О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, 10.06.2011 г.

 

 

         Административен съд гр.Бургас, в закрито съдебно заседание на десети юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                             

като разгледа докладваното от Л.АЛЕКСАНДРОВА административно дело № 913 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предмет на оспорване е Решение № 35/31.03.2011 год. на Общински съвет – Приморско, прието на заседанието, обективирано в Протокол № 4/31.03.2011 год., с което на осн. чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.38, ал.2 и чл.61, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Приморско открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна собственост на Община Приморско, находящи се в гр.Приморско, общ.Приморско, подробно описани в оспореното решение.

Решението се оспорва от Д.К.П. от гр.Приморско, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско”.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на правен интерес от оспорването й.

С разпореждане от 29.04.2011 год. съдът е дал указания на жалбоподателя да обоснове правния си интерес от оспорването. В изпълнение на указанията, с молба вх.№ 4174/12.05.2011 год., по делото са представени Удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 102/2009 год. на Окръжен съд Бургас, издадено на 07.10.2010 год. и Устав на СНЦ „Напред Приморско”, където подробно са посочени предметът на дейност на сдружението, основните му цели и средствата за постигането им, посочено е, че сдружението се представлява от жалбоподателя.

Наличието на правен интерес от оспорването е положителна процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно. Съгласно нормата на чл.126 от АПК съдебните производства започват по искане на заинтересовано лице. Заинтересовано лице по смисъла на закона е субект, чиято правна сфера би била засегната от действието на издадения административен акт, като потвърждение на това е нормата на чл.147, ал.1 от АПК, съгласно който, право да оспорват административният акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него, или за които той поражда задължения.

         В конкретния случай, за да се приеме, че е налице правен интерес от оспорването у настоящия жалбоподател, необходимо е да бъде установено, че действието на издаденият административен акт би засегнало правната сфера на сдружението, предвид обстоятелството, че жалбата изхожда от представляващия сдружението “Напред Приморско”. Представеното удостоверение за актуално правно състояние и вписаните в него предмет на дейност и основни цели, съдът намира за неотносими към предмета на оспореното решение на Общински съвет – Приморско и в този смисъл не допринасят за процеса на установяване на релевантните факти. Изхождайки от предмета на дейност и целите на сдружението, не може да бъде направен обоснован извод за засягане правната сфера на сдружението с процесното решение, имащо за предмет провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна собственост на Община Приморско. В този смисъл, то не поражда никакви последици за оспорващия, в това му качество, което означава, че това решение не засяга правната сфера на жалбоподателя, в битността му на юридическо лице.

На основание изложените съображения и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, VІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д. К. П. от гр.***, в качеството му на председател на гражданско сдружение “Напред Приморско” против Решение № 35/31.03.2011 год. на Общински съвет – Приморско, прието на заседанието, обективирано в Протокол № 4/31.03.2011 год. като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 913/2011г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: