозирана в преклузивния срок по чл. 147, ал.3 от ДОПК. По изложените причини сезиращата жалба е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че с АУЗД № АУ004401/11.06.2012г. в тежест на жалбоподателя са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 2010г. – 2011г. общо 1 383,96 лева и лихви за просрочие, изчислени към 11.06.2012 год. в общ размер на 184,70 лева. По делото е представено известие за доставяне № 4000122318 с пощенско клеймо от 13.06.2012 год., с което постановения АУЗД е бил изпратен до жалбоподателя Р.А.Р. ***. Видно от направените отбелязвания върху цитираното известие за доставяне, куриер е посетил записания върху плика адрес на датите 19.06.2012 год. и 28.06.2012 год., при които посещения не е било установено лице за връчване на пощенската пратка. Също така, видно от поставения върху плика щемпел, пратката е останала „непотърсена в срок”.

Във връзка с горната констатация, административния орган е пристъпил към връчване на АУЗД № АУ004401/11.06.2012г. по реда на чл. 32 от ДОПК – връчване чрез прилагане към досието. За целта, съобщение № 4401/06.08.2012 год. е било поставено на определеното за целта място в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас и е публикувано на Интернет сайта на община Бургас на 06.08.2012 год. Така поставеното съобщение е било свалено на 21.08.2012 год., а след изтичане на 14-дневния срок за възражения против издадения АУЗД е била изпратена и Покана № ПДП006896/10.09.2012 год. за доброволно изпълнение.

С молба, вх. № 342/26.02.2013 год., жалбоподателя Р.А.Р. е сезирал Дирекция „МПДТР” при Община Бургас с искане за погасяване по давност на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци до 2007 год. По повод тази молба, с писмо изх. № 342/28.02.2013 год., от Дирекция „МПДТР” при Община Бургас са уведомили жалбоподателя на посочения адрес – гр. ***за постановения Акт за установяване на задължение по декларация № АУ004401/11.06.2012 год., както и че не са налице основания за погасяване по давност на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци до 2007 год. По повод така полученото писмо, с Възражение вх. № 94-01-9183/14.03.2013 год., Р.Р. е оспорил АУЗД № АУ004401/11.06.2012г. пред Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас. В подаденото възражение, жалбоподателя е заявил, че за постановения АУЗД № АУ004401/ 11.06.2012г. е разбрал едва от полученото писмо, като самия АУЗД е бил изпращан на адрес различен от постоянния му – на стария постоянен адрес, който той е сменил още на 11.09.2006 год. Независимо от заявеното във възражението твърдение за нередовно връчване на АУЗД № АУ004401/11.06.2012г., с Решение № 94-01-9183/21.03.2013 год., Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас е оставил жалбата на Р.А.Р. против АУЗД без разглеждане. В мотивите на цитираното решение, Директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е приел, че жалбата е просрочена.

В сезиращата съда жалба, жалбоподателя Р. е заявил, че едва от писмо изх. № 342/ 28.02.2013 год. на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е узнал за постановения АУЗД № АУ004401/11.06.2012г., а също, и че последния е бил изпратен от административния орган на адрес, различен от постоянния такъв. В жалбата, също е заявено, че от 11.09.2006 год. жалбоподателя е променил постоянния си адрес, който е – гр.***, което обстоятелство е известно на общинската администрация. В подкрепа на така заявеното твърдение, жалбоподателя е представил копие от личната си карта, както и три броя съобщения за дължим данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2007 год., 2009 год. и 2011 год., изпратени от Община Бургас на постоянния му адрес - гр.***, който адрес е различен от този на който е изпратен АУЗД.

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ЗМДТ в редакцията, обн. в ДВ, бр.105/2006г. установяването, обезпечаването, събирането и обжалването на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В това производство служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите и се определят със заповед на кмета на общината, който упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от ДОПК. Ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община изпълнява функциите на териториален директор на Националната агенция за приходи. Анализът на цитираната законова регламентация обосновава извод, че компетентен да установи задълженията на жалбоподателя за местни данъци е служител от общинската администрация, чиито актове подлежат на задължителен контрол за законосъобразност пред ръководителя на звеното за местни приходи, който в процесния казус се явява Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас. В конкретния случай е налице Акт за установяване на задължение по декларация № АУ004401/11.06.2012 год., който е оспорен от жалбоподателя и която жалба е оставена с Решение № 94-01-9183/21.03.2013 год.  без разглеждане, като просрочена. Спорът в настоящото производство е дали е налице редовно връчване и дали са били налице основанията за връчване на АУЗД по реда и при условията на чл. 32 от ДОПК.

Настоящият съдебен състав намира, че в случая Акт за установяване на задължение по декларация № АУ004401/11.06.2012 год. е нередовно връчен, поради което и срокът му за обжалване не е изтекъл към момента на подаване на възражението. Аргументите в подкрепа на това твърдение са следните:

Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от ДОПК, адресът за кореспонденция по отношение на физическите лица е постоянният адрес, ако не е посочен писмено друг адрес. Видно от представеното по делото копие от личната карта на жалбоподателя Р.А.Р., издадена на дата 11.09.2006 год., за постоянен адрес на същия е посочен гр. ***. По изпратената от административния орган преписка липсват доказателства, от които да се обоснове извод, че Р.Р. е посочил писмено друг адрес, освен постоянния му такъв по лична карта. Нещо повече, от приложените от жалбоподателя съобщения е видно, че административния орган - Дирекция „МПДТР” при Община Бургас е бил уведомен за постоянния адрес, на който от същия административен орган са изпращани съобщенията за дължимия данък НИ и ТБО за 2007, 2009 и 2011 год.

С оглед горното, връчения по реда на чл. 32 от ДОПК Акт за установяване на задължение по декларация № АУ004401/11.06.2012 год. на адрес  гр.***, съда намира за нередовно, поради което и Решение № 94-01-9183/21.03.2013 год. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас с която възражението против АУЗД е оставено без разглеждане, като просрочено се явява незаконосъобразно.

Освен изложеното, настоящия съдебен състав намира, че осъщественото от административния орган връчване е в нарушение на регламентираните в чл. 32 от ДОПК процесуални правила. В текста на чл. 32, ал. 1 от ДОПК е регламентирано, че връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни. В ал. 2 е предвидено, че обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция. В настоящия случай, към изпратената административна преписка липсват протоколи за осъществени най-малко две посещения през 7 дни на адреса за кореспонденция на жалбоподателя. Наличието на отбелязване върху известието за доставка, извършено от куриер не отменя задължението на административния орган, регламентирано в чл. 32, ал. 1 от ДОПК, което действие следва да бъде надлежно документирано в съставени за целта протоколи по чл. 32, ал. 2 от ДОПК. В случая, липсата на надлежно съставени поне два протокола, удостоверяващи извършените от административния орган най-малко две посещения на адреса на лицето опорочават осъщественото от административния орган връчване чрез прилагане към досието.

При така изложените обстоятелства жалбата като основателна следва да се уважи, а решението на административния орган да се отмени

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 94-01-9183/21.03.2013 год. на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас за разглеждане по същество на възражение № 94-01-9183/14.03.2013 год. от Р.А.Р. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ004401/11.06.2012 год. съобразно дадените указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: