РЕШЕНИЕ

 

Номер     1014                    22.05.2018  година        град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на десети май, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  Ирина Ламбова

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николова КАНД номер 910 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Визуал – Д.Д.“, с ЕИК: 200254506, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ж.к. „М.Р.“, бл. 72, вх. В, ет. 7 против решение № 29/16.02.2018г. постановено по а.н.д. № 509/2017г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е изменено наказателно постановление (НП) №1888/21.08.2017г. на заместник-директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), вр. с чл.24, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв., като съдът е намалил същия на 500 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се подробни аргументи, защо не се споделят мотивите на съда. Иска се отмяна на решението и на НП.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован не изпраща представител.

Ответникът – ТД на НАП - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С НП, касаторът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 30.07.2017г. в търговски обект – бар, находящ се на Южен плаж в гр. Поморие, стопанисван от ЕТ „Визуал – Д.Д.“ е установено, че при направена продажба в 10:27 часа на 30.07.2017г. на 1 бр. кола, на стойност 3,49 лв., заплатена в брой в присъствието на проверяващите, след предаване на стоката не е издаден фискален бон от работещото в обекта ФУ с инд. № DY274241 и ФП №36499020. За направеното плащане била издадена бележка от нефискален принтер.

         Във връзка с извършената проверка и установеното нарушение е съставен протокол и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е връчен на представителя Д.Д. и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, РС – Поморие приема, че не са налице съществени процесуални нарушение при съставяне на АУАН и НП. Посочва, че фактическата обстановка безспорно се установява от събраните по делото доказателства. Намира, че законосъобразно е била ангажирана отговорността на търговеца. По отношение на определяния от органа размер на наложената санкция, съдът приема, че в случая същият не е правилен и съобразен със степента на обществената опасност на деянието и тежестта на нарушението. Ето защо, определя като достатъчен за постигане целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН минималния размер, предвиден от закона, а именно: 500 лв. 

Така постановеното съдебно решение е правилно.

         Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

         Касационната жалба е идентична с тази, с която е сезирана първата инстанция, като изложените в нея възражения са подробно обсъдени от състава на РС-Поморие, който е намерил същите за неоснователни.

         Изложените от РС-Поморие мотиви изцяло се споделят от касационната инстанция. В подкрепа на изводите си въззивната инстанция посочва аргументирани доводи, изведени при напълно изяснена фактическа обстановка въз основа на задълбочен анализ на събраните доказателства, приложимия закон и становищата на страните. Съдът е обсъдил всички относими към случая аргументи и е достигнал до законосъобразния извод, че в хода на административното производство не са допуснати нарушения, които да са съществени до степен, променяща крайния резултат.

         Безспорно се установява извършеното нарушение, като правилно е била ангажирана отговорността на търговеца, стопанисвал проверявания търговски обект. Административнонаказващият орган е доказал наличието на всички обстоятелства, описани в АУАН и в НП, които са послужили като основание за санкциониране на нарушителя и обуславят материалната законосъобразност на оспорения акт. На тази база съдът е преценил, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН и е постановил решението си при спазване на процесуалноправните и материалноправни норми.

         По отношение на изменения от РС-Поморие размер на имуществената санкция, същия е определен в предвидения от закона минимум и предвид забраната за влошаване положението на жалбоподателя, той не подлежи на промяна.

         Предвид горното, настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Поморие следва да бъде оставено в сила

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29/16.02.2018 г. постановено по а.н.д. № 509/2017 г. по описа на Районен съд – Поморие.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                   2.