ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 910 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „ХОЛИ ТУР ПТ” ЕООД-редовно уведомен,  се явява адв. К.-представя пълномощно.

За ответника Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Царево-редовно уведомен, се явява дв. Д.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „ХОЛИ ТУР  ПТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.***,  представлявано от управителя Д. Г. Р. против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 5213005938/15.02.2013 г., потвърден с решение № 11/6.03.2013 г. на Началника на Отдел „МДТ” при Община Царево.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Моля, да бъдат приети приложените от нас и от административния орган доказателства.

Моля, да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, която да изчисли данъчната оценка на процесните имоти на база декларираните данни и да изчисли размера на данъка на база декларираните обстоятелства.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената от административния орган административна преписка. Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-счетоводната експертиза.

Моля, да приемете справка от административния орган за начина на изчисляване на данък недвижими имоти за 2012 година.

Моля, да задължите трето неучастващо лице Общински съвет Царево да представи Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево в редакцията на нормите й, действаща за процесния период – 2012 година.

Нямам други доказателствени искания.

 

Адв. К.: Не възразявам да бъде приета представената справка.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание - Справка от административния орган за начина на изчисляване на данък недвижими имоти за 2012 година.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и тези в Община Царево, да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, формулиран в днешното съдебно заседание, като се съобрази с Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси, действаща към процесния период – 2012 година.

 

НАЗНАЧАВА за извършването на експертизата вещото лице С. А., при депозит в размер на 450.00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключение, след заплащане на депозита.

 

ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Царево да представи Наредбата по чл. 1, ал.2 от ЗМДТ за определяне данъка на недвижимите имоти,  която е в сила за процесния период - 2012 година, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

ЗАДЪЛЖАВА Управителя на „ХОЛИ ТУР ПТ” ЕООД да представи, надлежно заверено копие от Инвентарна книга на група 20 – „Дълготрайни материални активи” към 01.01.2012 година, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2013 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: