Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       288            от 16.02.2015г.,             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети февруари две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 90 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.М.М., ЕГН **********;*** против Решение № 2040/16.12.2014г. постановено по НАХД № 4137/2014г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0769-002362/19.08.2014 г. на Началник група към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП му е наложено наказание глоба  в размер на 200 лева.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила, както и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. Ст. И. ***, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация  - Началник група към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като сочи, че съществува противоречие между мотивите и диспозитива на оспорения съдебен акт.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на Д.М.М. против наказателно постановление № 14-0769-002362/19.08.2014 г. на Началник група към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което за нарушение на чл. 6, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 179, ал. 2, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП му е наложено наказание глоба  в размер на 200 лева.  Първоинстанционният районен съд е приел, че възраженията на М., че съставения АУАН и издаденото НП не отговарят на изискванията на ЗАНН са основателни, но е постановил потвърждаване на наказателното постановление.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Сезираният касационен състав намира за основателно заявеното възражение относно наличието на съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Атакуваното решение съдържа мотиви, които не обосновават диспозитива, който е произнесен. В мотивите си, първоинстанционния съд е приел, че жалбата е основателна, а оспорените АУАН и НП не съответстват на закона – ЗАНН, но независимо от това, съда е постановил диспозитив, с който потвърждава оспореното наказателно постановление. В случая, не само липсва единство между мотиви и диспозитив, но последния изцяло противоречи на констатациите, обективирани в мотивите. В този смисъл касационната инстанция не може да проведе контрол за законосъобразност. Порокът е от вид, който не може да бъде преодолян по реда на чл. 222, ал. 1 от АПК. При наличие на порок от тази категория касационната инстанция не може да обоснове извод във връзка със законосъобразността на оспореното наказателно постановление.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да бъде отменено и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл.63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2040/16.12.2014г. постановено по НАХД № 4137/2014г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.