О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер      933          26.04.2012г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на двадесет и пети април две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 912 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано е по жалба на С.Д.В. и З.С.В. с адрес за призоваване в гр.*** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ000099/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000100/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000101/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000102/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000103/11.01.2013г. и акт за установяване на задължение по декларация № АУ000104/11.01.2013г., издадени от орган по приходите – главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама” при Община Бургас. С определение от 09.04.2013г. жалбата е оставена без движение и на оспорващите е указано да представят доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева. Съобщението за обездвижване на жалбата е получено на 15.04.2013г., но указанието не е изпълнено в посочения срок. Доказателства за изправяне на констатираната нередовност не са представени и към настоящия момент. Изложените фактически данни съставляват основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която ако нередовностите не бъдат отстранени в 7-дневен срок, жалбата се оставя без разглеждане.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.В. и З.С.В. с адрес за призоваване в гр.*** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ000099/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000100/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000101/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000102/11.01.2013г., акт за установяване на задължение по декларация № АУ000103/11.01.2013г. и акт за установяване на задължение по декларация № АУ000104/11.01.2013г., издадени от орган по приходите – главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама” при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 912/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………