ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На втори юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 911 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.12 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Я.З.Я., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С.П. с представено пълномощно на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция МВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А.Д., днес представя пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.            

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.П.: Моля да уважите исковата молба като основателна и допустима. Моля да присъдите исканото обезщетение.

Няма да соча други доказателства. Представям на съда списък на разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт Д.:  Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана.

Преписката е представена. Събрани са доказателствата и няма да ангажирам други.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Да се приемат представените доказателства и да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и

ПРИЛАГА към настоящото дело административно наказателно дело № 2142/2017г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.П.: Срещу ищеца е издадено наказателно постановление, което представлява незаконосъобразен административен акт по смисъла на чл.203, ал.2 от АПК и чл.1, ал.2 от ЗОДОВ и вредите от него следва да се компенсират по реда на чл.1 от ЗОДОВ. Наказателното постановление е отменено, има касационна жалба от страна на административнонаказващия орган, която е отхвърлена и е оставено в сила решението на първоинстанционния съд. Във връзка със защитата по това наказателно постановление тъжителят е направил разноски представляващи 300 лева адвокатски хонорар на основание чл.7 от Наредба № 1/2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, както и 48 лева за медицинско изследване относно наличието на алкохол в кръвта заплатени по сметка на ОДМВР-Бургас. Смятам, че тези разходи са направени във връзка с отмененото наказателно постановление и затова моля да ги присъдите. Моля да присъдите и направените разноски в настоящото производство, за което съм представил списък по чл.80 от ГПК.

 

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. Освен това по отношение разноските, които се претендират в настоящото исково производство, намирам искането за заплатени 47 лева за издаване на преписи за неоснователно и като такова моля да го отхвърлите.

Друго нямам какво да добавя. Моля да имате предвид съображенията изложени в писмения ни отговор.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима и частично основателна. По отношение на иска за присъждане на адвокатско възнаграждение във връзка с воденото наказателно производство в Районен съд и в Административен съд гр.Бургас исковата претенция е основателна. По отношение искането за разноски в размер на 47 лева направени в настоящото производство, считам тази претенция неоснователна и в тази част следва да бъде отхвърлена, тъй като не касае иск по ЗОДОВ.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: