ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 912 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско се явява адвокат К., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД против АУЗД № 0069/29.02.2016г., издаден от ст.експерт при Община Приморско, потвърден с решение № 0349/07.04.2016г. на директора на дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Приморско.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата съставляващи фактическото основание за издаване на оспорения акт и изпълнението на процесуалните изисквания при издаването му. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Т.: Поддържам жалбата, поддържам и доказателствените искания в нея. Считам, че са налице условия за спиране на настоящото производство до постановяване на окончателно влязло в сила решение по гр.д. № 73/2008г. на Районен съд Царево, което понастоящем е образувано в Окръжен съд- Бургас. Доказателственото ми искане е за данъчната оценка, която Община Приморско е издала на „Булгарконтрола“ ЕООД като собственик на имота и посредством това, в случаите, когато на „Булгарконтрола“ ЕООД и трябват разни неща общината ги третира като собственик, а когато трябва да се платят местните данъци и такси, общината търси нас. Административният орган е длъжен да установи собственика на имота и него да облага с данъци и такси, а не някой, който само се води за собственик.

Адвокат К.: Моля пълномощникът на жалбоподателя да заяви дали се твърди, че не са собственици на имота.

Юрисконсулт Т.: Не твърдя, че не сме собственици на имота. Не правя изявление. По настоящото съдебно производство не правя никакви изявления с оглед собствеността на имота. Относно курортните такси, по същия начин всички тези доказателства показват, че правата на собственост, в тяхната съвкупност да ползва имота, всъщност се ползва от друго лице, с което „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД няма нищо общо. След като някой си ползва имота, съответно следва да си плаща и задълженията. Нямаме подадена декларация за изменение на обстоятелствата, не сме подавали декларация, с която да заявим изменение в първоначално декларираните от нас обстоятелства досежно имота. Установих, че декларацията е подадена през 2000 г. от филиал на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, който не съществува. Твърдя, че тази декларация е от клон, който към днешна дата не съществува в правния мир, а към момента на подаване на декларацията е съществувал. Не оспорвам декларацията. Жалбата е подадена за това, че компетентният административен орган не е изследвал обстоятелствата, свързани със собствеността на имота, а въз основа на една декларация, която е стара, е решил, че ще обложи „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД с местни данъци и такси.

Адвокат К.: Оспорвам жалбата. По отношение искането на жалбоподателя да се представи удостоверение за данъчна оценка с №36-00-57/02.07.2008г. твърдя, че такова удостоверение Община Приморско не е издавала, а ако страната разполага с удостоверението, нека го представи по делото, с оглед изследване на неговата автентичност и истинност. По тази причина няма как да го представим.

Юрисконсулт Т.: От друго производство разбрахме, че има такъв документ. Допълнително ще посоча какви документи ще бъдат изискани от ответната страна, във връзка с доказателственото ни искане по т.2 от жалбата.

Адвокат К.: С оглед твърдението в жалбата против решението на директор на дирекция „МДТ“, по отношение определяне на ТБО за 2012г. представям справка, която уточнява ТБО по компоненти - за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и за чистотата на териториите за обществено ползване. Това доказателство е с оглед подадената за 2014г. декларация по чл.17 от ЗМДТ от жалбоподателя по отношение на така определения размер на задълженията. От справката е видно, че по отношение на ТБО, с оглед подадена декларация за освобождаване, са начислени само дължимите суми по отношение обезвреждане на битови отпадъци и депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, като в размера не е включен компонентът сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно разпоредбата на чл. 71 от ЗМДТ. Други доказателства няма да соча. С оглед искането на жалбоподателя за предоставяне на възможност да ангажира допълнителни доказателства, моля същите да бъдат с копие за нас.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото и в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде приета също днес представената справка от ответната страна относно задълженията на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. Направеното от жалбоподателя искане, посочено в т.1 от жалбата, съдът намира за неоснователно, доколкото соченото доказателство е неотносимо към предмета на спора, а и се твърди от ответната страна, че такова удостоверение не е издавано от Община Приморско, поради което и не са налице условията на чл.190 от ГПК. Следва да бъде предоставена възможност на жалбоподателя да конкретизира доказателственото си искане, посочено под №2 в жалбата, в 7-дневен срок от днес с писмена молба, с препис за ответната страна. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и допълнително представените от ответника писмени доказателства по описи, съдържащи се в писмо изх.№0379/28.04.2016г. и писмо изх. № 0509/22.06.2016г., както и днес представената справка за задълженията на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да бъде задължена ответната страна да представи препис от удостоверение за данъчна оценка с вх. № 36-00-57/02.07.2008г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да конкретизира искането, посочено под № 2 в жалбата, в 7-дневен срок от днес, с писмена молба с препис за ответната страна.

 

Юрисконсулт Т.: С оглед постановеното определение моля да вземете предвид, че по доказателственото ни искане за представяне на удостоверение за данъчна оценка от община Приморско, от същото удостоверение е видно, че документите вписани от Агенцията по вписване по партидата на „Булгарконтрола“ ЕАД и от там сме видели това удостоверение.

Адвокат К.: Доколкото ми е известно, по отношение на същото удостоверение, за което говори колегата, е водено досъдебно производство за установяване неистинността му и ползването на този документ. Установено е, че такъв документ не е издаван от община Приморско. Твърдим, че общината Приморско не е издавала такъв документ. В случай, че трето лице е ползвало такъв документ, то си носи отговорността за това.

Юрисконсулт Т.: С оглед искането за спиране на производството по делото, ще представя доказателства за наличие на преюдициален спор за собствеността на имота, за който се води и настоящия съдебен спор за местни данъци и такси.

Адвокат К.: Считам искането за спиране на настоящото производство, с оглед решаване на спора между „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД и друга страна за неоснователно, тъй като решението на този спор не определя размера на дължимите местни данъци и такси и дължимостта им за заплащане от жалбоподателя, още повече, че те твърдят, че са собственици.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.10.2016г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Съобщава на страните, че ще се произнесе по направеното искане за спиране на делото, след представяне от жалбоподателя на доказателство за наличие на съдебен спор относно собствеността на имота.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: