РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 06 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 11 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 90 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РД при КЗП, гр.Бургас против Решение № 1225/23.11.2009 год., постановено по НАХД № 2295/2009 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издадено от него НП № 12452/12.02.2009 год., с което на “Мобил тел” ЕАД, за нарушение на чл.230 от ЗЗП и на основание чл.192, т.2 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  

Касационните отменителни основания се свеждат до неправилност на съдебното решение и на това основание се иска неговата отмяна. Посочва се, че изводите на съда за допуснато съществено нарушение на административнонаказателната процедура са неправилни, тъй като непосочване на датата на извършване на нарушението не е съществен порок, който да води до незаконосъобразност на наказателното постановление. Излагат се и доводи по съществото на спора относно установения състав на нарушение по смисъла на чл.230 от ЗЗП. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество като се потвърди издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от юрисконсулт, който поддържа касационната жалба на сочените в нея основания. 

Ответникът по касация не изпраща представител, депозира писмено становище, с което оспорва касационната жалба. 

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон и е правилно като краен резултат, но на различни от изложените в него мотиви.

Фактите по делото са безспорно установени и са подробно описани от Районния съд. Съдът е отменил наказателното постановление на процесуално основание, като е приел, че издаденото наказателно постановление не съдържа задължителен реквизит, като в него не е посочена датата на извършване на нарушението. Съдът не е обсъждал спора по същество и предвид процесуалното основание за отмяна на НП не е изложил мотиви по съставомерността на констатираното нарушение.

Настоящият съдебен състав на Бургаския административен съд намира, че в хода на административнонаказателната процедура не е допуснато съществено процесуално нарушение, водещо до ограничаване правото на защита на санкционираното дружество поради непосочване на датата на нарушението в съставения констативен протокол и издаденото впоследствие наказателно постановление. В тази връзка следва да се отбележи, че в случаите, в които нарушението се извършва чрез бездействие, както е в настоящия случай – поради непредставяне на документи на определена от органа дата, датата на нарушението е именно датата, на която е следвало да се представят изисканите документи. Независимо, че соченото от Районния съд основание за отмяна на наказателното постановление не се възприема от настоящия съдебен състав, наказателното постановление е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Съгласно нормата на чл.230 от ЗЗП, приложена от административнонаказващия орган за неизпълнение на задължително предписание на контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона, извън случаите по чл. 215, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв. В конкретния случай съдът не констатира да е осъществен състав на нарушение по смисъла на посочената правна норма. Изпълнителното деяние е очертано като неизпълнение на задължително предписание за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона. В случая, задължителните предписания на органа, описани в Протокол № 23683/10.10.2008 год. се свеждат до задължение за представяне от “Мобил тел” ЕАД на доказателства съгл. чл.108 от ЗЗП, които доказателства следва да се представят на дата 17.10.2008 год. Така описаното задължение за представяне на документи съдът не възприема като неизпълнение на предписание за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона по смисъла на чл.230 от ЗЗП. Дори и да се приеме, че задължението за представяне на документи на определената дата не е изпълнено, това следва да се квалифицира като неоказване на съдействие на контролен орган, но не и като неизпълнение на задължително предписание за отстраняване на несъответствие. При тези данни, касационната инстанция приема, че не е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.230 от ЗЗП и като е ангажирал административната отговорност на дружеството, налагайки му имуществена санкция, административнонаказващият орган е приложил неправилно материалния закон, поради което издаденото от него наказателно постановление е незаконосъобразно и правилно е отменено от първоинстанционния съд. 

Поради отсъствие на касационни отменителни основания, решението като краен правилен съдебен акт, следва бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1225/23.11.2009 год., постановено по НАХД № 2295/2009 год. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.