ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юли                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 913 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.Т.П., редовно  и своевременно призован,  не се явава и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за социално подпомагане  гр.София, редовно и своевременно призована не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.С.С.,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Н.В.,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Ж.Х.,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Д.,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът докладва  че по делото е постъпила  молба от името на жалбоподателя С.Т.П., с която същата моли да бъде отложено за друга  дата разглеждането на делото, тъй като  като в периода от  23.06.2016 г. до 09.07.2016 г.    ще бъде с двете си  деца, които са  на  7 - годишна  възраст  на социална рехабилитация в почивна база „Морско утро”- Китен. Към молбата е представена и служебна бележка изх.№29/31.05.2016 г. от името на управителя на почивна база „Морско утро”-Китен  в уверение на това, че  жалбоподателката и двете й деца  ще бъдат на почивка  и социална  рехабилитация в базата  за периода от  23.06.2016 г. до 09.07.2016 г.

Съдът докладва, че по делото е пистъпила молба   вх.№6289/16.06.2016 г. от името на процесуалния  представител на жалбоподателката адв.А.Ч., в която  е посочено,  че  същата е възпрепятствана да се яви в днешното съдебно заседание, поради служебна ангажираност, във връзка  с яването й по гр.дело №142 /2016 година   и гр.дело №143/2016 година на Окръжен  съд гр.Разград. Към молбата са приложени два броя призовки, удостоверяващи, че адв.Ч. като процесуален  представител на две лица е призована да се яви по горепосочените граждански дела на Окръжен съд гр.Разград.

С оглед представените по делото молби  от името  на жалбоподателя и неговия процесуален представител съдът намира, че са налице основанията за отглагане на делото, посочени в разпоредбата на чл.139, ал.1 от АПК и поради  наличието на процесуални  пречки за даване ход на делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото  за 03.10.2016 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:42 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: