ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети  октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 912 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.13 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД се явява юрисконсулт Т..

За ответника- директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при община Приморско се явява адвокат К..

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Т.: Представям удостоверението, представено от община Приморско, включително и становище по него. Те са свързани с доказателствени искания, които са следните: във връзка с представеното удостоверение, в което не е отговорено на два от съществените въпроси, както и останах с впечатлението, че се иска уточнение по т.2 от жалбата пред административния орган и съм представил въпросите, моля да ми дадат кратък срок за поставяне на допълнителни въпроси, които са свързани с въпросите, зададени в доказателственото искане пред административния орган. Въпросите са зададени в жалбата пред съда и накратко представляват доказване на нашето твърдение, че имотът се ползва от друго лице, а община Приморско иска ние да плащаме за имот, който се ползва от това друго лице. В тази връзка моля за издаване на съдебно удостоверение, с което да представя въпросите. Въпросите ще са тези, посочени в т.ІІІ. 1 и 2 от жалбата. Ако административният орган беше отговорил на въпросите с настоящото удостоверение, нямаше да ги искам отново. Такава е идеята на закона, който ползва имот, той е собственика, ние сме декларирали, че не го ползваме. В случай, че процесуалния представител на ответника заяви, че курортната такса се заплаща от дружеството „Черноморски комплекс“ Бургас, на което дружество общината е издало съответните разрешителни за ползването на този имот и че на регистъра за курортни такси пак е на това дружество - нямам нищо на против.

Адвокат К.: По отношение на допълнителните задачи или доказателствените искания на жалбоподателя ние сме взели отношение с нарочна молба, които поддържаме и считам, че първо следва да се установи какво точно ще се доказва с тези доказателства, тъй като не се спори, че се извършва услугата, за която с оспорения акт са установени задължения. Няма да соча други доказателства,

Юрисконсулт Т.: Други доказателства, освен тези, които поисках днес, няма да соча.

 

СЪДЪТ намира направеното в днешното съдебно заседание искане от пълномощника на жалбоподателя за неоснователно, доколкото посочената информация се съдържа в издаденото от община Приморско удостоверение с изх. № 68-П-124/05.10.2016г. Представеното удостоверение от община Приморско, следва да бъде прието, доколкото ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА удостоверение от Община Приморско с изх. № 68-П-124/05.10.2016г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за издаване на съдебно удостоверение с посоченото съдържание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Т.: В настоящия процес безспорно, включая и с неотговаряне на определени въпроси от община Приморско, се изясни следния въпрос, който още с жалбата пред административният орган и пред съда твърдяхме. Имотът се ползва от друго лице, а туристите, които минават носят ползи и печалби за него. Същите тези туристи генерират съответния боклук, за който се дължат такси битови отпадъци - предмет на настоящото производство. Немислимо е един да извлича ползи, а друг да заплаща задължението. Точно така е в настоящата ситуация. Действително законодателят е казал, че собственика е лице с право на ползване на съответния имот, т.е. с някакви вещни права е данъчно задължено лице, но в настоящия процес следва да се вземе предвид, че правото на собственост инкорпорира право на ползване.

Адвокат К.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите акта. Считам, че при постановяването на акта и при постановяването на решението, потвърждаващо акта, са взети предвид всички обстоятелства определящи таксата битови отпадъци и данък недвижими имоти, като е взето предвид и че лицето, което ги е заявило е представило декларация. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото съгласно списък, който представям.

Реплика на юрисконсулт Т.: Правя възражения за прекомерност по поисканото възнаграждение. Моля да ни присъдите разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение, както и да ми предоставите срок за подробни съображения в писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: