ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                            08.06.2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІІІ-ти    състав,

в открито заседание на 6 юни 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: Чавдар Димитров

 

    Секретар: С.Х.

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело  № 913 по описа за 2012  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.153, ал.7 от ДОПК.

         Предмет на оспорване е Решение № 156/17.04.2012 год. на изпълняващ правомощията на директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с което, на основание чл.153, ал.5 и ал.6 от ДОПК, е отказано спиране на изпълнението на РА № 021101635/01.03.2012г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас.

         Жалбоподателят “Олимп 99” ЕООД, гр.Несебър оспорва решението, като възразява, че е налице извършено прихващане с влязъл в сила АПВ №1205471/06.04.2012г. за сумата от 9 448,92 лева, с който е прихваната част от главницата  по посочения по-горе ревизионен акт, до същия размер. Обяснява се също така, че органът по приходите, чрез публичен изпълнител е наложил запор върху 300 дяла по 1000,00 лева, собственост на жалбоподателя в “Олимп хотелс” ЕООД. Прави преценка, че е налице обезпечение в размер на 310 хил. лева при дължима към момента на заявлението му за спиране сума в размер на 301 145,44 лева. Иска се отмяна на решението като незаконосъобразно и разглеждане на молбата за спиране на предварителното изпълнение на ревизионния акт по същество, като се постанови спиране на изпълнението.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Ответникът директор на дирекция “ОУИ” – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, претендира възнаграждение.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е неоснователна.

         Установява се по делото, че жалбоподателят “Олимп 99” ЕООД е подал до директора на Дирекция “ОУИ” – Бургас молба вх. № 04-0-Ж-120/09.04.2012год. за спиране на изпълнението на издаден против дружеството РА № 021101635/01.03.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас, с който са установени публични задължения в общ размер от 231 711,93 лв. главница и 66 897,05 лева лихви. Към молбата е приложено копие на Запорно съобщение  от 19.12.2011г. , с което Главен публичен изпълнител  при ТД на НАП Бургас е наложил запор върху 300 дяла /всеки на стойност по 1000,00 лева/ притежавани от задълженото дружество в “Олимп хотелс” ЕООД гр. Несебър.

         При разглеждане на искането решаващият орган обсъдил представените доказателства, въз основа на които приел, че искането за спиране на предварителното изпълнение на РА е депозирано отделно от жалбата против самия Акт. Посочил е, че сбора от задълженията, установени с обжалвания ревизионен акт ведно с лихвите за времето от постановяването му, до датата на депозиране на молбата за спиране на изпълнението на същия възлизат на 301 156,44, докато наложения запор е за сумата от 300 хил. лева, поради което представеното обезпечение е недостатъчно.

         Решението е законосъобразно, макар и поради мотиви, различни от изложените.

         Материалните предпоставки, при наличието на които решаващият орган спира изпълнението на обжалван пред него ревизионен акт, са регламентирани в нормата на чл.153, ал.4 и ал.5 от ДОПК. Случаят е извън хипотезата на алинея 4, при която решаващият орган действа в условията на обвързана компетентност и попада в хипотезата на ал. 5, при която решаващият орган извършва преценка съобразно представеното, съответно предложеното обезпечение.

`В настоящия случай жалбоподателят е представил Запорно съобщение  върху 300 от дяловете на “Олимп хотелс “ ЕООД, собственост на жалбоподателя “Олимп 99” ЕООД, всеки от които на стойност 1000,00 лева. Представен пред настоящата инстанция е депозиран и акт за прихващане № 1205471/06.04.2012г., влязъл в сила на 01.05.2012г. Видно от същият е извършено прихващане на сума в размер на 9 448,92 лева с установените по РА № 021101635/01.03.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас, вземания.

След служебна проверка за отразени в публичния търговски регистър обстоятелства по партидата на “Олимп хотелс” ЕООД, съдът е установил като вписан така обсъждания запор.

При преценка правилността и законосъобразността на оспореното решение Съдът взема предвид разпоредбата на чл. 195, ал.6 ДОПК според която, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато такава няма - в следната последователност: 1. по данъчната оценка; 2. по застрахователната стойност; 3. по придобивната стойност на вещи - собственост на физически лица. Съобразно ал.7 на същата разпоредба обезпеченията трябва да съответстват на вземанията на държавата или общините, установени или установяеми по реда на чл.195, ал.5 ДОПК. В този смисъл, изяснено следва да бъде обстоятелството, че номиналната стойност на запорираните дружествени дялове на “Олимп хотелс” ЕООД, собственост на “Олимп 99” ЕООД не съответства и не е равнозначна на нито една от стойностите по т.т. от 1 до 3 на чл.195, ал.6 ДОПК. Същата отразява стойността на апортираното в “Олимп хотелс” ЕООД имущество, отделено от “Олимп 99” ЕООД, но към момента на извършеното отделяне на същото имущество и замяната му за посочените 2 800 дяла. След този момент стойността на дружествените дялове е относителна величина, която се определя от моментното финансово състояние на “Олимп хотелс” ЕООД, като същите дялове не отговарят на критериите за определяне на данъчна оценка и застрахователна стойност, а придобивната им стойност е неприложима в конкретния случай, доколкото задълженото лице не отговаря на критерия да бъде физическо такова.

Предвид изложеното, следва да се приеме, че извършения от ТД на НАП чрез публичен изпълнител запор на дружествени дялове, не може да бъде ценено като надлежно и пълно обезпечение по смисъла на чл.157, ал.3 ДОПК, тъй като не е съобразено с материалноправната норма на чл.195, ал.6 от ДОПК, поради което адекватен на фактически установеното от решаващия орган е и изводът му относно липсата на обезпечение, което да е годно в достатъчна степен да гарантира интересите на фиска във връзка със събирането на определените с ревизионния акт публични задължения. Допълнително прихваната от органа по приходите сума от 9 448,92 лева, при констатираната ненадлежност на горното обезпечение, също е очевидно недостатъчна за покриване на задължението.    

         Жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, като при този изход на процеса, в полза на ответната страна следва да се присъди юрисконсултско възнаграждения в минимален размер от 150 лв. за защита по неоценяем интерес.

         Ръководен от горните мотиви и на основание чл.153, ал.7 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Олимп 99” ЕООД, гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг, х-л Олимп с ЕИК 102844166 против № 156/17.04.2012 год. на изпълняващ правомощията на директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с което, на основание чл.153, ал.5 и ал.6 от ДОПК, е отказано спиране на изпълнението на РА № 021101635/01.03.2012г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

         ОСЪЖДА “Олимп 99” ЕООД, гр.Несебър, к.к. Слънчев Бряг, х-л Олимп с ЕИК 102844166 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП сумата от 150 лв. разноски по делото.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: