Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  26.05.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и шести май 2011 година, в закрито заседание в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 910 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.294 – чл.298 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Р.С.Г. ***, с правно основание чл.294 от АПК, във връзка с чл.295 от АПК, против действие на орган по изпълнението, назначен със заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас, обективирано в съставен приемо – предавателен протокол от 18.04.2011г., по предаване владението върху наетия от жалбоподателя язовир „Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на гр.Карнобат, земл. гр.Карнобат, с площ 26,347 дка, актуван с АОС № 148/08.06.1998г., на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат. 

Според жалбоподателя, въпреки възраженията и писмените доказателства, които е връчил на място при съставяне на приемо – предавателния протокол за предаване владението на язовира, в противоречие с чл.166, ал.1 и чл.288, ал.3 от АПК, назначената от областния управител комисия е довършила незаконосъобразното действие, като е предала на Сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат зарибения от него язовир, в чийто прилежащи зони се намира и негово лично имущество на значителна стойност. По тези съображения и доводи моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното действие като незаконосъобразно и да задължи областна управа – Бургас да се въздържа от извършване на други действия до произнасяне по жалбата му срещу заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас. Направено е и алтернативно искане за отмяна на атакуваното действие и за разпореждане повторното му извършване валидно, в съответствие с чл.288, ал.3, изречение второ от АПК.

Ответникът – областен управител на област Бургас, представя административната преписка и становище по жалбата. Оспорва подадената жалба като неоснователна, тъй като счита за законосъобразно и правилно обжалваното действие на административния орган. Твърди, че е извършено от длъжностни лица в рамките на компетентността им, при спазване на процедурата и указанията, дадени с писмо вх. № 04-00-146/30.03.2011г. на министъра на земеделието и храните, и при липса на нанесени материални щети при фактическото предаване на обекта. Сочи, че представените от жалбоподателя в хода на предаването на владението документи, а именно – жалба с вх. № 3425/18.04.2011г. срещу заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас до Административен съд-гр.Бургас, възражение до областния управител по извършване на въвода, договор за отдаване по наем на язовир Р І № 0766/22.01.2007г. и предизвестие за прекратяване на договора за наем с изх. № 94-00-4815/28.10.2010г. на кмета на община Карнобат, считано от 31.12.2014г., не представляват нормативно определени основания за спиране или прекратяване на изпълнителните действия.

Съдът, по допустимостта и основателността на жалбата, като съобрази становищата на страните, приложените писмени доказателства и закона, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно договор Р І № 0766/22.01.2007г. за отдаване по наем на язовир, сключен между община Карнобат и Р.С.Г., на жалбоподателя, в качеството на наемател, е предоставен за временно и възмездно ползване язовир „Малък топчия”, с площ 26,347 дка, с ОКЕ 759 по плана за земеразделяне, землище на гр.Карнобат, актуван с АОС № 148/08.06.1998г. Язовирът е предоставен за рибовъдство, отглеждане на водоплаващи птици и напояване, за срок от 10 години.

На 28.10.2010г. до жалбоподателя е отправено от кмета на община Карнобат предизвестие с изх. № 94-00-4815, с което, на основание § 3, ал.2 от ПЗР на Закона за сдружения за напояване, е предизвестен, че считано от 31.12.2014г. се прекратяват съществуващите наемни правоотношения по сключения договор за наем. Предизвестието е мотивирано със съдебната  регистрация на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат, в чиято хидромелиоративна инфраструктура е включен и стопанисвания от жалбоподателя язовир. Съгласно посоченото в предизвестието правно основание – § 3, ал.2 от ПЗР на ЗСН, общината е длъжна да предаде на сдруженията за напояване владението върху язовирите и микроязовирите по ал.1, предназначени за напояване и представляващи елементи от напоителната система или технологична обособена нейна част на територията на сдружението, и да прекрати договорите за концесия, наем, аренда или за съвместно ползване с трети лица. Договорите се прекратяват от общината с писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по-дълъг от пет години. Общината уведомява министъра на земеделието и продоволствието за отправеното предизвестие.

По повод постъпило в областна администрация Бургас писмо вх. № 04-00-146/30.03.2011г. от министъра на земеделието и храните, с което на основание § 3, ал.5 от ПЗР на ЗСН е поискано от областния управител на област Бургас да предприеме действия по предаване владението върху язовир „Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на гр.Карнобат, на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат, регистрирано с решение № 1/06.08.2010г. по ф.д. № 86/2010г. по описа на БОС, на 12.04.2011г. е издадена заповед № РД-10-74, с която областният управител на област Бургас е назначил комисия с определен състав и задача: на 18.04.2011г. в 11,00 часа да предаде на сдружение за напояване „Карнобатски води” владението върху язовир „Малък топчия”.

На 18.04.2011г., назначената от областния управител комисия е съставила приемо – предавателен протокол за извършеното действие – предаване владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат. Видно от отбелязването в протокола, при предаването е присъствал жалбоподателя, в качеството на наемател на язовира, който е представил писмено възражение по извършване на въвода и входирана на същата дата в Административен съд – град Бургас жалба против заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас, приложени към протокола. След извършена служебна справка съдът констатира, че по жалбата против заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас е образувано административно дело № 858 по описа за 2011г. на Административен съд – гр.Бургас, което към момента не е приключило с окончателен съдебен акт.

При тази установена по делото фактическа обстановка съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице, чийто права и законни интереси са засегнати от изпълнителното действие предаване на наетия от него за временно и възмездно ползване язовир на трето лице, в срока по чл.296, ал.1 от АПК, пред надлежен съд.

Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

Предмет на защита по реда на чл.294 и сл. от АПК са както юридическите действия, състоящи се във волеизявления на органа по изпълнението по допустимостта или движението на изпълнителното производство, така и фактическите действия, с които той осъществява процесуалните си правомощия. За да е налице законосъобразно издадено постановление или извършено действие от органа по изпълнението, следва същите да се основават на годно изпълнително основание по чл.268 от АПК, а именно –  влезли в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални или общи административни актове; решения, определения и разпореждания на административните съдилища; споразумения пред административните органи или пред съда. В случая не е налице влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение, който да е годно изпълнително основание по смисъла на чл.268 от АПК, което обуславя отмяна на оспореното действие на органа по принудителното изпълнение.

От доказателствата по делото е видно, че заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас е обжалвана пред административния съд и по оспорването е образувано адм. дело № 858/2011г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, което не е решено по същество. Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, оспорването спира изпълнението на административния акт. С подаването на жалбата до съда на 18.04.2011г., по силата на цитираната правна норма, е спряно изпълнението на оспорения административен акт. Спирането на изпълнението на административния акт представлява вид обезпечение на оспорването срещу него. Поради своя суспензивен ефект то препятства както принудителното, така и доброволното изпълнение на разпоредените с оспорения административен акт права и задължения. Видно от заповедта, в нея не се съдържа и разпореждане с правно основание чл.60, ал.1 от АПК, нито съществува правна норма, която да дерогира ефекта на реализираното оспорване и да предвижда предварителна изпълняемост.

От друга страна, към момента на предаване владението на язовира на трето лице, за този обект е съществувал договор за наем, който съгласно разпоредбата на § 3, ал.2 от ПЗР на ЗСН е прекратен с предизвестие от страна на общината, но считано от 31.12.2014г., т.е. налице е валидно съществуващо наемно правоотношение по сключения договор за наем с жалбоподателя.

Като е предал владението върху язовир „Малък топчия” на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат, при наличието на договор за наем, чийто срок за прекратяване не е изтекъл, и при породен суспензивен ефект на жалбата против заповед № РД-10-74/12.04.2011г., органът по изпълнението е извършил незаконосъобразно действие, което следва да бъде отменено.

Воден от горното и на основание чл.298 от АПК, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действието на орган по изпълнението, назначен със заповед № РД-10-74/12.04.2011г. на областния управител на област Бургас, обективирано в приемо – предавателен протокол от 18.04.2011г., по предаване владението върху наетия от Р.С.Г. ***, язовир „Малък топчия”, представляващ имот № 000759 по КВС на гр.Карнобат, земл. гр.Карнобат, с площ 26,347 дка, актуван с АОС № 148/08.06.1998г., на сдружение за напояване „Карнобатски води”-гр.Карнобат. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :