ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 90 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.Д., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.С.И., с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ към ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от К.П.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 769з-105/20.12.2017г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „ПОРИЦАНИЕ“ за срок от шест месеца на младши инспектор К.П.Д. – младши автоконтрольор I-ва степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас.

Моли за отмяна на оспорената заповед.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.И.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Моля да бъде допуснат като свидетел лицето М.М., койтое  колега на К.Д.. С неговите показания ще оборим тезата на наказващия орган, че Д. не си е изпълнил задълженията по ЗМВР и Инструкцията, а стрикно е спазил закона и изпълнил задълженията си. Свидетелят ще каже в какъв ред ги е изпълнил.

Съдът намира, че направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане до разпит на водения от него свидетел е основателно, предвид твърдените от него обстоятелства, за които същият ще даде показания. Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

Съдът въведе в съдебната зала водения сидетел, на когото сне самоличност, както следва:

М.П.М.: ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, без родство или особени отношения със страните по делото. Колеги с жалбаподателя Д..

Предупреден за наказателната отговороност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

          ВЪПРОС НА АДВ.И.:Относно случилото се на 11.09.2017 година,  били сте заедно с жалбоподателя Д. в наряд. Бихте ли разказали по кое време, как и какво се случи?

СВЕДЕТЕЛЯТ М.: С колегата бяхме на територията на Първо и Четвърто РУ Бургас и ни бе подаден сигнал за допуснато пътно-транспортно произшествие /ПТП/ в района на к-с „Меден рудник” до „Райфайзенбанк”, срещу  зала „Никола Станчев” за настъпило ПТП с паркирн автомобил. При пристигане на място  устоновихме потърпевшия автомобил със собственика му момиче, която обясни, че товарен автомобил с безалкохолни напитки,  при извършване на маневра я е ударил. Това го е научила от хора на улицата. Те са й предали номера на автомобила. В следствие на което момичето се обажда на телефон 112  и нашия диспечер ни насочи. При пристигане на място установихме, че щетата на автомобила беше минимална.Дежурният диспечер установи връзка с водача, който след 10 минути беше при нас. При пристигане на място водача ни обясни, че не е  усетил, че е ударил паркираното МПС. По неговият автомобил нямаше щета. Ние му обяснихме, че са го видели хора. На двамата водачи бе обяснено какво трябва да се направи, но тъй като водача не е усетил му обяснихме, че  когато щетите са минимални и имат споразумение могат да се  обадят на телефон 112 и  да вземат  номер за ДКП – номер, под който се завежда  самото ПТП и се посочва двустранния протокол. Ние се обадихме на нашия дежурен,  между двамата водачи имаше споразумение,  те се обадиха на телефон 112 и си взеха този номер и беше тяхно задължението да си попълнят  протокола.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Във Вашите правомощия имате ли оперативна самостоятелност да не съставите акт, а да укажате да се приключи  с двустранен констативен протокол?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да имаме, когато не се установят щети, те си попълват протокола.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Запознат ли сте с резолюцията на някои от началниците и какво направихте по отношение на  тази резолюция. Запознат ли сте  резолюцията върху завявлението на потърпевшата госпожа С.?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Да, същата госпожа е отишла в едното  районно, после в другото. Тя е подала заявление, че същия водач не си е изпълнил задълженията по този протокол. Но той има това  задължение в рамките на 7 дни. Ние намерихме водача. Той  дойде, докаран при момичето попълниха си протоколите и нея я обезщетиха. Това стана в един и същи ден, когато се запознах с нейното задължение и резолюцията на началника  и същия ден всичко беше приключено. Съставиха си протокола, госпожата беше в  Първо РУ и водача с потърпевшата си попълниха протокола.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Вие още на мястото, където се върна водача указахте ли и на двамата техните задълженията да си попълнят двустранния протокол?

Свидетелят М.: Да,  винаги обясняваме на водачиче. Ако имат  нещо, което не могат да разберат по документа да се обърнат към техния застраховател.  Нашето задължение  е да вземат номер за ДКП.

          АДВ.И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освобади от залата свидетеля М.М..

АДВ.И.: Моля да приемете справка от Гаранционен фонд, вече има такива справка за брой причинени ПТП от съотвения автомобил, за автомобила на С.Н.. Това е справка относно причинени ПТП относно автомобил А ** КМ, от която е видно ,че на 11.09.2017 година  е заявена щета с номер 04527, която е описана от  г-жа С. със автомобил А**КТ, който е собственост на г-жа С.. Видно от справката от 11.09.2017 година това произшествие е приключило с двустранен констативен протокол с материални щети. По този начина са обезщетени всчики.Щети от настъпилите действия или бездействия от страна на служителите няма. Да се примеме представената справка.

Съдът намира, че представената справка от регистъра за ПТП в гаранционния фонд  за брой причинени ПТП  е относима към предмета на резглеждане, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото справка-извлечение от сайта на Гаранционен фонд за брой причинени ПТП към дата 11.02.2018 година за МПС с ДКН А ** КМ.

АДВ.И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.: Представям списък на разноските, ведно с разписка за платено възнаграждение. Поддържаме жалбата. Моля да отмените  заповедта. Моля да ми дадете 7 дневен срок за писмени бележки. Моля да присъдите сторените разноски.

Съдът определи 7 дни за представяне на писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: