ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 913 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.Т.П., редовно уведомен се явява лично и с  процесуален  представител адв.А.Ч..

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, редовно уведомен, не се явява, не изпраща  представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за социално подпомагане  гр.София, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.С.С.,  редовно уведомена,   се явява лично и с адв.С..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Н.В.,  редовно уведомена, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Ж.Х.,  редовно уведомена, явява си  лично и с адв.С..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Д.,  редовно уведомен, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.Ч.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна Г.В.- Да се даде ход на делото

Заинтересованата страна Хр.Д.- Да се даде ход на делото

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГОДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.Т.П.,  ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адвокат А.Ч. против Решение № 36/28.01.2016г. на Комисията за защита от дискриминацията, петчленен разширен заседателен състав, с което е оставена без уважение жалбата й срещу Агенция за социално подпомагане град София, Д.С.С. – *** „Социална закрила“ при Дирекция „Социално подпомагане“ град Елхово, Г.Н.В. – *** в отдел „Социална закрила“ към  Дирекция „Социално подпомагане“ град Елхово, М.Ж.Х. – *** в отдел „Социална закрила“ към  Дирекция „Социално подпомагане“ град Елхово и Х.Д. –*** „Социално подпомагане“ град Елхово, тъй като е установено, че същите не са извършили дискриминация срещу нея по заявените в жалбата признаци.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция

         АДВ.Ч.- Нямам възражения по доклада, поддържаме жалбата си. Имаме  определено доказателствено искане: съдът  да открие процедура от отделяне на спорното  от безспорно, предвид големия обем от доказателствен материал. Предвид това, че сме се домогвали   до  установяването на тормоз, което е съставомерно на легалното определение  от параграф 1, т.1 от ПЗР на ЗЗД ние считаме, че доказателствата,  които са приложени към делото, включая и в административната  преписка  касаят дисциплинарно производство, но  не и производство по Закона за защита от дискриминация. В тази връзка другото  ми искане е, след като съда открои спорното от безспорното  да остави извън  доказателствения  материал неотносимите писмени и гласни доказателства и да върне делото на Комисията за защита от дискриминация  за произнасяне по определени въпроси, които мога да изложа. Ако прецените предвид така направено доказателствено  искане, че днес е подходящо да се разпитат свидетелите  моля, да се ползва и  техния разпит.

АДВ.С. - Нямам възражение  по отношение  на доклада. По отношение на  исканията на оспорваща страна моля, да приемете  същите за неоснователни и оставите без уважение. По отношение  на  отделянето на спорното  и безспорно в процеса,  единствения  безспорен  факт е, че тя е  служител на ДСП гр.Елхово.  Всичко друго  е спорно и  всички други писмени доказателства, събрани  пред Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ са относими доказателства, които подробно са анализирани, поради което не се налага отделяне на спорно от безспорно или даване на указания на КЗД. По  отношение на искането за гласни доказателства  не мога да взема становище,  той  като не се посочи за какви обстоятелства са. Ако са свързани  с предмета на доказване на признаците за   дискриминация, то  това се лица, които не са  били в дирекцията, това са нейни близки, които не могат да установяват  обстоятелства или факти,  относно проявена дискриминация.

АДВ.Ч. - Ние също възразяваме  срещу  доведените свидетели на ответната страна, защото същите са служители на ответника Агенция „Социално подпомагане” и  бидейки в йерархична  зависимост се съмняваме за тяхната безпристрастност. От друга страна предвид  спора- тормоз на работното място от страна на социалните  работници ние считаме, че противопоставянето на моята доверителка с нейни колеги би задълбочило факта  на тормоз  на работодателя  спрямо моята доверителка  само поради факта, че се прави противопоставяне  между нея и колегите,  призовани като свидетели. Безспорен факта е, че  моята доверителка  има две  малолетни деца  и това са деца са увреждания  и като такива  никой не оспорва,  че това са нейни деца,   това са нейни деца и тя полага  основната грижа за тях. Казвам го за да отбележа, че КЗД  е направила пропуск да квалифицира правилно нарушението, признакът е не толкова  личното положение, а увреждането. Моля, да не се допускат свидетелите  на насрещната страна.

СЪДЪТ намира за неоснователно  искането на процесуалния  представител на оспорващата страна за откриване  на процедура по преценка на относимостта  на доказателствата  към настоящия съдебен спор. Съгласно чл.171, ал.1 от АПК доказателствата, събрани редовно в производство  пред административен  орган имат сила и пред съда. Същите са приети по делото с определение  на съда №899/26.05.2016 година.

По отношение  на направените изявления на процесуалните  представители на жалбоподателя и на заинтересованите страни за допуснатите до разпит по делото, посочените свидетели  съдът се е произнесъл с определение, с които ги  е допуснал по делото.

 СЪДЪТ намира, че преценката относно   заинтересоваността  на свидетелските показания по делото не следва да бъде правена преди  изслушването на свидетелските  показания, тъй като същите следва да бъдат преценявани с оглед всички събрани по делото доказателства- писмени и гласни. Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалния представител на жалбоподателя  за отриване на процедура по оценка на доказателствата по отношение  на тяхната относимост към предмета на разглеждане.

СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА  своите определения за допускане до разпит като свидетели  при условията на режим на довеждане посочените от жалбоподателя   и заинтересованите страни  лица.

         АДВ.Ч.- По допуснатите свидетели ние водим С.Д.М. и П.Р.. От третия свидетел се отказваме, държим да бъдат разпитани  водените от нас двама свидетели.     

         АДВ.С. - Моля да се заличи М.Н. и да се  разпита само С.  Н..

Предвид изложените съображения допуска до разпит водените в днешното съдебно заседание свидетели С.М. и П. Т. от  страна на жалбоподателя и С.Н. от страна на заинтересованите страни.

ЗАЛИЧАВА останалите свидетели допуснати първоначално с  определение на съда.

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля С.Д.М., на когото снема самоличност, както следва:

         С.Д.М.- ЕГН- **********, българин, български граждани, с висше образование, съпруг на  жалбоподателката С.П..

С.М.-Желая да дам свидетелски  показания

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

Въпрос на адв.Ч.- Дали сте бил извикан пред прекия началник  на Вашата съпруга  и за какво сте бил викан ако е така?

Свидетелят М. - Ходих в службата  да дам болничния лист и госпожата ме извика,  госпожа С. в присъствието  на още една госпожа –Г. и ми постави въпроса защо не гледаш децата ти, а не С.. Болничният лист беше не за съпругата ми, а за здравословен проблем на децата. До две години децата не боледуваха, но след това  боледуваха. Двете госпожи ми казаха защо не гледам децата  аз, но аз им казах,  че съм ангажиран.

Въпрос на адв.Ч. - Имате ли поглед над работата на съпругата Ви?

Свидетелят М. – Колкото пъти мина  край тяхната служба  от двама до трима човека пушат постоянно навън, от колежките  включително и госпожа С..

Въпрос на адв.Ч. - Съпругата Ви била ли  е разстроена след работа и по какъв повод?

Свидетелят М. - Тя ми казва, че не се отнасят добре  с нея, тормозят я,  в къщи е носила да работи. 

Въпрос на адв.С.- По ваша преценка съпругата Ви какво част от дните  в годината отсъства за гледане на децата – болничен, платен или неплатен отпуск?

Свидетелят М. - Тя отсъства винаги когато децата са болни. Ползвала е  и неплатен отпуск, те не и дават платения отпуск.

Въпрос на адв.С.-Имало ли е  случай  да й откажат?

Свидетелят М.- Не  знам за такъв случай.

Въпрос на адв.С. – Знаете ли, когато  съпругата Ви е отсъствала от работа,  кой е поемал нейната работа?

Свидетелят М. - Не знам кой й поема работата, нямам представа от характера на работата й.

Съдът освободи свидетелят М..

         Съдът въведа в съдебната зала свидетелката П.Р., на която снема самоличност, както следва:

         П.Р.- ЕГН**********, българка, български гражданин, средно образование, сестра на оспорващата С.  П..

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

         Въпрос на адв.Ч. - Бихте ли ни казала дали сте в близки отношения  със своята сестра?

Свидетелката Р.- Много близки отношения, поддържаме чести контакти с нея.Контактуваме  по телефон, скайп   и лично.

Въпрос на адв.Ч. - Дали знаете  Вашата сестра да е била  разстроена от работата си?

Свидетелката Р. - Често ми се оплаква, че се упражнява психически тормоз на работното място от страна  на началник отдела. Един случай ми направи впечатление, на което бях пряк свидетел. Бяхме заедно в гр.Трявна  на санаториум, защото децата са астматици. Едното  дете беше на два антибиотика, върнахме се гр.Елхово, детето продължаваше да е болно и  трябваше да е в болнични, но тя си взе отпуск,  за да няма проблеми. На други ден,  на 03.10. преди 4-5 години, помня датата защото беше на рождения ден на съпруга ми. Извика я началника отдела на работата, върна  се много разстроена и се разплака. Сподели ми,  че има проблеми, защото децата са болни и тя отсъства от работа.

Въпрос на адв.Ч. -По време на болничния  ли  се обадиха?

Свидетелката Р. - Обадиха се от работата да отиде лично, да се яви и аз гледах децата, не мога да кажа в какъв отпуск беше. След това ми каза, че е имала пререкания с началник- отдела за това, че е нейна работа, че отсъства.

Въпрос на адв.С.-Тя представил ли  болничен лист, кога го взе отпуска сестра Ви  или за този ден нямаше оправдание.

Свидетелката Р. -Не знам дали е бил платен или неплатен. Не мога да обясня защо я викаха да  й правят забележка, след като е била в отпуска.

Въпрос на адв.С. - Вие сте били в гр.Трявна, връщате се от Трявна, болничните изтичат, кога Вашата сестра взе отпуск?

Свидетелката Р. - Не си спомням подробности. Аз  сега живея във гр.Варна, в тези години назад живеех  в Швейцария.

Въпрос на адв.С. - Всичко това го знаете от нея ли? Имате ли преки впечатления?

Свидетелката Р. – Това, което тя ми е разказвала, знам за проблемите й.

Въпрос на адв.С. - Имало  ли е периоди, в които Вашата сестра да ангажира други хора,които  да гледат децата?

Свидетелката Р. - Сестра ми си е гледала винаги децата.

Въпрос на адв.С. -  Да са й отказвали отпуск?

Свидетелката Р.-Не знам, не ми е известно какъв е характера на работата й, чувала съм че работи с документи, но не знам подробности.

АДВ.Ч. - Моля да не допускате със свидетелски   показания установяване на .....

Съдът въведе в съдебната зала С.Х.Н., на която снема самоличност, както следва:

 С.Х.Н.- ЕГН **********, българка , български гражданин, без родство със сраните по делото, работи в ДСП гр.Елхово.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава до говори истината.

Въпрос на адв.С. –Като  колеги забелязали ли сте акт на несправедливо  отношение  по отношение  на С.П., различно от това към другите  колеги?

Свидетелката Н.- Не съм забелязала специално негативно  отношение към нея, от страна на колежките й.

Въпрос на адв.С. - Какво беше Вашето отношение във връзка гледането на нейните деца?

Свидетелката Н. - Не съм помагала лично, аз съм на работа  в дирекцията. През 2010 година децата боледуваха  често и виждам как майките представят решение на ТЕЛК затова, че се заплащат допълнителни  суми, посъветвах я да освидетелства децата. Работя с хора с увреждания и имам наблюдения. Нейните деца са две момчета близнаци, бях благосклонно настроена  към нея. Винаги съм гледала положително на нея.

Въпрос на адв.С. - Имало ли е случай да й се откажа  отпуск платен или неплатен?

Свидетелката Н. - Винаги е ставало това, което иска по отношение  на отпуска  за отглеждането на децата.

Въпрос на адв.С. -По време на нейните отсъствия кой поемаше работата  й?

Свидетелката Н. - Ние имаме срокове,  веднага нейната работа се разпределя на  колежки,  мисля че Х. работеше  нейната работа. Аз не съм чувала г-жа С. да й прави забележки?

Въпрос на адв.Ч. - Вие споменахте, че сте специалист по хора с увреждания, бихте ли казала според Вашата експертиза дали децата С.- Д.и Р.  са хора с увреждания?

Свидетелката Н. - След като специалистите  са го писали в ТЕЛК-а.

Въпрос на адв.Ч. - Интересувахте ли се  дали има нужда от подпомагаща мярка?

Свидетелката Н. - Аз това, което й казах е подпомагаща мярка.Аз съм й предложила възможността  за подпомагане по на чл.8д от Закона  за семейните  помощи  за деца. Когато  съм я съветвала, аз съм мислила да си подпомогне финансово, никой не е искал от мен методическа помощ. Децата боледуваха.

         Съдът освободи свидетелката Н..

АДВ.Ч.- Да се установят на следните обстоятелства: 1.Жалбоподателката  свързано лице ли се явява с малолетните си деца по смисъла на параграф  1, т.9 от ДР на ЗЗД; 2.Децата на жалбоподателката лица с  увреждания ли са по смисъла  на параграф 1 от ДР на Закона за интеграция на хора с увреждания, 3.Визираното   от жалбоподателката негативно отношение  на ответната  страна причинно следствена  връзка ли е от нейното майчинство или заболяване на децата  Р. и Д..4. Да  се установи  ръководството на АСП  ДСП гр.Елхово  наясно ли са били със затрудненото положение на жалбоподателката и ако да, предприети  ли  са мерки за предоставяне на  разумно обяснение на жалбоподателката, съгласно  легалното  определение на чл.2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана през 2012 година. 5.Предприети ли са адекватни мерки за преустановяване  на тормоза спрямо жалбоподателката. Искаме във връзка  с поискания още в Комисията  протокол  или отразяване  на процедура по чл.17 ЗЗД, който не е бил представен, а само една докладна,  която няма стойност. Следващото искане е за установяване от кога жалбоподателката е на работа като социален работник в ДСП Елхово и упражнявала ли  е тази професия и тази длъжност от тогава до сега и на базата на това да се установи от кога са възнакнали проблемите, включително  и претендираните от насрещната страна пропуски. Пропуските  в работата  на жалбоподателката могат ли  да се дължат на липса на адекванти мерки за изравняване на възможностите, както и на бездействието на ръководството на АСП да й представи разумен вариант, да предостави плаващо работно време. Моля съда да установи посоченото от мен в настоящето производство. Представяме нови доказателства, които моля съда да приеме, а именно: Решение на ВАС, с което решение се домогваме  да установим, че  жалбоподателката действително е била тормозена,  включително  с непредоставяне на парични средства. Обявление за заведено частно наказателно дело срещу моята доверителка. Моля да приемете и доклад  от председателя на ДСП гр.Ямбол-М.С., в който е визиран   един абзац, че действително са давани противоречиви обяснения от служителите  на ДСП Елхово и са налице данни за осъществен тормоз.

Съдът намира, че представеното  по делото с искане да бъдат прието като доказателство  решение  №7543/22.06.2016 година  на ВАС  по административно №741/2015 година не следва да бъде приемано като доказателство, като същото би могло да се приложи за сведение.

Представеното ксерокопие на обявление съдът намира за неотносимо към настоящия предмет на разглеждане на делото.

Представеният по делото  доклад 19.05.2014 година от  Комисия с председател директора  на ДСП гр.Ямбол членове  служители  на ДСП гр.Ямбол и  гр.Елхово съдът намира за относим към предмета на разглеждане по настоящето производство, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото доклад от 19.05.2014 година за извършена проверка в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Елхово.

ПРИЛАГА решение № 7543/22.06.2016г. по административно дело №741/2015 година по описа на ВАС, за сведение.

ОТКАЗВА да приеме  представеното по делото ксерокопие на обявление за  съобщение за изготвено решение.

По отношение на останалите въпроси, които се поставиха от прецесуалния представител на жалбоподателя съдът намира, че същите   нямат характер на доказателствено искане  и не намира основание  да се произнася  по тях.

АДВ.Ч. - Нямам други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене.

АДВ.С. - Нямам други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене.

Заинтересованата страна Г.В.- Нямам други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене.

Заинтересованата страна Хр.Д. - Нямам други доказателствени искания, да се приключи съдебното дирене.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Ч.- Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата по съображенията,изложени същата. Считам, че произнесеното от КЗД решение е изключително непълно и повърхностно,  предвид това, че както вече казах е сбъркана  правната квалификация. Когато се квалифицира едно нарушение или деяние органа се ръководи от диспозитива в жалбата и изложените факти след като е квалифицирано  правилно .Това е трайна съдебна  практика,  поради което считам,  че това не е свършено при постановяване на решението.Комисията видно от изложението е, че  тя хем съобразява  тормоза, хем заявява, че лицето не се сравнява с други лица със сходно положение, което е недопустимо  процесуално нарушение, предвид това, че  „тормоз”  има легално определение. КЗД не се е съобразила  с трайната  съдебна  практика   така както в национален мащаб-Директива №278, чл.2, вр. чл.1 от същата, чл.5 от същата,  Закон за защита от дискриминация -параграф 1 т.9, Закона за интеграция на хората  с увреждания и съдебната практика. Делата на Колеман срещу България С-303 /06 на СЕС. Моля да ми се предостави  по-дълъг  срок,  ако може 14 дневен за представяне на писмени бележки по делото. Претендирам разноски по делото в размер на  1250 лева. За производството пред КЗД и 500 лева, съгласно договор за правна помощ  и защита пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.С. - Моля да постановите  решение, с което да оставите  жалбата без уважение,  акта не страда от пороци.КЗД е постановила  решение, с което е приела, че моите доверители не са извършили  никаква дискриминация. Моля да споделите съображенията в отговора ми. Моля да  ми предоставите възможност за допълнителен  анализ на допълнително събраните доказателства в писмената защита. Правя възражение за прекомерност на адвокатски  хонорар. Моля за разноските,  за които предоставям списък.

АДВ.Ч. – Възразявам за възможност за анализ,  защото беше отхвърлено искането ми за отделяне  на спорното от безспорното.

Съдът определя 14 дневен  срок за представяне  на писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: