ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети май                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 911 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ХОЛИ ТУРС-ПТ” ЕООД, представлявано от законния представител Д.Р., редовно призован, не се явява адв. К. се явява в съдебно заседание, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА – Началник отдел „МДТ” при Община Царево, редовно призован, се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. К.: С оглед несвоевременното уведомяване, не възразявам да се даде ход на делото.

 

 

            Съдът като взе предвид изразеното становище и особено изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя въпреки несвоевременното му призоваване, съдът намира, че ход на делото следва да бъде даден, поради което и воден от горното

 

       О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на „ХОЛИ ТУР-ПТ” ЕООД, с ЕИК 115879053 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив против АУЗД № 5213005937/15.02.2013 г., издаден от инспектор в отдел „МДТ” при Община Царево и потвърден с Решение № 12/06.03.2013 г. на началника на отдел „МДТ” при Община Царево.

         УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи наличието на законните предпоставки за постановяване на спорния административен акт.

         УКАЗВА и на двете страни, че при позоваване на позитивни факти в настоящото производство, тежестта за установяване на същите е на позовалата се на тях страна.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата по основание и аргументите изложени в самата нея.

         Поддържам доказателствените искания. Представям квитанция за внесен депозит за извършване на експертизата. Във връзка с дадените указания от съда, моля да бъде удължен срока за представяне на скица и данъчна оценка до следващо съдебно заседание, тъй като нямам връзка с доверителя ми. Други доказателствени искания към настоящия момент няма да соча.

         АДВ. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената от административния орган преписка, включително и представените с нарочно писмо писмени доказателства от ответния орган в изпълнение указанията на съда - нормативни актове и други. Във връзка с извършването на съдебно-изчислителна експертиза, предоставям на съда. Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

        

         Съдът като взе предвид становището на страните относно представените доказателства и доказателствените им искания намира, че административната преписка следва да бъде приета в цялост така, както следва да бъде приета по делото и  вносна бележка за внесен депозит за назначената от съдебния състав съдебно-изчислителна експертиза.

         Съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх. 4626/13.05.2013 г. придружително писмо със справка на Началник отдел „МДТ” при Община Царево за начина на изчисление на ТБО за 2012 г. на „ХОЛИ ТУР-ПТ” ЕООД, схема към справката, Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево, действала към датата на постановяване на обжалвания административен акт, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на Община Царево, действала към датата на постановяване на обжалвания административен акт и Заповед № РД-01-712/14.10.2011 г. на кмета на Община Царево за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както и жалба от „ХОЛИ ТУР-ПТ” ЕООД срещу АУЗД № 5213005937/15.02.2013 г. до началника на отдел „МДТ” ведно с копие от пощенски плик, удостоверяващ датата на изпращане на жалбата от гр. Пловдив до административния орган.

        

         АДВ. К.: Моля да ми се даде възможност да се запозная с тях и да изразя становище след като се запозная с тях.

 

         Съдът предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя счита, че в днешно съдебно заседание следва да бъдат приети Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на Община Царево, действала към датата на постановяване на обжалвания административен акт и Заповед № РД-01-712/14.10.2011 г. на кмета на Община Царево за определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както и жалба от „ХОЛИ ТУР-ПТ” ЕООД срещу АУЗД № 5213005937/15.02.2013 г. до началника на отдел „МДТ” ведно с копие от пощенски плик, удостоверяващ датата на изпращане на жалбата от гр. Пловдив до административния орган.

         С оглед желанието на адв. К. за подробно запознаване със справката и приложението към нея за изчисление на ТБО за 2012 г., съдът счита, че следва да му бъде предоставена възможност да стори това, като относно приемането на така представеното писмено доказателство съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателствата към настоящия момент не следва да бъде приключено, като делото бъде отложено за друга дата.

         Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.06.2013 г. от 13,45 часа.

         Експертизата да бъде изготвена от вещото лице А., която да бъде уведомена за внесения депозит и за поставените задачи.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: