ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 1198                Година 20.06.2011               Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на двадесети юни  две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 912 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод две жалби, първата подадена от  Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, гр.***, представлявано от Д.К.в П. и втората подадена от К.И.И. с ЕГН: ********** *** против решение № 38/31.03.2011г. на Общински съвет гр.Приморско. С обжалваното решение на основание чл.8, ал.1, във връзка с чл.13 от Наредбата за Публично-частно партньорство и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА се: 1.Одобрява представената предварителна обосновка на проекта; 2.Дава се съгласие за създаване на ПЧП за реализацията на проект „Изграждане на яхтено пристанище Приморско”; 3.Определя форма ПЧП – дългосрочни договорни отношения относно проектиране, изграждане, финансиране, експлоатиране; 4.Възлага на Кмета на общината да започне преговори с частния партньор за сключване на споразумение по чл.8, т.1 от НПЧП относно правните аспекти и бизнес намеренията на схемата на ПЧП след което да изготви проект за споразумение, който да внесе в ОС за одобрение; 5.Възлага на кмета на общината да назначи комисия в съставя на която да се включат двама представители на Общинския съвет, както и експерти от съответните области. В случай, че същия констатира необходимост, да осигури експертно и професионално участие на външни консултанти при разработването и управлението на проекта.

Настоящия съдебен състав счита, че обжалваното решение на Общински съвет гр.Приморско, няма характера на административен акт и производството по делото е недопустимо по следните съображения:  

Решенията на общинските съвети, подлежат на обжалване по реда на чл.45 ал.3 ЗМСМА пред съответния административен съд, но за да е налице подведомственост на производството пред административен съд следва актът да е административен по смисъла на АПК, тъй като не всички актове на общинските съвети имат такъв  характер, като критерия за отграничаването им  не е формата, а тяхното съдържание. Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Съгласно императивната разпоредба на чл.21, ал.5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производството по издаване или изпълнение на индивидуалните или общите административни актове, или са част от производството по издаване на нормативни актове.

В настоящия случай оспореното решение не е административен акт, тъй като не засяга права и законни интереси на определени лица. С него се поставя началото на процедура по сключване на споразумение за публично-частно партньорство за реализация на проект „Изграждане на яхтено пристанище Приморско” и неговото одобрение от общинския съвет, по реда и при условията на глава VІІІ от ЗМСМА и  Наредбата за публично-частно партньорство, приета от Общински съвет гр.Приморско. С това решение не се създават права и/или задължения за лица и организации, а само за издателя му и негови подчинени органи и длъжностни лица. То е част от процедурата по сключване на споразумение за публично-частно партньорство, като индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1, във връзка с ал.5 от АПК, се явява решението на общинския съвет, с което ще се одобри споразумението, което в изпълнение на т.4 от оспореното решени, следва да бъде внесено от кмета на Община Приморско за одобрение. Това решение с което приключва производството, като индивидуален административен акт може да бъде предмет на съдебен контрол.  

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбите на Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, гр.Приморско и К.И.И., следва да бъдат оставени без разглеждане като процесуално недопустими, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание на чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Гражданско сдружение с нестопанска цел “Напред Приморско”, гр.***, представлявано от Д.К.П. и К.И.И. с ЕГН: ********** *** против решение № 38/31.03.2011година на Общински съвет гр.Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 912/2011 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: