ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.07.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІХ-ти административен състав

На четиринадесети юли                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.Д.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Дело от административен характер номер 910 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

                За Районна прокуратура Бургас - редовно и своевременно призована, се явява прокурор П..

         Ответната страна - Общински съвет Камено - редовно и своевременно призован, не изпраща представител. 

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Дуков.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура Бургас от името на прокурор П. против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Камено /приета с решение по Протокол № 46 от 17.02.2011 г. на Общински съвет Камено / в частта й  - Приложение № 8, т. 9 към Глава Трета. С протеста се иска отмяна на посочените разпоредби, предвид тяхната незаконосъобразност и противоречие с материалните разпоредби на закона.

 

СЪДЪТ УКАЗВА НА ОСПОРВАЩИЯ, че в неговата тежест е да докаже съществуването на някои от основанията, предвидени в чл.146 АПК, обосноваващи незаконосъобразността на протестирания административен акт.

СЪДЪТ УКАЗВА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН, че в негова тежест е да докаже наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните предпоставки за издаването му.

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СТРАНИТЕ да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като им напомня, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОР П.: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх.№ 7222/13.07.2016 г. от името на Р.Б. - Председател на Общински съвет Камено, с която по делото са представени писмени документи и по-конкретно Приложение № 8 към Глава Трета от процесната наредба.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Да се приемат документите.

ПРОКУРОР П.: Да се приемат документите.

 

Съдът намира, че представените писмени документи са относими към предмета на разглеждане по настоящото съдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото изпратените с цитираната молба писмени документи, а именно: Приложение № 8 към Глава Трета към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Камено.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         ПРОКУРОР П.: Видно от представените с административната преписка писмени документи от Общински съвет Камено се установява липсата на правен интерес, което в случая е процесуална пречка за оспорване на административния акт.

         Моля да прекратите  производството поради липса на правен интерес.

 

         ПРОКУРОР ДУКОВ: Налице са предпоставки за прекратяване на съдебното производство.

 

         Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответен акт в законоустановения за нова срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: