ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 90 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Х., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Комисия за защита от дискриминация, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Академичен съвет на Университет „Проф. доктор Асен Златаров“Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ректор на Университет „Проф. доктор Асен Златаров“Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Университет „Проф. доктор Асен Златаров“Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.С.Х. против решение №416/24.10.2016г. на Комисията за защита от дискриминация, петчленен разширен заседателен състав, с което е установено, че Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ не са допуснали осъществяване на нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.2 и ал.3 от ЗЗДискр. във връзка с §1 , т.7 от ДР на ЗЗДискр, по признаци „възраст“ и „лично положение“, по отношение на жалбоподателя, във връзка с обявяването и провеждането на конкурс за присъждане на научно звание „професор“ по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление/Управление на кадрите/  за нуждите на Университет  „проф. д.-р Асен Златаров“ и е оставена без уважение жалбата на И.  С.Х., заведена с вх.№44-00-507/16.02.2011г. в деловодството на КЗД.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата срещу решението.  В чл.7 на ЗЗДискрим. От буква „а“ до „я“ се изреждат случаите, когато не се счита за дискриминация делението на няколко части и моят казус го няма там и на това основание е жалбата ми и я поддържам. Доказателството е в чл.7. Не е едно и също директор по инвестиции и директор по потребление и т.н. Нямам да соча доказателства и нямам доказателствени искания.  Не може да се приеме представената преписка, защото в тази комисия няма кой да прочете закона, камо ли да го тълкува. То е върнато от Административен съд, но Върховен административен съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да оставите без уважение жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Моля да приемете доказателствата от административната преписка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да се уважи жалбата ми и отмени обжалваното от мен решение, като се приеме, че има дискриминация спрямо мен. Моля също така да ми бъдат възстановени разходите, които ми се полагат. Нямам какво друго да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата на проф.Х., тъй като академичния състав на университета съгласно чл.30, ал.1, т. 8 от Закона за висшето училище, определя кадровата политика на висшето училище и ежегодно приема бюджета на висшето училище и контролира неговото изпълнение. Към онзи момент жалбоподателят е бил съгласен с решението от 28.02.2008 г. на Академичния състав и като резултат е внесъл определената за това конкурсна сума за професор за повторно явяване. В същия период от време друг преподавател в Университета Е. К., също въз основа на това решение от 28.02.2008г. е внесла сумата за повторно явяване на конкурс, само че за доцент. Това може да се види от приложената по делото административна преписка. Решението на Академичния съвет е било взето с цел да се защитят интересите на държавното висше училище за предотвратяване на неправилно изразходване на бюджетни средства. Неоснователно проф.Х. и пред Комисията за защита от дискриминация твърдеше, че се касае за два различни конкурса за професор, тъй като въпреки, че шифрите са различни се касае за една длъжност в Университета. Моля да оставите без уважение жалбата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Първо заявявам,  че двата признака, които са посочени, като единият е напълно измислен, има разлика директор по инвестиции и директор по потребление може ли. Това, че звучи еднакво, не означава, че е еднакво, има си специален номер, така че не съм се явявал два пъти и второ ограничение на възрастта не само в ЗЗДискрим. няма, а и няма в тогавашния Закон за научните кадри, такова ограничение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: