РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

                                 10.08.2012г.                          гр.Бургас

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

БУРГАСКИЯТ AДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                   ІІІ СЪСТАВ

на десети август                                          две хиляди и дванадесета година

в закрито заседание в състав:                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

 

като разгледа докладваното от съдия Димитров

адм.дело № 914 по описа на БРС за 2012г.

 

Производството е по реда на чл.248 от ГПК, вр. чл.144 АПК и е образувано по инициатива на жалбоподателя “спортс пропърти мениджмънт” АД, гр. Бургас, който в месечен срок след постановяване на необжалваемото решение, постановено по адм..дело № 914 по описа на БАС за 2012г., е депозирал молба за допълване на първоинстанционното решение в частта касателно направените по делото съдебно-деловодни разноски.

В едноседмичния срок за изразяване на становище, особения представител на ответника не е депозирал становище по съществото на искането.

След запознаване със становището на страните по делото, като разгледа събрания по делото доказателствен материал и съобрази приложимите нормативни разпоредби, съдът намира за установено следното:

Молбата е допустима. Предявена е на 19.07.2012г. в преклузивния срок за обжалване на така постановения акт по съществото на спора, същата е с правно основание чл.248, ал.1 от ГПК, вр. чл.144 АПК.

Независимо от горното, следва да бъде отбелязано и това, че съгласно разпоредбата на чл.80 ГПК, вр. чл.144 АПК искането за изменение на решението в частта му за разноските следва да е придружено със списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция, за да бъде допустимо преразглеждането на този въпрос. В конкретния случай е налице и тази предпоставка н азакона.

Относно основателността й, Съдът я намира за основателна. Действително  налице е изрично заявление на страната пред настоящия съдебен състав за изплащане на съдебно-деловодните разноски, както и представен в последното по делото заседание списък на направените разноски.

В същото време представени пред касационната инстанция са следните доказателства: адвокатско пълномощно за сумата от 360,00 лева, ведно с 50,00 лева платени като държавна такса за оспорване на разгледания адм. акт.

При наличието на надлежни доказателства за извършени от страна на дружеството жалбоподател разноски за адвокат и държавна такса, искането безспорно се явява основателно и следва да бъде уважено.

Поради изложеното, искането на жалбоподателя за допълване на решение № 1125/02.07.2012г., като в същото бъде постановен осъдителен по отношение на ответника диспозитив, за направените от жалбоподателя по делото разноски се явява основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното и на основание чл.248 от ГПК, вр. чл.144 АПК, Бургаският административен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДОПЪЛВА Решение №1125/02.07.2012г., постановено по адм. дело № 914/2012г. по описа на Бургаски административен съд, като :

 

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на “Спортс пропърти Мениджмънт” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Лазур, спортен комплекс Лазур, със законен представител Т.Г.Х. направените по адм. д. № 914/2012г. по описа на Бургаски Административен Съд разноски в размер на 410,00 лева

 

Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.

                                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: