О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        04.05.2012г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на четвърти май през две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №912 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по две жалби, обединени в общо искане на Р.Х.Х. и “Дивай дизайн” ООД с ЕИК 201136507, със седалище гр. *** и законни представители В.Н. и Д.К.

С първото искане по жалбата се оспорва мълчалив отказ на кмета на община Поморие да отмени Заповед №РД – 16 – 683/28.09.2010г. и да издаде разрешение за продължаване строителството на строеж : ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-2973 ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр. Поморие, съгл. Разрешение за строеж №86/24.06.2010г. С жалбата се прави искане да се отмени мълчаливия отказ, като неправилен и незаконосъобразен.

С втората жалба се оспорва неоснователно бездействие на кмета на община Поморие по чл.223, вр. чл.157 от ЗУТ за определяне на служител за ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-2973 ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр. Поморие, съгласно разрешение за строеж №86/24.06.2010г.

Съдът след като е констатирал, че двете жалби подлежат на разглеждане по различен процесуален ред, на основание чл.210 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК е разделил производството по делото.

Настоящото е продължило като такова против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да отмени Заповед №РД – 16 – 683/28.09.2010г. и да издаде разрешение за продължаване строителството на строеж : ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-2973 ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр. Поморие, съгл. Разрешение за строеж №86/24.06.2010г.

Съгласно чл.215 ал.1 от ЗУТ, индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал. 1, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот. Според ал.4 на същата разпоредба жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му. Съгласно трайноустановената съдебна практика този срок е преклузивен и дерогира действието на общите разпоредби на АПК относно сроковете за обжалване.

Датата на започване на административното производство е 05.03.12 г., на която в администрацията на община Поморие е постъпило заявление вх. № 30-06-4 от 05.03.2012г. за издаване на административен акт по чл. 224, ал.5 ЗУТ. При липсата на произнасяне към 19.03.2012 г. /присъствен ден – понеделник/ по това заявление е бил налице "мълчалив отказ", подлежащ на обжалване в преклузивния четиринадесетдневен срок чл. 215, ал. 4 ЗУТ, приложим като специална норма, респ. до 02.04.10 г. /присъствен ден – понеделник/ При безспорното установяване, че жалбата е подадена с вх. № 94Р-25-1/18.04.2012 г. съдът в настоящият си състав прави единствено възможния извод за нейната недопустимост.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №912/2012г. поради неподаване на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.159, т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.Х. и “Дивай дизайн” ООД с ЕИК 201136507, със седалище гр. *** и законни представители В. Н. и Д.К., против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да отмени Заповед №РД – 16 – 683/28.09.2010г. и да издаде разрешение за продължаване строителството на строеж : ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ І-2973 ПИ: 57491.509.14 в кв.222 по плана на гр. Поморие, съгл. Разрешение за строеж №86/24.06.2010г., като просрочена.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №912/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                        СЪДИЯ: